Zarządzenie nr 65/2019 Wójta Gminy Jaktorów z dnia 23 grudnia 2019 roku w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu w roku 2020

Treść zarządzenia

Załączniki

 

Opublikowane przez: Maciej Kowalski | Data wprowadzenia: 2019-12-23 18:12:05 | Data modyfikacji: 2019-12-23 18:14:47.

Obwieszczenie Zarządu Województwa Mazowieckiego z dnia 16 grudnia 2019 r. w sprawie przystąpienia do opracowania projektu aktualizacji Strategii Rozwoju Województwa Mazowieckiego do 2030 roku.

Treść obwieszczenia

 

Opublikowane przez: Maciej Kowalski | Data wprowadzenia: 2019-12-19 15:13:06 | Data modyfikacji: 2019-12-19 15:15:39.

GP.6721.37.2017/2019


Obwieszczenie Wójta Gminy Jaktorów o trzecim wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Jaktorów, dla fragmentu wsi Budy Zosine.

Treść obwieszczenia

 

Opublikowane przez: Maciej Kowalski | Data wprowadzenia: 2019-12-17 11:16:20 | Data modyfikacji: 2019-12-17 11:26:56.

Obwieszczenie Wójta Gminy Jaktorów z dnia 12 grudnia 2019 roku o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko

Treść obwieszczenia

 

Opublikowane przez: Mariusz Peryt | Data wprowadzenia: 2019-12-13 13:43:01 | Data modyfikacji: 2019-12-13 13:46:19.

Obwieszczenie o wydaniu decyzji zatwierdzającej podział nieruchomości


Wójt gminy Jaktorów zawiadamia, że wydał z urzędu Decyzję nr 288/2019, znak: GP.6831.36.2019 z dnia 9 grudnia 2019 r., w której, na podstawie art. 97a pkt 3 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. - O gospodarce nieruchomościami, zatwierdził projekt podziału nieruchomości położonej w obrębie Chylice gm. Jaktorów, oznaczonej nr ew. 506 o pow. 0,0106 ha o nieuregulowanym stanie prawnym.

Treść obwieszczenia

 

Opublikowane przez: Mariusz Peryt | Data wprowadzenia: 2019-12-09 16:33:22.
 

Opublikowane przez: Mariusz Peryt | Data wprowadzenia: 2019-12-09 16:32:20.

Obwieszczenie o wydaniu decyzji zatwierdzającej podział nieruchomości


Wójt gminy Jaktorów zawiadamia, że wydał z urzędu Decyzję nr 287/2019, znak: GP.6831.35.2019 z dnia 9 grudnia 2019 r., w której, na podstawie art. 97a pkt 3 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. - O gospodarce nieruchomościami, zatwierdził projekt podziału nieruchomości położonej w obrębie Budy-Grzybek gm. Jaktorów, oznaczonej nr ew. 532 o pow. 0,05 ha o nieuregulowanym stanie prawnym.

Treść obwieszczenia

 

Opublikowane przez: Mariusz Peryt | Data wprowadzenia: 2019-12-09 16:31:13 | Data modyfikacji: 2019-12-09 16:31:29.

Obwieszczenie o wydaniu decyzji zatwierdzającej podział nieruchomości


Wójt gminy Jaktorów zawiadamia, że wydał z urzędu Decyzję nr 285/2019 znak: GP.6831.33.2019 z dnia 9 grudnia 2019 r., w której, na podstawie art. 97a pkt 3 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. - O gospodarce nieruchomościami, zatwierdził projekt podziału nieruchomości położonej w obrębie Budy-Grzybek gm. Jaktorów, oznaczonej nr ew. 402/5 o pow. 0,0661 ha o nieuregulowanym stanie prawnym.

Treść obwieszczenia

 

Opublikowane przez: Mariusz Peryt | Data wprowadzenia: 2019-12-09 16:28:33 | Data modyfikacji: 2019-12-09 16:29:45.

Obwieszczenie o wydaniu decyzji zatwierdzającej podział nieruchomości


Wójt gminy Jaktorów zawiadamia, że wydał z urzędu Decyzję nr 284/2019, znak: GP.6831.32.2019 z dnia 9 grudnia 2019 r., w której, na podstawie art. 97a pkt 3 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. - O gospodarce nieruchomościami, zatwierdził projekt podziału nieruchomości położonej w obrębie Budy-Grzybek gm. Jaktorów, oznaczonej nr ew. 368 o pow. 0,36 ha o nieuregulowanym stanie prawnym.

