GP.6721.46.2020


Obwieszczenie Wójta Gminy Jaktorów o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego oraz o przystąpieniu do przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko, w tym sporządzenia prognozy oddziaływania na Środowisko miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentu Bieganów, gm. Jaktorów

Treść obwieszczenia

 

Opublikowane przez: Mariusz Peryt | Data wprowadzenia: 2020-12-18 15:28:55 | Data modyfikacji: 2020-12-18 15:31:02.

Wójt Gminy Jaktorów zarządza przeprowadzenie konsultacji z organizacjami pozarządowymi prowadzącymi działalność statutową na terenie gminy Jaktorów w dziedzinie upowszechniania kultury fizycznej i sportu w sprawie projektu dokumentu pn. „Program współpracy Gminy Jaktorów w 2021 r. z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie”.


Zarządzenie Nr 62/2020 Wójta Gminy Jaktorów z dnia 26 października 2020 roku w sprawie konsultacji z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie

Załączniki

 

Opublikowane przez: Mariusz Peryt | Data wprowadzenia: 2020-10-27 15:29:55 | Data modyfikacji: 2020-10-27 15:31:05.

OGŁOSZENIE Wójta Gminy Jaktorów z dnia 23 października 2020r. - Oferta złożona przez Stowarzyszenie "STAWIAM NA SPORT"

Treść informacji

Załączniki

 

Opublikowane przez: Sylwia Kwas | Data wprowadzenia: 2020-10-23 14:14:16.

WAB.6740.1042.2020


OBWIESZCZENIE STAROSTY GRODZISKIEGO o wydaniu przez Starostę Grodziskiego postanowienia nr 642/20 z dnia 23.10.2020r. w sprawie sprostowania oczywistej omyłki w decyzji nr 1200/20, znak: WAB.6740.1042.2020 z dnia 10.08.2020r. udzielającej zgody na realizację inwestycji drogowej dla przedsięwzięcia polegającego na: rozbudowie drogi gminnej w ciągu ulicy Jagiełły od km. 0+000,00 do km. 0+998,35 w miejscowości Chyliczki oraz Chylice gm. Jaktorów wraz z infrastrukturą techniczną.

Treść obwieszczenia

 

Opublikowane przez: Sylwia Kwas | Data wprowadzenia: 2020-10-23 13:04:02 | Data modyfikacji: 2020-10-23 13:19:47.

WA.ZUZ.5.4210.425m.2020.BM


Zawiadomienie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego na likwidację rowu melioracyjnego będącego poza ewidencją, na długości L=189 m, na działkach nr ew. 510/17, 510/18, 510/19, 510/22, 510/23, 510/25 oraz przyległych do działek nr ew. 510/8, 510/9 i 510/10, obręb 0001 Bieganów, gm. Jaktorów, powiat grodziski, woj. mazowieckie.

Treść zawiadomienia

 

Opublikowane przez: Sylwia Kwas | Data wprowadzenia: 2020-10-19 14:24:09 | Data modyfikacji: 2020-10-19 14:39:35.

GP.6733.56.2020


Obwieszczenie Wójta Gminy Jaktorów z dnia 10 września 2020 r. w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego o znaczeniu lokalnym, dla inwestycji polegającej na budowie sieci wodociągowej w ulicach: Żytnia i Makowa, na terenie działek o nr ewid. 6/17, 9, 14 obręb Stare Budy, gm. Jaktorów.

Treść obwieszczenia

 

Opublikowane przez: Anna Małkowska | Data wprowadzenia: 2020-09-23 16:16:53.

GP.6733.55.2020


Obwieszczenie Wójta Gminy Jaktorów z dnia 10 września 2020 r. w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego o znaczeniu lokalnym, dla inwestycji polegającej na budowie sieci wodociągowej w ulicy Pomorskiej, na terenie działek o nr ewid. 657, 615/12, 615/17 obręb Jaktorów, gm. Jaktorów.

Treść obwieszczenia

 

Opublikowane przez: Anna Małkowska | Data wprowadzenia: 2020-09-23 16:14:23.

GP.6733.54.2020


Obwieszczenie Wójta Gminy Jaktorów z dnia 10 września 2020 r. w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego o znaczeniu lokalnym, dla inwestycji polegającej na budowie sieci wodociągowej w ulicy Pomorskiej, na terenie działek o nr ewid. 657 i 617 obręb Jaktorów, gm. Jaktorów.

Treść obwieszczenia

 

Opublikowane przez: Anna Małkowska | Data wprowadzenia: 2020-09-23 16:11:19.

