GP.6721.34.2015
Obwieszczenie Wójta Gminy Jaktorów o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego oraz o przystąpieniu do przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko, w tym sporządzenia prognozy oddziaływania na środowisko miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentu wsi Chylice-Kolonia, gm. Jaktorów

Treść obwieszczenia

 

Opublikowane przez: Danuta Mysiorska | Data wprowadzenia: 2016-01-04 15:07:10.

Obwieszczenie Wójta Gminy Jaktorów z dnia 31 grudnia 2015 r. w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach

 

Opublikowane przez: Danuta Mysiorska | Data wprowadzenia: 2015-12-31 12:33:37.
Wójt Gminy zarządza przeprowadzenie konsultacji z organizacjami pozarządowymi prowadzącymi działalność statutową na terenie gminy Jaktorów w dziedzinie upowszechniania kultury fizycznej i sportu w sprawie projektu dokumentu pn. „Roczny program współpracy Gminy Jaktorów w 2016 roku z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego”.

Zarządzenie Nr 49/2015 Wójta Gminy Jaktorów z dnia 29 października 2015 roku w sprawie konsultacji z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolo

Załącznik Nr 1 - Roczny program współpracy

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 49/2015 Wójta Gminy Jaktorów z dnia 29 października 2015 r. WZÓR FORMULARZA ZGŁASZANIA OPINII.

 

Opublikowane przez: Danuta Mysiorska | Data wprowadzenia: 2015-10-29 15:42:54 | Data modyfikacji: 2015-10-29 15:45:38.
Wójt Gminy zarządza przeprowadzenie konsultacji z organizacjami pozarządowymi prowadzącymi działalność statutową na terenie gminy Jaktorów w dziedzinie upowszechniania kultury fizycznej i sportu w sprawie projektu dokumentu pn. „Roczny program współpracy Gminy Jaktorów w 2016 roku z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego”.

Zarządzenie Nr 47/2015 Wójta Gminy Jaktorów z dnia 23 października 2015 roku w sprawie konsultacji z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolo

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 47/2015 Wójta Gminy Jaktorów z dnia 23 października 2015 r. Roczny program współpracy Gminy Jaktorów w 2016r. z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 47/2015 Wójta Gminy Jaktorów z dnia 23 października 2015 r. WZÓR FORMULARZA ZGŁASZANIA OPINII.

 

Opublikowane przez: Danuta Mysiorska | Data wprowadzenia: 2015-10-25 21:11:29 | Data modyfikacji: 2015-10-25 21:41:39.

DECYZJA Nr 630 /D/NN/15


Na podstawie art. 138 § 1 pkt. 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jedn. Dz.U. z 2013 r., poz. 267 z późn. zm.), art. 4 ust. 4a ustawy z dnia 18 lipca 2001r. Prawo wodne (tekst. jedn. Dz.U. z 2015 r., poz. 469) po rozpatrzeniu odwołania Pana Dariusza Szymańskiego, współwłaściciela działki, przy ul. 1-Maja w m. Kolonia Chylice, gm. Jaktorów od decyzji Nr 16/15 Starosty Grodziskiego z dnia 18 marca 2015 r., znak: WOŚ.6341.13.2015 udzielającej Gminie Jaktorów pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie urządzeń wodnych w postaci rowów odprowadzających wodę oraz na wykonanie i przebudowę przepustów oraz studzienki w ul. 3-go Maja w Jaktorowie oraz szczególne korzystanie z wód polegające na odprowadzaniu wód opadowych i roztopowych z odcinka ulicy 1-go Maja oraz ul. 3-go Maja do rowu pozaewidencyjnego zlokalizowanego przy ul. 3-go Maja w m. Jaktorów

Treść decyzji

 

Opublikowane przez: Mariusz Peryt | Data wprowadzenia: 2015-10-23 12:30:23 | Data modyfikacji: 2015-10-23 12:32:09.

Wójt Gminy Jaktorów informuję o przystąpieniu do przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko przedsięwzięcia polegającego na budowie budynku handolowo - usługowego, dwustanowiskowej myjni bezdotykowej dla samochodów osobowych oraz stacji paliw (jeden dystrybutor), na działce oznaczonej nr ewid. 324/7 położonej we wsi Jaktorów, gm. Jaktorów.

Treść ogłoszenia

 

Opublikowane przez: Mariusz Peryt | Data wprowadzenia: 2015-10-09 12:03:17 | Data modyfikacji: 2015-10-09 12:03:52.