Treść obwieszczenia

 

Opublikowane przez: Mariusz Peryt | Data wprowadzenia: 2019-12-09 16:08:02 | Data modyfikacji: 2019-12-09 16:27:59.

Obwieszczenie o wydaniu decyzji zatwierdzającej podział nieruchomości


Wójt gminy Jaktorów zawiadamia, że wydał z urzędu Decyzję nr 286/2019, znak: GP.6831.34.2019 z dnia 9 grudnia 2019 r., w której, na podstawie art. 97a pkt 3 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. - O gospodarce nieruchomościami, zatwierdził projekt podziału nieruchomości położonej w obrębie Budy-Grzybek gm. Jaktorów, oznaczonej nr ew. 336/2 o pow. 0,2867 ha o nieuregulowanym stanie prawnym.

Treść obwieszczenia

 

Opublikowane przez: Mariusz Peryt | Data wprowadzenia: 2019-12-09 16:06:43 | Data modyfikacji: 2019-12-09 16:07:03.

Wójt Gminy Jaktorów zarządza przeprowadzenie konsultacji z organizacjami pozarządowymi prowadzącymi działalność statutową na terenie gminy Jaktorów w dziedzinie upowszechniania kultury fizycznej i sportu w sprawie projektu dokumentu pn. „Program współpracy Gminy Jaktorów w 2020 r. z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie”


Zarządzenie Nr 53/2019 Wójta Gminy Jaktorów z dnia 4 listopada 2019 roku w sprawie konsultacji z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.


Załącznik nr 1 do zarządzenie Nr 53/2019 Wójta Gminy Jaktorów z dnia 4 listopada 2019 roku


Załącznik nr 2 do zarządzenie Nr 53/2019 Wójta Gminy Jaktorów z dnia 4 listopada 2019 roku

 

Opublikowane przez: Mariusz Peryt | Data wprowadzenia: 2019-11-14 11:22:01 | Data modyfikacji: 2019-11-14 11:36:20.

GP.6831.36.2019


Postanowienie z dnia 29 października 2019 r. w sprawie wydania opinii do wstępnego projektu podziału działki nr ew. 506 położonej w obrębie Chylice gm. Jaktorów.

Treść postanowienia

 

Opublikowane przez: Mariusz Peryt | Data wprowadzenia: 2019-10-29 14:50:57 | Data modyfikacji: 2019-11-14 11:17:26.

GP. 6831.35.2019


Postanowienie z dnia 29 października 2019 r. w sprawie wydania opinii do wstępnego projektu podziału działki nr ew. 532 położonej w obrębie Budy-Grzybek gm. Jaktorów.

Treść postanowienia

 

Opublikowane przez: Mariusz Peryt | Data wprowadzenia: 2019-10-29 14:52:43 | Data modyfikacji: 2019-11-14 11:18:42.

GP. 6831.34.2019


Postanowienie z dnia 29 października 2019 r. w sprawie wydania opinii do wstępnego projektu podziału działki nr ew. 336/2 położonej w obrębie Budy-Grzybek gm. Jaktorów.

Treść postanowienia

 

Opublikowane przez: Mariusz Peryt | Data wprowadzenia: 2019-10-29 14:43:50 | Data modyfikacji: 2019-11-14 11:19:08.

GP.6831.33.2019


Postanowienie z dnia 29 października 2019 r. w sprawie wydania opinii do wstępnego projektu podziału działki nr ew. 402/5 położonej w obrębie Budy-Grzybek gm. Jaktorów.

Treść postanowienia

 

Opublikowane przez: Mariusz Peryt | Data wprowadzenia: 2019-10-29 14:48:53 | Data modyfikacji: 2019-11-14 11:19:19.

GP. 6831.32.2019


Postanowienie z dnia 29 października 2019 r. w sprawie wydania opinii do wstępnego projektu podziału działki nr ew. 368 położonej w obrębie Budy-Grzybek gm. Jaktorów

Treść postanowienia

 

Opublikowane przez: Mariusz Peryt | Data wprowadzenia: 2019-10-29 14:46:07 | Data modyfikacji: 2019-11-14 11:19:50.

Obwieszczenie z dnia 22 października 2019 r. - GP.6733.27.2019

 

Opublikowane przez: Mariusz Peryt | Data wprowadzenia: 2019-10-25 14:56:41.