GP.6733.53.2020


Obwieszczenie Wójta Gminy Jaktorów z dnia 10 września 2020 r. w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego o znaczeniu lokalnym, dla inwestycji polegającej na budowie sieci wodociągowej w ulicy Błotnej, na terenie działek o nr ewid. 153/5, 143/5, 144/5 obręb Jaktorów, gm. Jaktorów.

Treść obwieszczenia

 

Opublikowane przez: Anna Małkowska | Data wprowadzenia: 2020-09-23 16:09:04.

GP.6733.52.2020


Obwieszczenie Wójta Gminy Jaktorów z dnia 10 września 2020 r. w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego o znaczeniu lokalnym, dla inwestycji polegającej na budowie sieci wodociągowej w ulicy Szaserów, na terenie działek o nr ewid. 17/3 i 17/6 obręb Jaktorów, gm. Jaktorów.

Treść obwieszczenia

 

Opublikowane przez: Anna Małkowska | Data wprowadzenia: 2020-09-23 16:04:52.

GP.6733.51.2020


Obwieszczenie Wójta Gminy Jaktorów z dnia 10 września 2020 r. w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego o znaczeniu lokalnym, dla inwestycji polegającej na budowie sieci wodociągowej w ulicy Stefana Batorego, na terenie działek o nr ewid. 33/7, 34/3, 35/1, 36/7, 36/13 obręb Chylice, gm. Jaktorów.

Treść obwieszczenia

 

Opublikowane przez: Anna Małkowska | Data wprowadzenia: 2020-09-23 16:01:40.

GP.6733.50.2020


Obwieszczenie Wójta Gminy Jaktorów z dnia 10 września 2020 r. w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego o znaczeniu lokalnym, dla inwestycji polegającej na budowie sieci wodociągowej w ulicy Leszczynowej, na terenie działek o nr ewid. 374, 387, 388/2, 389, 373 obręb Budy Michałowskie, gm. Jaktorów.

Treść obwieszczenia

 

Opublikowane przez: Anna Małkowska | Data wprowadzenia: 2020-09-23 15:59:09.

GP.6733.49.2020


Obwieszczenie Wójta Gminy Jaktorów z dnia 10 września 2020 r. w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego o znaczeniu lokalnym, dla inwestycji polegającej na budowie sieci wodociągowej w ulicach: Radziejowickiej i Piaskowej, na terenie działek o nr ewid. 14 i 546 obręb Stare Budy i działce nr ewid. 1/1 obręb Budy Michałowskie, gm. Jaktorów.

Treść obwieszczenia

 

Opublikowane przez: Anna Małkowska | Data wprowadzenia: 2020-09-23 15:51:07.

GP.6733.48.2020


Obwieszczenie Wójta Gminy Jaktorów z dnia 10 września 2020 r. w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego o znaczeniu lokalnym, dla inwestycji polegającej na budowie sieci wodociągowej w ulicy Okrężnej, na terenie działki o nr ewid. 451/3 obręb Międzyborów, gm. Jaktorów.

Treść obwieszczenia

 

Opublikowane przez: Anna Małkowska | Data wprowadzenia: 2020-09-23 15:47:06.

GP.6733.47.2020


Obwieszczenie Wójta Gminy Jaktorów z dnia 10 września 2020 r. w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego o znaczeniu lokalnym, dla inwestycji polegającej na budowie sieci wodociągowej w ulicy Tartakowej, na terenie działek o nr ewid. 133, 150, 151, 141/5 obręb Stare Budy, gm. Jaktorów.

Treść obwieszczenia

 

Opublikowane przez: Anna Małkowska | Data wprowadzenia: 2020-09-23 15:44:44.

GP.6733.46.2020


Obwieszczenie Wójta Gminy Jaktorów z dnia 10 września 2020 r. w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego o znaczeniu lokalnym, dla inwestycji polegającej na budowie sieci wodociągowej w ulicach: Alpejska i droga bez nazwy, na terenie działek o nr ewid. 166/2, 126/1, 126/22 obręb Chylice, gm. Jaktorów.

Treść obwieszczenia

 

Opublikowane przez: Anna Małkowska | Data wprowadzenia: 2020-09-23 15:39:53.

GP.6733.45.2020


Obwieszczenie Wójta Gminy Jaktorów z dnia 10 września 2020 r. w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego o znaczeniu lokalnym, dla inwestycji polegającej na budowie sieci wodociągowej w ulicach: Alpejska i Skandynawska, na terenie działek o nr ewid. 166/2, 146/7, 146/8, 146/16 obręb Chylice, gm. Jaktorów.