Obwieszczenie z dnia 17 września 2015 r. - GP.6733.11.2015

 

Opublikowane przez: Mariusz Peryt | Data wprowadzenia: 2015-09-18 12:12:09.
OBWIESZCZENIE STAROSTY GRODZISKIEGO
WAB.6740.758.2015
Zawiadamiam o wydaniu przez Starostę Grodziskiego decyzji nr 999/2015 z dnia 10.08.2015r. o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej dla przedsięwzięcia polegającego na:
„II etap - rozbudowa i przebudowa ul. Armii Ludowej w m. Międzyborów, ul. Jaworowej w m. Henryszew i Grądy na terenie gminy Jaktorów.”

Treść obwieszczenia

 

Opublikowane przez: Mariusz Peryt | Data wprowadzenia: 2015-08-12 15:54:06 | Data modyfikacji: 2015-08-12 15:55:08.

Obwieszczenie z dnia 23 lipca 2015 r. - GP.6733.18.2015

 

Opublikowane przez: Danuta Mysiorska | Data wprowadzenia: 2015-07-27 15:40:15.
Ogłoszenie

Na podstawie art.35 ustawy o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2015 r. Nr 782) Wójt Gminy Jaktorów w wykonaniu Uchwały Rady Gminy Jaktorów Nr VII/47/2011 z dnia 28 kwietnia 2011 r. , podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży.

Treść ogłoszenia

 

Opublikowane przez: Danuta Mysiorska | Data wprowadzenia: 2015-07-17 09:29:18 | Data modyfikacji: 2015-07-17 09:29:48.

Obwieszczenie z dnia 7 lipca 2015 r.

 

Opublikowane przez: Mariusz Peryt | Data wprowadzenia: 2015-07-14 14:16:30.
Ogłoszenie

Na podstawie art.35 ustawy o gospodarce nieruchomościami ( j. t. Dz. U z 2015 r. Nr 782) Wójt Gminy Jaktorów w wykonaniu Uchwały Rady Gminy Jaktorów Nr V/39/2011 z dnia 28 marca 2011 r. , podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży.

Treść ogłoszenia

 

Opublikowane przez: Mariusz Peryt | Data wprowadzenia: 2015-07-13 16:12:41 | Data modyfikacji: 2015-07-13 16:14:16.
Ogłoszenie

Na podstawie art.35 ustawy o gospodarce nieruchomościami ( j. t. Dz. U z 2015 r. poz. 782) Wójt Gminy Jaktorów w wykonaniu Uchwały Rady Gminy Jaktorów Nr XLIV/274/2010 z dnia 29 marca 2010 r., podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży.

Treść ogłoszenia

 

Opublikowane przez: Mariusz Peryt | Data wprowadzenia: 2015-07-13 16:07:51 | Data modyfikacji: 2015-07-13 16:14:29.

Obwieszczenie Starosty Grodziskiego o wszczęciu postępowania administracyjnego na wniosek Gminy Jaktorów z dnia 19.06.2015 r. w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej polegającej na: II etap - rozbudowa i przebudowa ul. Armii Ludowej w m. Międzyborów, ul. Jaworowej w m. Henryszew i Grądy na terenie gminy Jaktorów. Ulice: Armii Ludowej, Jaworowa są drogami gminnymi klasy technicznej L - lokalne

Treść obwieszczenia

 

Opublikowane przez: Mariusz Peryt | Data wprowadzenia: 2015-07-09 14:53:48 | Data modyfikacji: 2015-07-09 14:55:01.

Obwieszczenie z dnia 9 czerwca 2015 r.

Obwieszczenie z dnia 17 czerwca 2015 r.

Obwieszczenie z dnia 17 czerwca 2015 r.

 

Opublikowane przez: Mariusz Peryt | Data wprowadzenia: 2015-06-24 12:25:14.
Wójt Gminy na podstawie art. 24 ust 7 ustawy z dnia 7 czerwca 2001r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzeniu ścieków (Dz. U. z 2006r. Nr 123, poz. 858) informuję, że zgodnie z Uchwałą Nr VIII/63/2015 Rady Gminy Jaktorów z dnia 22 czerwca 2015r. przedłuża się czas obowiązywania dotychczasowej taryfy dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę obowiązującą na terenie Gminy Jaktorów do dnia 30 czerwca 2016r. i wynosi:
  • 2,68 zł za 1 m3 wody plus podatek od towarów i usług VAT w wysokości 8% = 2,89 zł brutto.
  • 1,00 zł + podatek VAT w wysokości 8 % = 1,08 zł brutto – miesięczna opłata abonamentowa za wodomierz główny.

