INFORMACJE O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH – OBOWIĄZEK INFORMACYJNY RODO

Zgodnie z wymogami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) – dalej również jako „RODO”), informujemy o zasadach przetwarzania danych osobowych oraz o prawach z zakresu ochrony danych osobowych przysługujących na gruncie RODO:

 1. Administratorem danych osobowych jest Gmina Jaktorów (dalej również jako „ADO”).

 2. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych Osobowych (Nina Zacharska) możliwy za pośrednictwem poczty elektronicznej e-mail: iodo@jaktorow.pl.

 3. ADO przetwarza dane osobowe na podstawie obowiązujących przepisów prawa, zawartych umów oraz na podstawie udzielonej zgody.

 4. Dane osobowe przetwarzane są w celu/celach:

 1. wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na ADO;

 2. wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej ADO;

 3. na podstawie udzielonej przez zgody – w zakresie i celu określonym w treści zgody.

 1. W związku z przetwarzaniem danych w celach o których mowa w pkt. 4 odbiorcami danych osobowych mogą być inne podmioty, które na podstawie stosownych umów podpisanych z ADO przetwarzają dane osobowe.

 2. Dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celu, w którym są przetwarzane, a po jego zrealizowaniu przez czas określony przez przepisy powszechnie obowiązującego prawa lub okres wygaśnięcia roszczeń związanych z realizacją celu przetwarzania danych osobowych.

 3. W związku z przetwarzaniem danych osobowych przysługują następujące uprawnienia:

 1. prawo dostępu do danych osobowych, w tym prawo do uzyskania kopii tych danych;

 2. prawo do żądania sprostowania (poprawiania) danych osobowych;

 3. prawo do żądania usunięcia danych osobowych (tzw. prawo do bycia zapomnianym);

 4. prawo do żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych.

 1. W przypadku gdy przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie zgody osoby na przetwarzanie danych osobowych (art. 6 ust. 1 lit a RODO), przysługuje prawo do cofnięcia tej zgody w dowolnym momencie. Cofnięcie to nie ma wpływu na zgodność przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem, z obowiązującym prawem.

 2. W przypadku powzięcia informacji o niezgodnym z prawem przetwarzaniu przez ADO danych osobowych, przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego właściwego w sprawach ochrony danych osobowych (Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych).

 3. Podanie przez danych osobowych jest obowiązkowe, w sytuacji gdy przesłankę przetwarzania danych osobowych stanowi przepis prawa, w pozostałym zakresie przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie dobrowolnej zgody.

 

Szczegółowe informacje dot. przetwarzania danych osobowych w konkretnym przypadku, podczas załatwiania sprawy w Urzędzie, można znaleźć w zakładce „Załatwianie spraw”, a następnie „Druki i formularze” wraz z danym dokumentami bądź u pracownika obsługującego daną sprawę.

 

Wójt Gminy Jaktorów

Maciej Śliwerski

 

Opublikowane przez: Sylwia Kwas | Data wprowadzenia: 2018-04-12 09:30:36 | Data modyfikacji: 2022-01-28 08:23:30.

Klauzula informacyjna dotycząca ochrony danych osobowych, przekazywanych na podstawie ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym

 

Opublikowane przez: Mariusz Peryt | Data wprowadzenia: 2019-08-09 14:57:17.
Data wprowadzenia: 2019-08-09 14:57:17
Opublikowane przez: Mariusz Peryt