Treść obwieszczenia

 

Opublikowane przez: Anna Małkowska | Data wprowadzenia: 2020-09-23 15:35:59.

WAB.6740.1121.2020


OBWIESZCZENIE STAROSTY GRODZISKIEGO o wydaniu przez Starostę Grodziskiego decyzji nr 1477/20 z dnia 21.09.2020r. w sprawie zezwolenia na realizację inwestycji drogowej dla przedsięwzięcia polegającego na: rozbudowie drogi gminnej ul. Leśna w m. Sade Budy, Międzyborów, Stare Budy i ul. Żytnia w m. Henryszew i Grądy gm. Jaktorów

Treść obwieszczenia

 

Opublikowane przez: Mariusz Peryt | Data wprowadzenia: 2020-09-22 16:23:31 | Data modyfikacji: 2020-09-22 16:24:38.

ROŚ.6220.13.2020


Obwieszczenie Wójta Gminy Jaktorów o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. "Rozbudowa drogi gminnej ulicy Okrężnej w miejscowości Bieganów oraz Międzyborów, gmina Jaktorów".

Treść obwieszczenia

 

Opublikowane przez: Anna Małkowska | Data wprowadzenia: 2020-09-22 13:47:40.

WOOŚ.420.7.2020.AZi.22


Obwieszczenie o zawieszeniu postępowania pn.: "Modernizacja linii kolejowej nr 4 CMK celem dostosowania do prędkości 250km/h" do czasu przedłożenia przez wnioskodawcę raportu o oddziaływaniu na środowisko.

Treść obwieszczenia

 

Opublikowane przez: Anna Małkowska | Data wprowadzenia: 2020-09-14 15:45:04 | Data modyfikacji: 2020-09-14 15:48:06.

WA.ZUZ.5.4210.2.6.2020.EL


Informacja Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie Dyrektor Zarządu Zlewni w Łowiczu z dnia 26 sierpnia 2020 r. o wszczęciu postępowania administracyjnego na wykonanie urządzeń wodnych poprzez budowę trzech odcinków rowów krytych na odcinkach o długości 18,5m, 102,0 m i 131,7 m, na terenie działek o nr ewidencyjnych 90/1, 182/71, 90/2, 185/1, 290, 185/16, 210/1, 210/6, 212/1 obręb 0014 Sade Budy oraz 398 obręb 0013 Międzyborów, gmina Jaktorów, w ramach przebudowy drogi gminnej od km 0 + 011,60 do km 0 + 547,55 w ciągu ulicy Chełmońskiego w m. Sade Budy.

Treść informacji

 

Opublikowane przez: Mariusz Peryt | Data wprowadzenia: 2020-09-08 14:08:53 | Data modyfikacji: 2020-09-08 14:29:48.

ROŚ.6220.6.2020


Obwieszczenie Wójta Gminy Jaktorów z dnia 4 września 2020 r. w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla inwestycji pn.: "Rozbudowa drogi powiatowej nr 1515 W od km 8+392,00 do km 10+775,88 w miejscowości Budy Grzybek - gmina Jaktorów oraz Czarny Las i Makówka - gmina Grodzisk Mazowiecki.

Treść obwieszczenia

 

Opublikowane przez: Anna Małkowska | Data wprowadzenia: 2020-09-04 14:54:01.

WI-I.746.1.42.2020.DW - Obwieszczenie Wojewody Mazowieckiego


W związku z wpływem wniosku inwestora — Polskie Koleje Państwowe S.A., al. Jerozolimskie 142A, 02-305 Warszawa, zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego na terenie zamkniętym, dotyczące przedsięwzięcia polegającego na przebudowie dworca kolejowego Jaktorów wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na działce o nr ew. 187/5 z obrębu 0005 Chylice - Kolonia, gm. Jaktorów, woj. mazowieckie.

Treść obwieszczenia

 

Opublikowane przez: Mariusz Peryt | Data wprowadzenia: 2020-08-26 16:20:53 | Data modyfikacji: 2020-08-26 16:21:26.

GP.6733.36.2020


Obwieszczenie Wójta Gminy Jaktorów z dnia 12 sierpnia 2020 r. w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie sieci gazowej średniego ciśnienia, w działkach o nr ewid. 68/4, 61/2, 62 (ul. Zygmunta Starego), położonych we wsi Chylice gm. Jaktorów.

Treść obwieszczenia

 

Opublikowane przez: Anna Małkowska | Data wprowadzenia: 2020-08-13 23:46:48.

GP. 6733.42.2020


Obwieszczenie Wójta Gminy Jaktorów z dnia 10 sierpnia 2020 r. w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie sieci gazowej średniego ciśnienia w działkach o nr ewid. 233/9, 236 (ul. Królowej Marysieńki), 243 (ul. Husarii), 244/9 położonych we wsi Sade Budy gm. Jaktorów.