GP.6831.36.2019


Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie dokonania podziału nieruch o nieuregulowanym stanie prawnym Chylice 506

Treść zawiadomienia

 

Opublikowane przez: Mariusz Peryt | Data wprowadzenia: 2019-10-08 12:20:56 | Data modyfikacji: 2019-10-08 12:21:21.

GP.6831.35.2019


Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie dokonania podziału nieruch o nieuregulowanym stanie prawnym Budy-Grzybek 532

Treść zawiadomienia

 

Opublikowane przez: Mariusz Peryt | Data wprowadzenia: 2019-10-08 12:20:13 | Data modyfikacji: 2019-10-08 12:20:31.

GP.6831.34.2019


Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie dokonania podziału nieruch o nieuregulowanym stanie prawnym Budy-Grzybek 336/2

Treść zawiadomienia

 

Opublikowane przez: Mariusz Peryt | Data wprowadzenia: 2019-10-08 12:19:33 | Data modyfikacji: 2019-10-08 12:19:50.

GP.6831.33.2019


Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie dokonania podziału nieruch o nieuregulowanym stanie prawnym Budy-Grzybek 405/5

Treść zawiadomienia

 

Opublikowane przez: Mariusz Peryt | Data wprowadzenia: 2019-10-08 12:18:45 | Data modyfikacji: 2019-10-08 12:19:26.

GP.6831.32.2019


Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie dokonania podziału nieruch o nieuregulowanym stanie prawnym Budy-Grzybek 368

Treść zawiadomienia

 

Opublikowane przez: Mariusz Peryt | Data wprowadzenia: 2019-10-08 12:16:51 | Data modyfikacji: 2019-10-08 12:17:25.

GP. 6721.42.2018


Obwieszczenie Wójta Gminy Jaktorów z dnia 13 września 2019 roku o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Jaktorów, dla fragmentu wsi Stare Budy (dz. nr ewid. 533)

Treść obwieszczenia

 

Opublikowane przez: Mariusz Peryt | Data wprowadzenia: 2019-09-13 12:27:31 | Data modyfikacji: 2019-09-13 12:28:43.

Obwieszczenie Wójta Gminy Jaktorów z dnia 12 września 2019 roku o numerach oraz granicach obwodów głosowania, wyznaczonych siedzibach obwodowych komisji wyborczych oraz możliwości głosowania korespondencyjnego i przez pełnomocnika w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 13 października 2019 r.

Treść obwieszczenia

 

Opublikowane przez: Mariusz Peryt | Data wprowadzenia: 2019-09-13 12:20:19 | Data modyfikacji: 2019-09-13 12:22:20.

GP.6721.41.2018


Obwieszczenie Wójta Gminy Jaktorów oo wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Jaktorów, dla fragmentu wsi Bieganów.

Treść obwieszczenia

 

Opublikowane przez: Mariusz Peryt | Data wprowadzenia: 2019-08-14 14:25:37 | Data modyfikacji: 2019-08-14 14:26:44.

GP.6721.40.2018


Obwieszczenie Wójta Gminy Jaktorów o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Jaktorów, dla fragmentu wsi Henryszew.

Treść obwieszczenia

 

Opublikowane przez: Mariusz Peryt | Data wprowadzenia: 2019-08-14 14:21:48 | Data modyfikacji: 2019-08-14 14:27:47.

WAB.6740.673.2019


Zawiadomienie o wydaniu przez Starostę Grodziskiego decyzji nr 1039/19 z dnia 18.07.2019 r. w sprawie zezwolenia na realizację inwestycji drogowej.

Treść zawiadomienia

 

Opublikowane przez: Maciej Kowalski | Data wprowadzenia: 2019-07-31 20:13:01 | Data modyfikacji: 2019-07-31 20:14:50.

WI-II.7820.2.23.2018.LK


Zawiadomienie Wojewody Mazowieckiego z dnia 19.07.2019 r. o wydaniu decyzji w sprawie zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej pn. „Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 719 wzdłuż ul. Warszawskiej, ul. Żyrardowskiej, ul. Kościuszki na terenie gminy Jaktorów."

Treść obwieszczenia

 

Opublikowane przez: Maciej Kowalski | Data wprowadzenia: 2019-07-26 12:42:10 | Data modyfikacji: 2019-07-26 12:44:10.

Obwieszczenie z dnia 11 lipca 2019 r. - GP.6733.3.2019

Obwieszczenie z dnia 11 lipca 2019 r. - GP.6733.4.2019

 

Opublikowane przez: Maciej Kowalski | Data wprowadzenia: 2019-07-25 11:09:07.