Informacja

 

Opublikowane przez: Mariusz Peryt | Data wprowadzenia: 2015-06-24 12:01:59 | Data modyfikacji: 2015-06-25 13:27:49.

WYBORY ŁAWNIKÓW SĄDOWYCH 2016- 2019

W związku z upływem kadencji ławników sądowych uprzejmie informuję, że zgodnie z 162 § 1 i 2 ustawy z dnia 27 lipca 2001r. – Prawo o ustroju sądów powszechnych (Dz. U. Nr 98, poz.1070, z późn. zm.) Rada Gminy w Jaktorowie przyjmuje zgłoszenia kandydatów na ławników na nową kadencję 2016 – 2019:

  • do Sądu Rejonowego w Żyrardowie, gdzie ma być wybranych 4 ławników, w tym 1 osoba do orzekania w sprawach z zakresu prawa pracy,

  • do Sądu Okręgowego w Płocku, gdzie ma być wybrany 1 ławnik.

Informacja

Wzór karty zgłoszenia

Wzór listy osób zgłaszających kandydata

 

Opublikowane przez: Mariusz Peryt | Data wprowadzenia: 2015-06-09 11:29:08 | Data modyfikacji: 2015-06-09 11:32:55.

Oświadczenie o stanie kontroli zarządczej za rok 2014

 

Opublikowane przez: Mariusz Peryt | Data wprowadzenia: 2015-05-08 11:49:11.

GP. 6721.33.2015


Obwieszczenie Wójta Gminy Jaktorów o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego oraz o przystąpieniu do przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko, w tym sporządzenia prognozy oddziaływania na środowisko miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentu wsi Bieganów, gm. Jaktorów.


Dotyczy fragmentu wsi Bieganów, gm. Jaktorów obejmującego obszar ograniczony ulicą Malinową, południowo - wschodnią granicą działki nr ewid. 171, południowo - wschodnimi granicami działki nr ewid. 174, południowymi granicami działek nr ewid. 158, 157/4, 157/3, 157/1, 155, 154, 153 oraz zachodnią granicą administracyjną gminy Jaktorów.

Treść obwieszczenia

 

Opublikowane przez: Mariusz Peryt | Data wprowadzenia: 2015-05-05 16:09:27 | Data modyfikacji: 2015-05-05 16:32:32.

GP.6721.32.2015


Obwieszczenie Wójta Gminy Jaktorów o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego oraz o przystąpieniu do przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko, w tym sporządzenia prognozy oddziaływania na środowisko miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentu wsi Henryszew, gm. Jaktorów


Dotyczy fragmentu wsi Henryszew, gm. Jaktorów obejmującego obszar ograniczony północną granicą działki nr ewid. 73/6, ulicą Spokojną, ulicą Topolową, południowo - wschodnią granicą działek nr ewid. 78/6, 78/7, 78/8, południową i wschodnią granicą działki nr ewid. 73/13, ulicą Modrzewiową oraz zachodnią granicą działek nr ewid. 73/13, 73/5.

Treść obwieszczenia

 

Opublikowane przez: Mariusz Peryt | Data wprowadzenia: 2015-05-05 16:12:06 | Data modyfikacji: 2015-05-05 16:30:51.

GP. 6721.29.2013


Obwieszczenie Wójta Gminy Jaktorów o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Jaktorów, dla fragmentu wsi Jaktorów - Kolonia.

Dotyczy fragmentu wsi Jaktorów - Kolonia obejmującego obszar ograniczony ulicą Żyrardowską, ulicą Nowowiejskiego, ulicą ks. Baranowskiego, ul. Potockiego, z wyłączeniem działek oznaczonych numerami ewidencyjnymi: 317/1, 317/2, 317/3, 318/1, 319, 328/2, 328/3, 328/4, 328/5 wraz z Prognozą oddziaływania na środowisko.

Treść obwieszczenia

Projekt planu

 

Opublikowane przez: Mariusz Peryt | Data wprowadzenia: 2015-05-05 16:14:37 | Data modyfikacji: 2015-05-05 16:18:03.

GP.6721.27.2012


Obwieszczenie Wójta Gminy Jaktorów o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Jaktorów, dla fragmentu wsi Jaktorów - Kolonia.


Dotyczy fragmentu wsi Jaktorów - Kolonia obejmującego działki ewidencyjne numerach: 317/1, 317/3, 318/1 wraz z Prognozą oddziaływania na środowisko.

Treść obwieszczenia

Projekt planu

 

Opublikowane przez: Mariusz Peryt | Data wprowadzenia: 2015-05-05 16:19:48 | Data modyfikacji: 2015-05-05 16:28:37.