Treść obwieszczenia

 

Opublikowane przez: Anna Małkowska | Data wprowadzenia: 2020-08-13 23:42:11.

GP.6733.40.2020


Obwieszczenie Wójta Gminy Jaktorów z dnia 10 sierpnia 2020 r. w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie sieci gazociągowej w działce o nr ewid. 33/8 (ul. Mieszka I), położonej we wsi Chylice gm. Jaktorów.

Treść obwieszczenia

 

Opublikowane przez: Anna Małkowska | Data wprowadzenia: 2020-08-13 23:40:35.

GP.6733.38.2020


Obwieszczenie Wójta Gminy Jaktorów z dnia 10 sierpnia 2020 r. w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie oświetlenia drogowego: ul. Wydmowa, ul. Platynowa, ul. Złota i ul. Cynamonowa, na terenie działek o nr ewid. 291/1, 293/3, 309/4, 293/33, 309/26, 309/39, 313/8, 313/9, 313/26, 313/19, 313/33, 351/10, 313/40 obręb Sade Budy oraz na terenie działki o nr ewid. 558 obręb Międzyborów, gm. Jaktorów.

Treść obwieszczenia

 

Opublikowane przez: Anna Małkowska | Data wprowadzenia: 2020-08-13 23:36:36.

GP.6733.39.2020


Obwieszczenie Wójta Gminy Jaktorów z dnia 3 sierpnia 2020 r. w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie sieci gazowej w działce o nr ewid. 313/3 położonej we wsi Chylice gm. Jaktorów.

Treść obwieszczenia

 

Opublikowane przez: Anna Małkowska | Data wprowadzenia: 2020-08-13 23:34:48.

ZAWIADOMIENIE

 

Informuję, że Urząd Gminy w Jaktorowie w dniu 17 sierpnia 2020 r. (poniedziałek) będzie nieczynny.

Odbiór za święto przypadające w sobotę tj. za 15.08.2020 r. (zgodnie z art. 130 § 2 kodeksu pracy).

 

W ó j t  G m i n y

/-/ Maciej Śliwerski

 

Opublikowane przez: Anna Małkowska | Data wprowadzenia: 2020-08-13 10:38:09 | Data modyfikacji: 2020-08-13 10:39:11.

WA.ZUZ.5.4210.197m.2020.AG


Informacja o wszczęciu postępowania w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie urządzenia wodnego - zabudowę rowu przydrożnego rurociągiem na działce o nr ew. 299, obręb Chylice Kolonia, gmina Jaktorów, powiat grodziskim.

Treść pisma

 

Opublikowane przez: Anna Małkowska | Data wprowadzenia: 2020-08-12 14:33:17.

ROŚ.615.05.2020

Obwieszczenie w sprawie polowań zbiorowych z dnia 11.08.2020

Treść informacji

 

Opublikowane przez: Mariusz Peryt | Data wprowadzenia: 2020-08-11 14:17:57 | Data modyfikacji: 2020-08-11 14:18:19.

GP.6721.43.2019


Obwieszczenie Wójta Gminy Jaktorów z dnia 7 sierpnia 2020 r. w sprawie podjęcia uchwały nr XXVII/174/2020 przez Radę Gminy Jaktorów na sesji w dniu 3 sierpnia 2020 r. dotyczącą miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentu wsi Henryszew, gm. Jaktorów obejmującego obszar ograniczony północno - zachodnią granicą działek nr ewid. 168/18, 168/12, ulicą 3 Maja, południowo - wschodnią granicą działek nr ewid. 145/11, 145/10, 145/9, 145/4, fragmentem rowu oznaczonego nr ewid. 146/1, południowo - wschodnią granicą działki nr ewid. 147/2 oraz ul. Topolową.

Treść obwieszczenia

 

Opublikowane przez: Anna Małkowska | Data wprowadzenia: 2020-08-10 16:12:47.

WAB.6740.1042.2020


Obwieszczenie Starosty Grodziskiego o wydaniu przez Starostę Grodziskiego decyzji nr 1200/20 z dnia 10.08.2020r. w sprawie zezwolenia na realizację inwestycji drogowej dla przedsięwzięcia polegającego na: rozbudowie drogi gminnej w ciągu ulicy Jagiełły od km. 0+000,00 do km. 0+ 998,35 w miejscowości Chyliczki, oraz Chylice gm. Jaktorów wraz z infrastrukturą techniczną.