Obwieszczenie z dnia 11 lipca 2019 r. - GP.6733.7.2019

Obwieszczenie z dnia 11 lipca 2019 r. - GP.6733.61.2018

 

Opublikowane przez: Maciej Kowalski | Data wprowadzenia: 2019-07-19 12:34:20.

Obwieszczenie z dnia 2 lipca 2019 r. - GP.6733.16.2019

Obwieszczenie z dnia 2 lipca 2019 r. - GP.6733.15.2019

 

Opublikowane przez: Mariusz Peryt | Data wprowadzenia: 2019-07-08 10:36:00.

Ogłoszenie


Wójt Gminy Jaktorów informuje o zamiarze wszczęcia z urzędu postępowań administracyjnych w sprawach podziałów nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym, położonych we wsiach Budy-Grzybek i Chylice w gminie Jaktorów, powiat grodziski, województwo mazowieckie, oznaczonych w rejestrze ewidencji gruntów gminy Jaktorów w obrębie nr 0002 Budy-Grzybek jako działki nr 532, nr 336/2, nr 402/5 i nr 368 oraz w obrębie nr 0006 Chylice jako działka nr 506 dla których nie są urządzone księgi wieczyste.

Treść ogłoszenia

 

Opublikowane przez: Mariusz Peryt | Data wprowadzenia: 2019-07-03 12:53:00 | Data modyfikacji: 2019-07-03 12:56:07.

Obwieszczenie Sejmik Województwa Mazowieckiego


Informuje o sporządzeniu projektu uchwały Sejmiku Województwa Mazowieckiego w sprawie określenia programu ochrony środowiska przed hałasem dla terenów poza aglomeracjami, o których mowa w art. 179 ust. 1 ustawy Prawo ochrony środowiska, tj. obszarów linii kolejowych zaliczanych do obiektów, których eksploatacja może powodować negatywne oddziaływanie akustyczne i rozpoczęciu konsultacji społecznych.

Treść obwieszczenia

 

Opublikowane przez: Mariusz Peryt | Data wprowadzenia: 2019-07-01 19:23:38 | Data modyfikacji: 2019-07-01 19:23:55.

GP.7320/204/06/19


Obwieszczenie Wójta Gminy Jaktorów o przedłużeniu do dnia 30 września 2019 r. terminu składania wniosków do opracowania projektu zmiany Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego z Elementami Strategii Rozwoju Gminy Jaktorów

Treść informacji

 

Opublikowane przez: Mariusz Peryt | Data wprowadzenia: 2019-06-26 14:23:19 | Data modyfikacji: 2019-06-26 14:25:04.

Wybory ławników sądowych 2020 - 2023

W związku z upływem w dniu 31 grudnia 2019 roku kadencji ławników sądowych uprzejmie informuję, że zgodnie z 162 § 1 i 2 ustawy z dnia 27 lipca 2001r. – Prawo o ustroju sądów powszechnych (Dz. U. 2019. 52 z późn. zm. ) Rada Gminy w Jaktorowie przyjmuje zgłoszenia kandydatów na ławników na nową kadencję 2020 – 2023:

  • do Sądu Rejonowego w Żyrardowie, gdzie ma być wybranych 2 ławników, w tym 1 osoba do orzekania w sprawach z zakresu prawa pracy,
  • do Sądu Okręgowego w Płocku, gdzie ma być wybrany 1 ławnik.

Treść informacji

Wzór karty zgłoszenia

Wzór listy osób zgłaszających kandydata

 

Opublikowane przez: Mariusz Peryt | Data wprowadzenia: 2019-06-03 13:53:58 | Data modyfikacji: 2019-06-03 13:56:01.

WAB.6740.673.2019


Obwieszczenie Starosty Grodziskiego o wszczęciu postępowania administracyjnego w dniu 06.05.2019r. na wniosek Inwestora — zarządcy drogi Wójta Gminy Jaktorów, w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej polegającej na: przebudowie i rozbudowie ulic Błotnej i Ostatniego Tura w Jaktorowie, ul. Błotna na odcinku od km proj. 0+000 do km proj. 0+586,38, ul. Ostatniego Tura na odcinku od km proj. 0+000 do km proj. 0+369,98 wraz z przebudową istniejącej sieci energetycznej, telekomunikacyjnej, wodociągowej, gazowej i kanalizacji podciśnieniowej na terenie gminy Jaktorów, powiat grodziski ulica Błotna 1 ul. Ostatniego Tura są drogami lokalnymi klasy D

Treść obwieszczenia

 

Opublikowane przez: Mariusz Peryt | Data wprowadzenia: 2019-06-03 12:23:59 | Data modyfikacji: 2019-06-03 12:25:37.