Obwieszczenie z dnia 25 marca 2015 roku - GP.6733.14.2015

Obwieszczenie z dnia 20 marca 2015 roku - GP.6733.13.2015

Obwieszczenie z dnia 16 marca 2015 roku - GP.6733.12.2015

Obwieszczenie z dnia 27 lutego 2015 roku - GP.6733.10.2015

 

Opublikowane przez: Danuta Mysiorska | Data wprowadzenia: 2015-04-08 15:43:54.

Obwieszczenie z dnia 31 marca 2015 roku - GP.6733.6.2015

 

Opublikowane przez: Danuta Mysiorska | Data wprowadzenia: 2015-03-19 09:33:44.

Obwieszczenie z dnia 10 marca 2015 roku - GP.6733.9.2015

Obwieszczenie z dnia 17 lutego 2015 roku - GP.6733.4.2015

 

Opublikowane przez: Mariusz Peryt | Data wprowadzenia: 2015-03-10 15:45:57.

Obwieszczenie z dnia 10 lutego 2015 roku - GP.6733.7.2015

 

Opublikowane przez: Mariusz Peryt | Data wprowadzenia: 2015-02-25 14:25:31.

Obwieszczenie z dnia 17 lutego 2015 roku - GP.6733.8.2015

Obwieszczenie z dnia 16 lutego 2015 roku - GP.6733.5.2015

 

Opublikowane przez: Danuta Mysiorska | Data wprowadzenia: 2015-02-18 13:11:10.

Obwieszczenie z dnia 9 lutego 2015 roku - GP.6733.3.2015

Obwieszczenie z dnia 9 lutego 2015 roku - GP.6733.2.2015

 

Opublikowane przez: Mariusz Peryt | Data wprowadzenia: 2015-02-13 11:14:18.

Wynik otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych gminy w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu na terenie gminy Jaktorów w 2015 roku.

 

Opublikowane przez: Danuta Mysiorska | Data wprowadzenia: 2015-02-10 16:57:22.

Działając na podstawie art. 33 ust. l, w związku z art. 79 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2013, poz. 1235 ze zm.), informuję o przystąpieniu do przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko przedsięwzięcia polegającego na przetwarzaniu odpadów poprzez produkcję gotowej karmy dla psów na działkach oznaczonych nr ewid. 115, 1/7, 1/2 położonych we wsi Jaktorów, gm. Jaktorów.

Treść obwieszczenia

 

Opublikowane przez: Mariusz Peryt | Data wprowadzenia: 2015-02-03 12:55:08 | Data modyfikacji: 2015-02-03 13:10:18.

Obwieszczenie z dnia 2 lutego 2015 roku - GP.6733.1.2015

 

Opublikowane przez: Mariusz Peryt | Data wprowadzenia: 2015-02-03 12:39:02.

Harmonogram zebrań wiejskich zwołanych w celu wyboru Sołtysów i Rad Sołeckich na kadencję 2015-2019

 

Opublikowane przez: Mariusz Peryt | Data wprowadzenia: 2015-01-19 17:15:07 | Data modyfikacji: 2015-02-03 12:37:00.

Otwarty nabór do komisji konkursowej.

 

Opublikowane przez: Mariusz Peryt | Data wprowadzenia: 2015-01-16 12:05:02 | Data modyfikacji: 2015-02-03 12:37:19.

Otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych gminy w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu na terenie gminy Jaktorów w 2015 roku

Wzór oferty

 

Opublikowane przez: Danuta Mysiorska | Data wprowadzenia: 2015-01-07 15:39:28.

 

Opublikowane przez: Mariusz Peryt | Data wprowadzenia: 2015-02-13 11:14:31.
GP. 6721.32.2015
Obwieszczenie Wójta Gminy Jaktorów o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego oraz o przystąpieniu do przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko, w tym sporządzenia prognozy oddziaływania na środowisko miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentu wsi Henryszew, gm. Jaktorów
Dotyczy fragmentu wsi Henryszew, gm. Jaktorów obejmującego obszar ograniczony północną granicą działki nr ewid. 73/6, ulicą Spokojną, ulicą Topolową, południowo - wschodnią granicą działek nr ewid. 78/6, 78/7, 78/8, południową i wschodnią granicą działki nr ewid. 73/13, ulicą Modrzewiową oraz zachodnią granicą działek nr ewid. 73/13, 73/5. 

Opublikowane przez: Mariusz Peryt | Data wprowadzenia: 2015-05-05 16:12:34.
Data wprowadzenia: 2015-05-05 16:12:34
Opublikowane przez: Mariusz Peryt