Treść informacji

 

Opublikowane przez: Mariusz Peryt | Data wprowadzenia: 2020-08-10 11:19:24 | Data modyfikacji: 2020-08-10 11:19:48.

WAB.6740.1121.2020


Obwieszczenie Starosty Grodziskiego o wszczęciu postępowania administracyjnego w dniu 10.07.2020r. na wniosek Inwestora — zarządcy drogi Wójta Gminy Jaktorów w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej polegającej na: „rozbudowie drogi gminnej ul. Leśna w m. Sade Budy, Międzyborów, Stare Budy i ul. Żytnia w m. Henryszew i Grądy gm. Jaktorów”.

Treść informacji

 

Opublikowane przez: Mariusz Peryt | Data wprowadzenia: 2020-08-06 15:09:28 | Data modyfikacji: 2020-08-06 15:09:59.

WAB.6740.864.2020 - OBWIESZCZENIE STAROSTY GRODZISKIEGO

Zawiadamiam o wydaniu przez Starostę Grodziskiego decyzji nr 1132/20 z dnia 30.07.2020r.  w sprawie zezwolenia na realizację inwestycji drogowej dla przedsięwzięcia polegającego na: „rozbudowie drogi powiatowej nr 4701W w zakresie wykonania chodnika wzdłuż ulicy Topolowej od km 3+459,85 do km 3+705,15 w Henryszewie oraz Międzyborowie, gmina Jaktorów”

Treść obwieszczenia

 

Opublikowane przez: Mariusz Peryt | Data wprowadzenia: 2020-08-01 14:49:22 | Data modyfikacji: 2020-08-01 14:52:40.

ROŚ.6220.6.2020


Obwieszczenie o zebraniu dowodów i materiałów w sprawie o wydanie decyzji środowiskowej - ul. Chełmońskiego we wsi Budy-Grzybek, gm. Jaktorów.

Treść obwieszczenia

 

Opublikowane przez: Anna Małkowska | Data wprowadzenia: 2020-07-29 16:09:31.

WA.ZUZ.5.421.511.2019.JS


Obwieszczenie Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie Dyrektor Zarządu Zlewni w Łowiczu z dnia 1 lipca 2020 r. o wydaniu decyzji udzielającej Wójtowi Gminy Jaktorów pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie, przebudowę, likwidację urządzeń wodnych odwadniających pas drogi publicznej wzdłuż ulicy Polockiego w miejscowości Budy Grzybek, gmina Jaktorów.

Treść obwieszczenia

 

Opublikowane przez: Anna Małkowska | Data wprowadzenia: 2020-07-13 18:07:18.

WAB.6740.1042.2020


Obwieszczenie Starosty Grodziskiego o wszczęciu postępowania administracyjnego w dniu 29.06.2020r. na wniosek Inwestora — zarządcy drogi Wójta Gminy Jaktorów w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej polegającej na: „rozbudowie drogi gminnej w ciągu ulicy Jagiełły od km 0000,00 do km 0+998,35 w miejscowości Chyliczki oraz Chylice gmina Jaktorów wraz z infrastrukturą techniczną”.

Treść obwieszczenia

 

Opublikowane przez: Mariusz Peryt | Data wprowadzenia: 2020-07-10 15:37:42 | Data modyfikacji: 2020-07-10 15:38:07.

WOOŚ.420.7.2020.AZi.9


Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Łodzi o nałożeniu raportu oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia pn.: "Modernizacja linii kolejowej nr 4 CMK celem dostosowania prędkości do 250 km/h"

Treść obwieszczenia

 

Opublikowane przez: Anna Małkowska | Data wprowadzenia: 2020-07-10 13:28:40.

WA.ZUZ.5.4210.40m.2020.AR


Obwieszczenie w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie urządzeń wodnych oraz usługi wodne związane z wykonaniem przedsięwzięcia p.n. "Rozbudowa drogi gminnej ulica Leśna w miejscowości Sade Budy, Międzyborów, Stare Budy i ulica Żytnia w miejscowości Henryszew i Grądy w Gminie Jaktorów powiat grodziski".

Treść obwieszczenia

 

Opublikowane przez: Anna Małkowska | Data wprowadzenia: 2020-07-08 17:16:13.

Ogłoszenie o opracowywaniu „Programu ograniczenia niskiej emisji dla Gminy Jaktorów” oraz informacja o rozpoczęciu konsultacji społecznych dla opracowanego dokumentu.

Treść ogłoszenia

Załączniki

 

Opublikowane przez: Anna Małkowska | Data wprowadzenia: 2020-07-07 15:04:03 | Data modyfikacji: 2020-07-07 15:04:33.