Zawiadomienie o przedłużeniu terminu zgłaszania kandydatów do obwodowych komisji wyborczych przez pełnomocników komitetów wyborczych

 

Opublikowane przez: Danuta Mysiorska | Data wprowadzenia: 2019-05-17 17:36:00.

Dyrektor Zarządu Zlewni w Łowiczu Państwowego Gospodarstwa Wodnego - Wody Polskie zawiadamia o wszczęciu postępowania administracyjnego z wniosku z dnia 29.10.2018 r. znak: ROŚ.630.2.2018 uzupełnionego pismem z dnia 28.03.2019 r. znak: ROŚ.630.2.2018 Urzędu Gminy Jaktorów, ul. Warszawska 33, 96-313 Jaktorów, w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego

Treść zawiadomienia

 

Opublikowane przez: Mariusz Peryt | Data wprowadzenia: 2019-05-14 16:02:14 | Data modyfikacji: 2019-05-14 16:02:32.

Oświadczenie o stanie kontroli zarządczej za rok 2018

 

Opublikowane przez: Danuta Mysiorska | Data wprowadzenia: 2019-04-17 15:08:43.

WI-II.7820.2.23.2018.LK


Zawiadomienie Wojewody Mazowieckiego, że w dniu 6.03.2019 r. zostało wszczęte postępowanie w sprawie zezwolenia na realizację inwestycji drogowej pn.: „Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 719 wzdłuż ul. Warszawskiej, ul. Żyrardowskiej, ul. Kościuszki na terenie gminy Jaktorów."

Treść informacji

 

Opublikowane przez: Mariusz Peryt | Data wprowadzenia: 2019-04-10 09:01:52 | Data modyfikacji: 2019-04-10 09:02:39.

GP.6721.42.2019


Obwieszczenie Wójta Gminy Jaktorów o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego oraz o przystąpieniu do przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko, w tym sporządzenia prognozy oddziaływania na środowisko miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentu wsi: Stare Budy, Henryszew, Chylice — Kolonia, gm. Jaktorów.

Treść obwieszczenia

 

Opublikowane przez: Mariusz Peryt | Data wprowadzenia: 2019-04-09 10:01:39 | Data modyfikacji: 2019-04-09 10:02:09.

WAB.6740.269.2019

Obwieszczenie Starosty Grodziskiego o wydaniu przez Starostę Grodziskiego decyzji nr 444/19 z dnia 04.04.2019r. o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej dla przedsięwzięcia polegającego na: przebudowie i rozbudowie ulicy Powstańców w Jaktorowie na odcinku od km. proj. 0+000 do km. proj. 0+350 wraz z przebudową sieci energetycznej, telekomunikacyjnej, wodociągowej, gazowej i kanalizacji podciśnieniowej na terenie gminy Jaktorów, powiat grodziski

Treść obwieszczenia

 

Opublikowane przez: Mariusz Peryt | Data wprowadzenia: 2019-04-08 13:00:25 | Data modyfikacji: 2019-04-08 13:02:29.

GP.6721.37.2017/2019


Obwieszczenie Wójta Gminy Jaktorów o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Jaktorów, dla fragmentu wsi Budy Zosine.

Treść obwieszczenia

 

Opublikowane przez: Mariusz Peryt | Data wprowadzenia: 2019-04-02 09:27:18 | Data modyfikacji: 2019-04-02 09:28:57.

WAB.6740.121.2019


Obwieszczenie Starosty Grodziskiego o wydaniu przez Starostę Grodziskiego decyzji nr 410 /19 z dnia 27.03.2019 r. o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej dla przedsięwzięcia polegającego na: rozbudowie drogi gminnej nr 150310W- ul. Jagiellońskiej na odcinku od ul. Kosynierów do ul. 22 Lipca w Międzyborowie gmina Jaktorów

Treść obwieszczenia

 

Opublikowane przez: Mariusz Peryt | Data wprowadzenia: 2019-04-01 19:33:38 | Data modyfikacji: 2019-04-01 19:35:23.

GP. 7320/194/06/19


Obwieszczenie Wójta Gminy Jaktorów w sprawie Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego z Elementami Strategii Rozwoju Gminy Jaktorów.

Treść informacji

Wniosek do opracowywanej zmiany Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego gminy Jaktorów z Elementami Strategii Rozwoju Gminy Jaktorów.

