Obwieszczenie z dnia 8 grudnia 2014 roku - GP.6733.30.2014

 

Opublikowane przez: Danuta Mysiorska | Data wprowadzenia: 2015-01-13 15:33:22.

Obwieszczenie z dnia 8 grudnia 2014 roku - GP.6733.28.2014

 

Opublikowane przez: Danuta Mysiorska | Data wprowadzenia: 2014-12-19 12:23:40.

Obwieszczenie z dnia 2 grudnia 2014 roku - GP.6733.29.2014

 

Opublikowane przez: Danuta Mysiorska | Data wprowadzenia: 2014-12-18 14:06:43.

Obwieszczenie z dnia 14 listopada 2014 roku - GP.6733.27.2014

Obwieszczenie z dnia 21 listopada 2014 roku - GP.6733.26.2014

Obwieszczenie z dnia 24 października 2014 roku - GP.6733.25.2014

Obwieszczenie z dnia 24 października 2014 roku - GP.6733.24.2014

Obwieszczenie z dnia 8 października 2014 roku - GP.6733.23.2014

Obwieszczenie z dnia 8 października 2014 roku - GP.6733.22.2014

 

Opublikowane przez: Mariusz Peryt | Data wprowadzenia: 2014-11-26 12:55:06.
Wójt Gminy zarządza przeprowadzenie konsultacji z organizacjami pozarządowymi prowadzącymi działalność statutową na terenie gminy Jaktorów w dziedzinie upowszechniania kultury fizycznej i sportu w sprawie projektu dokumentu pn. „Roczny program współpracy Gminy Jaktorów w 2015 roku z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego”.

Zarządzenie Nr 68/2014 Wójta Gminy Jaktorów z dnia 30 października 2014 roku w sprawie konsultacji z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wol

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 68/2014 Wójta Gminy Jaktorów z dnia 30 października 2014 roku - Roczny program współpracy Gminy Jaktorów w 2015r. z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicz

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 68/2014 Wójta Gminy Jaktorów z dnia 30 października 2014 roku - WZÓR FORMULARZA ZGŁASZANIA OPINII.

 

Opublikowane przez: Danuta Mysiorska | Data wprowadzenia: 2014-10-30 15:57:12 | Data modyfikacji: 2014-10-30 15:57:48.

Obwieszczenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Jaktorów.

 

Opublikowane przez: Mariusz Peryt | Data wprowadzenia: 2014-09-02 08:56:32.
OBWIESZCZENIE STAROSTY GRODZISKIEGO
Zgodnie z art. 11f ust. 3 i w związku z art. 11a ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. - o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (Dz. U. 2013.687 j.t. z póz. zm.), oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (tj. Dz.,U. 2672013 z późn. zm.) Zawiadamiam o wydaniu przez Starostę Grodziskiego decyzji nr 1222/2014 z dnia 20.08.2014r. o umorzeniu postępowania w sprawie wydania decyzji o pozwoleniu na realizację inwestycji drogowej dla przedsięwzięcia polegającego na rozbudowie ulic: Partyzantów, Wojska Polskiego, Armii Ludowej we wsi Międzyborów gm. Jaktorów na terenie nieruchomości: nr ew.: 79/3, 79/4, 79/5, 83/2, 89/2 , 192, 207 , 208 , 347/2 , 367/1, 367/2, 374 , 577, 596/3, 646/1, 794 , 795 , 796 , 797 , 798 we wsi Międzyborów gmina Jaktorów.
Wniosek dotyczył również przebudowy istniejącej sieci uzbrojenia terenu (wodociąg, gaz, telekomunikacja, energetyka, kanalizacja) i swym zakresem obejmował działki o następujących numerach ew.: 75, 76, 77, 78, 86, 87/1, 87/2, 88, 89/1, 89/2 , 91/1, 93, 94, 113, 149, 150/1, 152, 183/1, 187/1, 187/2, 188, 189, 193/1, 194/2, 197/1, 199/1, 205/1, 205/2, 206/1, 206/2, 207 , 208, 209, 215, 217, 252/1, 252/2, 253, 254/3, 256, 264, 265, 266/1, 283, 286, 347/2 , 347/3, 349, 350, 351/2, 352, 353/2, 354/2, 355/2, 355/3, 356/1, 359, 360/2, 361/2, 361/4, 362, 366/1, 366/2, 367/2, 368/1, 368/2, 373, 374 , 375, 385, 386, 387/2, 389, 582, 583, 699/1, 781, 782, 783, 787, 788/1, 788/2, 791, 793, 794 , 796 , 812, 813 we wsi Międzyborów i nr ew.: 215/1, 215/2, 216/6 we wsi Sade Budy gmina Jaktorów, oraz przebudowę dróg innych kategorii: dz. nr ew.: 91/1, 113, 152, 191, 197/1, 215, 217, 255, 283, 286, 373, 582 we
wsi Międzyborów gm. Jaktorów. Numery ewidencyjne działek pozostają bez zmian.

wab.6740.1048.2014

 