Przedłużenie terminu konsultacji społecznych projektu "Program Ochrony Środowiska dla Gminy Jaktorów na lata 2020-2023 z perspektywą do roku 2027" do dnia 17 lipca 2020 r.

Treść ogłoszenia

Załączniki

 

Opublikowane przez: Anna Małkowska | Data wprowadzenia: 2020-07-07 14:21:50.

WA.ZUZ.5.4210.1.103.2020.KP


Informacja Dyrektora Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie Dyrektor Zlewni w Łowiczu o wszczęciu postępowania administracyjnego na wniosek Gminy Jaktorów, ul. Warszawska 33, 96-313 Jaktorów — postępowanie w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na przekroczenie pod dnem rzeki Głęboka Struga wodociągiem, w km 7+800 oraz 8+100 km jej biegu miejscowości Stare Budy, gmina Jaktorów, pow. grodziski, woj. mazowieckie.

Treść informacji

 

Opublikowane przez: Mariusz Peryt | Data wprowadzenia: 2020-07-01 16:03:42 | Data modyfikacji: 2020-07-01 16:04:11.

WAB.6740.864.2020


Obwieszczenie Starosty Grodziskiego o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej polegającej na: "rozbudowie drogi powiatowej nr 4701W w zakresie wykonania chodnika wzdłuż ulicy Topolowej od km 3+459,85 do km 3+705,15 w Henryszewie oraz Międzyborowie, gmina Jaktorów."

Treść obwieszczenia

 

Opublikowane przez: Anna Małkowska | Data wprowadzenia: 2020-06-30 15:34:55.

WOOŚ.420.7.200.AZi.5


Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Łodzi dla przedsięwzięcia pn.: "Modernizacja linii kolejowej nr 4CMK celem dostosowania do prędkości 250 km/h ".

Treść obwieszczenia

 

Opublikowane przez: Anna Małkowska | Data wprowadzenia: 2020-06-23 12:28:40.

WA.ZUZ.5.4210.1.76.2020.KP


Obwieszczenie Dyrektora Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie Dyrektor Zlewni w Łowiczu o wydaniu decyzji WA.ZUZ.5.4210.1.76.2020.KP z dnia 8 czerwca 2020 r. udzielającej Wójtowi Gminy Jaktorów, pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie urządzeń wodnych w ramach inwestycji rozbudowy ulicy Jagiełły w msc. Chylice i Chyliczki, gm. Jaktorów oraz usługę wodną w postaci odprowadzenia wód opadowych i roztopowych z terenów utwardzonych inwestycji za pomocą projektowanych urządzeń do ziemi.

Treść obwieszczenia

 

Opublikowane przez: Anna Małkowska | Data wprowadzenia: 2020-06-18 17:09:21.

Postanowienie nr 246/2020 Komisarza Wyborczego w Warszawie II z dnia 16 czerwca 2020 r.  w sprawie zwołania pierwszych posiedzeń obwodowych komisji wyborczych w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 28 czerwca 2020 r.


Treść postanowienia

 

Opublikowane przez: Mariusz Peryt | Data wprowadzenia: 2020-06-17 14:17:52 | Data modyfikacji: 2020-06-17 14:18:15.

WA.ZUZ.5.4210.40m.2020.AR


Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie urządzeń wodnych związanych z wykonaniem przedsięwzięcia p.n. "Rozbudowa drogi gminnej - ulica Leśna w miejscowości Sade Budy, Międzyborów, Stare Budy i ulica Żytnia w miejscowości Henryszew i Grądy w gminie Jaktorów powiat grodziski".

Treść obwieszczenia

 

Opublikowane przez: Anna Małkowska | Data wprowadzenia: 2020-06-17 13:27:56.

Wójt Gminy Jaktorów - Gminny Komisarz Spisowy ogłasza otwarty i konkurencyjny nabór kandydatów na rachmistrzów terenowych do Powszechnego Spisu Rolnego w 2020 r.

Treść informacji

Załączniki

 

Opublikowane przez: Mariusz Peryt | Data wprowadzenia: 2020-06-16 16:33:17 | Data modyfikacji: 2020-06-16 16:37:27.

ROŚ.6220.5.2020


Obwieszczenie Wójta Gminy Jaktorów o wydaniu postanowienia o sprostowaniu omyłki pisarskiej w decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na "Rozbudowa drogi gminnej ul. Leśna w miejscowości Sade Budy, Międzyborów, Stare Budy i ul. Żytniej w miejscowości Henryszew i Grądy, gm. Jaktorów".

Treść obwieszczenia

 

Opublikowane przez: Anna Małkowska | Data wprowadzenia: 2020-06-15 17:09:18.