 

Opublikowane przez: Mariusz Peryt | Data wprowadzenia: 2019-03-26 14:03:05 | Data modyfikacji: 2019-03-26 14:03:23.
 

Opublikowane przez: Danuta Mysiorska | Data wprowadzenia: 2019-03-11 15:10:36 | Data modyfikacji: 2019-03-11 15:11:00.

WAB.6740.269.2019


Obwieszczenie Starosty Grodziskiego zawiadamiam o wszczęciu postępowania administracyjnego w dniu 01.03.2019r. na wniosek Inwestora — zarządcy drogi Wójta Gminy Jaktorów w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej polegającej na: przebudowie i rozbudowie ulicy Powstańców w Jaktorowie na odcinku od km. proj. 0+000 do km. proj. 0+350 wraz z przebudową sieci energetycznej, telekomunikacyjnej, wodociągowej, gazowej i kanalizacji podciśnieniowej na terenie gminy Jaktorów, powiat grodziski

Treść obwieszczenia

 

Opublikowane przez: Mariusz Peryt | Data wprowadzenia: 2019-03-07 16:01:46 | Data modyfikacji: 2019-03-07 16:04:35.
WAB.6740.121.2019

Obwieszczenie Starosty Grodziskiego o wszczęciu postępowania administracyjnego w dniu 30.01.2019r. na wniosek Inwestora _ zarządcy drogi Wójta Gminy Jaktorów w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizacje inwestycji drogowej polegającej na: rozbudowie drogi gminnej nr 150310W w ul. Jagiellońskiej na odcinku od ul. Kosynierów do ul. 22 Lipca w Międzyborowie gmina Jaktorów

Treść informacji

 

Opublikowane przez: Mariusz Peryt | Data wprowadzenia: 2019-02-25 17:27:41 | Data modyfikacji: 2019-02-25 17:37:29.
Wynik otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych gminy w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu na terenie gminy Jaktorów w 2019 roku  

Opublikowane przez: Danuta Mysiorska | Data wprowadzenia: 2019-02-14 11:39:20 | Data modyfikacji: 2019-02-14 11:39:58.

Obwieszczenie z dnia 22 stycznia 2019 r. - GP.6733.66.2018

Obwieszczenie z dnia 22 stycznia 2019 r. - GP.6733.65.2018

 

Opublikowane przez: Mariusz Peryt | Data wprowadzenia: 2019-01-23 11:36:53.

Harmonogram zebrań wiejskich zwołanych w celu wyboru Sołtysów i Rad Sołeckich na kadencję 2019 – 2023 /Aktualizacja 2019-02-05/

 

Opublikowane przez: Danuta Mysiorska | Data wprowadzenia: 2019-01-21 17:00:50.
Otwarty konkurs ofert na powierzenie realizacji zadań publicznych w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu w 2019 r.

Wzór oferty (.doc)

Harmonogram zajęć (.doc)

Plan startów w zawodach i rozgrywkach (.doc)

Wzór sprawozdania z wykonania zadania publicznego.

 

Opublikowane przez: Danuta Mysiorska | Data wprowadzenia: 2019-01-15 14:44:52 | Data modyfikacji: 2019-01-15 14:48:28.

WI-II.746.1.145.2018.ZK


Obwieszczenie Wojewody Mazowieckiego o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego na terenie zamkniętym, dotyczące zamierzenia inwestycyjnego polegającego na rozbudowie sieci wodociągowej w miejscowości Kolonia Jaktorów na działce ew. nr 393 z obrębu 0011 Kolonia Jaktorów, gmina Jaktorów, powiat grodziski, województwo mazowieckie.

Treść obwieszczenia

 

Opublikowane przez: Mariusz Peryt | Data wprowadzenia: 2019-01-08 13:46:42 | Data modyfikacji: 2019-01-08 13:52:26.

WI-II.746.1.144.2018.NT/ZK


Obwieszczenie Wojewody Mazowieckiego o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego na terenie zamkniętym, dotyczące zamierzenia inwestycyjnego polegającego na rozbudowie sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej, zlokalizowanego na działce ew. nr 458/11 obręb 0001 Bieganów, gmina Jaktorów, powiat grodziski, województwo mazowieckie.

Treść obwieszczenia

 

Opublikowane przez: Mariusz Peryt | Data wprowadzenia: 2019-01-08 13:52:39.
Data wprowadzenia: 2019-01-08 13:52:39
Opublikowane przez: Mariusz Peryt