Procedura naboru kandydatów na rachmistrzów do powszechnego spisu rolnego w 2020 r.

Treść informacji

 

Opublikowane przez: Mariusz Peryt | Data wprowadzenia: 2020-06-15 12:48:53 | Data modyfikacji: 2020-06-15 12:49:24.

Informacja Komisarza Wyborczego w Warszawie II z dnia 12 czerwca 2020 r. w sprawie dokonywania dodatkowych zgłoszeń kandydatów do komisji wyborczych

Treść informacji

 

Opublikowane przez: Mariusz Peryt | Data wprowadzenia: 2020-06-12 16:57:05 | Data modyfikacji: 2020-06-12 17:09:15.

WA.ZUZ.5.421.1.511.2019.JS


Dyrektor Zarządu Zlewni w Łowiczu, podaje do publicznej wiadomości informację, że na wniosek Wójta Gminy Jaktorów, który został wniesiony przez pełnomocnika Pana Marcina Płużyńskiego, zam. ul. Polskiej Organizacji Wojskowej 9, 05-600 Grójec w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego.

Treść obwieszczenia

 

Opublikowane przez: Mariusz Peryt | Data wprowadzenia: 2020-06-10 13:58:02 | Data modyfikacji: 2020-06-10 13:58:36.

ROŚ.6220.5.2020


Obwieszczenie Wójta Gminy Jaktorów o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na "Rozbudowa drogi gminnej ul. Leśna w miejscowości Sade Budy, Międzyborów, Stare Budy i ul. Żytniej w miejscowości Henryszew i Grądy, gm. Jaktorów".

Treść obwieszczenia

 

Opublikowane przez: Anna Małkowska | Data wprowadzenia: 2020-06-09 16:01:01.

WA.ZUZ.5.4210.1.76.2020.KP


Dyrektor Zarządu Zlewni w Łowiczu, podaje do publicznej wiadomości informację, że na wniosek Wójta Gminy Jaktorów, ul. Warszawska 33, 96-313 Jaktorów, zostało wszczęte postępowanie w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie urządzeń wodnych w ramach inwestycji rozbudowy ulicy Jagiełły w msc. Chylice i Chyliczki, gmina Jaktorów oraz usługę wodną w postaci odprowadzania wód opadowych i roztopowych z terenów utwardzonych inwestycji

Treść obwieszczenia

 

Opublikowane przez: Mariusz Peryt | Data wprowadzenia: 2020-05-25 13:38:38 | Data modyfikacji: 2020-05-25 13:42:31.

ROŚ.6220.5.2020


Obwieszczenie Wójta Gminy Jaktorów o zebraniu dowodów i materiałów pozwalających na wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na "Rozbudowa drogi gminnej ul. Leśna w miejscowości Sade Budy, Międzyborów, Stare Budy i ul. Żytniej w miejscowości Henryszew i Grądy, gm. Jaktorów".

Treść obwieszczenia

 

Opublikowane przez: Anna Małkowska | Data wprowadzenia: 2020-05-25 10:50:21.
 

Opublikowane przez: Mariusz Peryt | Data wprowadzenia: 2020-06-15 12:48:37.

Oświadczenie o stanie kontroli zarządczej za rok 2019

Treść ogłoszenia

 

Opublikowane przez: Mariusz Peryt | Data wprowadzenia: 2020-05-19 11:28:59 | Data modyfikacji: 2020-05-19 11:29:53.

WAB.6740.343.2020


Zawiadamienie Starosty Grodziskiego o wydaniu przez Starostę Grodziskiego decyzji nr 557/20 z dnia 28.04.2020r. w sprawie zezwolenia na realizację inwestycji drogowej dla przedsięwzięcia polegającego na: rozbudowie drogi gminnej w ciągu ulicy Okrężnej w m. Bieganów oraz Międzyborów gm. Jaktorów na odcinku od km. 0+037,30 do km. 0+786,70 w zakresie wykonania chodnika.

Treść zawiadomienia

 

Opublikowane przez: Mariusz Peryt | Data wprowadzenia: 2020-05-08 14:31:22 | Data modyfikacji: 2020-05-08 14:31:39.

WAB.6740.343.2020


Obwieszczenie Starosty Grodziskiego o wydaniu przez Starostę Grodziskiego decyzji nr 557/20 z dnia 28.04.2020 r. w sprawie zezwolenia na realizację inwestycji drogowej dla przedsięwzięcia polegającego na: rozbudowie drogi gminnej w ciągu ulicy Okrężnej w m. Bieganów oraz Międzyborów gm. Jaktorów na odcinku od km. 0+037,30 do km. 0+786,70 w zakresie wykonania chodnika.

Treść obwieszczenia

 

Opublikowane przez: Mariusz Peryt | Data wprowadzenia: 2020-05-05 16:15:34 | Data modyfikacji: 2020-05-05 16:16:52.

GP.6721.38.2017


Obwieszczenie w sprawie podjęcia uchwały nr XXIV/160/2020 Rady Gminy Jaktorów z dn. 23.04.2020 r.

Treść obwieszczenia

 

Opublikowane przez: Anna Małkowska | Data wprowadzenia: 2020-05-05 15:06:19 | Data modyfikacji: 2020-05-05 15:08:05.

ROŚ.6220.6.2020


Obwieszczenie Wójta Gminy Jaktorów o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: "Rozbudowa drogi powiatowej nr 1515W od km 8+392,00 d0 km 10+775,88 w miejscowości Budy Grzybek - gmina Jaktorów oraz Czarny Las i Makówka - gmina Grodzisk Mazowiecki".

Treść obwieszczenia

 

Opublikowane przez: Anna Małkowska | Data wprowadzenia: 2020-04-27 11:32:15.

GP.6733.18.2020


Obwieszczenie Wójta Gminy Jaktorów o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie sieci gazowej średniego ciśnienia w działkach położonych we wsi Chylice gm. Jaktorów.

Treść obwieszczenia

 

Opublikowane przez: Anna Małkowska | Data wprowadzenia: 2020-04-23 14:46:00.

WAB.6740.343.2020


Obwieszczenie Starosty Grodziskiego o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej polegającej na: rozbudowie drogi gminnej w ciągu ulicy Okrężnej w m. Bieganów oraz Międzyborów gm. Jaktorów.

Treść obwieszczenia

 

Opublikowane przez: Anna Małkowska | Data wprowadzenia: 2020-03-13 12:32:23 | Data modyfikacji: 2020-03-13 12:37:55.

GP.6733.14.2020

Obwieszczenie Wójta Gminy Jaktorów o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie sieci wodociągowej w działkach o nr ewid. 38/3 (ul. Władysława Jagiełły), 62, 69, 61/1, 63/4, 72/11, 511/9, 511/11 położonych we wsi Chylice gm. Jaktorów.

Treść obwieszczenia

 

Opublikowane przez: Anna Małkowska | Data wprowadzenia: 2020-02-13 13:40:33 | Data modyfikacji: 2020-02-13 13:41:44.

GP.6733.8.2020

Obwieszczenie Wójta Gminy Jaktorów o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie sieci wodociągowej w działkach o nr ewid. 389/4, 351/9 (ul. Ogrodowa), 392/2, 351/3, 351/6, położonych we wsi Chylice gm. Jaktorów.

Treść obwieszczenia

 

Opublikowane przez: Mariusz Peryt | Data wprowadzenia: 2020-02-11 16:15:01 | Data modyfikacji: 2020-02-11 16:15:53.

GP.6721.38.2017

Obwieszczenie Wójta Gminy Jaktorów o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Jaktorów, dla fragmentu wsi Jaktorów - Kolonia.

Treść obwieszczenia

 

Opublikowane przez: Mariusz Peryt | Data wprowadzenia: 2020-02-11 11:20:44 | Data modyfikacji: 2020-02-11 11:24:05.

GP.6721.45.2019


Obwieszczenie Wójta Gminy Jaktorów o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego oraz o przystąpieniu do przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko, w tym sporządzenia prognozy oddziaływania na środowisko miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentu Chylice, gm. Jaktorów.

Treść obwieszczenia

 

Opublikowane przez: Mariusz Peryt | Data wprowadzenia: 2020-02-10 17:26:38 | Data modyfikacji: 2020-02-10 17:27:18.

Ogłoszenie wyników konkursu na realizację zadań publicznych gminy w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu w roku 2020 r.

 

Opublikowane przez: Anna Małkowska | Data wprowadzenia: 2020-01-23 15:50:54 | Data modyfikacji: 2020-01-23 15:56:26.

GP.6721.43.2019


Obwieszczenie Wójta Gminy Jaktorów o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Jaktorów, dla fragmentu wsi Henryszew.

Treść obwieszczenia

 

Opublikowane przez: Mariusz Peryt | Data wprowadzenia: 2020-01-22 16:18:46 | Data modyfikacji: 2020-01-22 16:19:43.
Data wprowadzenia: 2020-01-22 16:18:46
Data modyfikacji: 2020-01-22 16:19:43
Opublikowane przez: Mariusz Peryt