Opublikowane przez: Mariusz Peryt | Data wprowadzenia: 2014-08-25 16:46:07 | Data modyfikacji: 2014-08-25 16:47:58.
DECYZJA Nr 1222/14
Na podstawie art. 104 i 105 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. 2013.267 z późniejszymi zmianami ), w związku z art. 11a ustawy z dnia 10.04.2003r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (DzU. 2013.687 j.t. z późn. zm.) po rozpatrzeniu wniosku inwestora- Gminy Jaktorów z dnia 12.08.2014r. umarzam postępowanie dotyczące wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej polegającej na rozbudowie ulic: Partyzantów, Wojska Polskiego, Armii Ludowej we wsi Międzyborów gm. Jaktorów na terenie nieruchomości: nr ew.: 79/3, 79/4, 79/5, 83/2, 89/2 , 192, 207 , 208 , 347/2 , 367/1, 367/2, 374 , 577, 596/3, 646/1, 794 , 795 , 796 , 797 , 798 we wsi Międzyborów gmina Jaktorów-Etapl.
Teren objęty liniami pod przebudowę dróg innych kategorii: dz. nr ew.: 91/1, 113, 152, 191, 197/1, 215, 217, 255, 283, 286, 373, 582 we wsi Międzyborów gm. Jaktorów.
Wniosek dotyczyl również przebudowy istniejącej sieci uzbrojenia terenu (wodociąg, gaz, telekomunikacja, energetyka, kanalizacja) i swym zakresem obejmował działki o następujących numerach ew.: 75, 76, 77, 78, 86, 87/1, 87/2, 88, 89/1, 89/2 , 91/1, 93, 94, 113, 149, 150/1, 152, 183/1,187/1, 187/2, 188, 189, 193/1, 194/2, 197/1, 199/1, 205/1, 205/2, 206/1, 206/2, 207 , 208, 209, 215, 217, 252/1, 252/2, 253, 254/3, 256, 264, 265, 266/1, 283, 286, 347/2 , 347/3, 349, 350, 351/2, 352, 353/2, 354/2, 355/2, 355/3, 356/1, 359, 360/2, 361/2, 361/4, 362, 366/1, 366/2, 367/2, 368/1, 368/2, 373, 374 , 375, 385, 386, 387/2, 389, 582, 583, 699/1, 781, 782, 783, 787, 788/1, 788/2, 791, 793, 794 , 796 , 812, 813 we wsi Międzyborów i nr ew.: 215/1, 215/2, 216/6 we wsi Sade Budy gmina Jaktorów.

wab.6740.1048.2014_dec_1222_14.pdf

 

Opublikowane przez: Mariusz Peryt | Data wprowadzenia: 2014-08-25 16:44:15 | Data modyfikacji: 2014-08-25 16:44:29.
OBWIESZCZENIE

Działając na podstawie art. 131 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2013 r., poz. 267, ze zm.), dalej K.p.a, w związku z art. 9ac ust. 1 ustawy z dnia 28 marca 2003 roku o transporcie kolejowym (Dz. U. z 2013 r., poz. 1594, z późn. zm.) informuję, że w dniu 30 lipca 2014 roku wpłynęło do tutejszego organu odwołanie od decyzji Wojewody Mazowieckiego Nr 144/2014, z dnia 27 maja 2014 roku, zatwierdzającej projekt budowlany i udzielającej spółce PKP Polskie Linie Kolejowe SA., ul. Targowa 74, 03-734 Warszawa, pozwolenia na budowę dla inwestycji pn.:

budowa i przebudowa linii kolejowej nr 1 od km 31,400 do km 41,400 wraz z budową i przebudową infrastruktury drogowej oraz obiektów służących ochronie środowiska, w związku z modernizacją linii kolejowej Warszawa - Łódź, etap II LOT A - odcinek Warszawa Zachodnia ~ Miedniewice (Skierniewice), na terenie powiatu grodziskiego - etap III oraz powiatu żyrardowskiego - etap I szlak Grodzisk Mazowiecki - Żyrardów

WIŚ-III.7840.2.182.2013.MN(JS)

 

Opublikowane przez: Mariusz Peryt | Data wprowadzenia: 2014-08-14 15:30:29 | Data modyfikacji: 2014-08-14 15:33:23.

Obwieszczenie z dnia 14 sierpnia 2014 roku - GP.6733.21.2014

 

Opublikowane przez: Mariusz Peryt | Data wprowadzenia: 2014-08-14 15:23:01.

Obwieszczenie z dnia 11 sierpnia 2014 roku - GP.6733.20.2014

Obwieszczenie z dnia 12 sierpnia 2014 roku - GP.6733.19.2014

 

Opublikowane przez: Danuta Mysiorska | Data wprowadzenia: 2014-08-12 11:33:55.

Obwieszczenie z dnia 21 lipca 2014 roku - GP.6733.18.2014

Obwieszczenie z dnia 21 lipca 2014 roku - GP.6733.17.2014

Obwieszczenie z dnia 21 lipca 2014 roku - GP.6733.16.2014

 

Opublikowane przez: Danuta Mysiorska | Data wprowadzenia: 2014-08-05 12:52:32.
Obwieszczenie Wójta Gminy Jaktorów o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego oraz o przystąpieniu do przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko, w tym sporządzenia prognozy oddziaływania na środowisko miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentu wsi Jaktorów - Kolonia, gm. Jaktorów

Treść obwieszczenia

 

Opublikowane przez: Mariusz Peryt | Data wprowadzenia: 2014-07-22 09:07:28 | Data modyfikacji: 2014-07-22 09:15:46.

Obwieszczenie z dnia 27 czerwca 2014 roku - GP.6733.12.2014

 

Opublikowane przez: Danuta Mysiorska | Data wprowadzenia: 2014-07-18 14:25:46.

Obwieszczenie Starosty Grodziskiego z dnia 16.07.2014r. – WAB.6740.1048.2014

Zawiadamiam o wszczęciu postępowania administracyjnego na wniosek Gminy Jaktorów z dnia 10.07.2014r. w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej polegającej na rozbudowie ulic: Partyzantów, Wojska Polskiego, Armii Ludowej we wsi Międzyborów gm. Jaktorów na terenie nieruchomości: nr ew.: 79/3, 79/4, 79/5, 83/2 (83/4), 89/2 (89/3), 192, 207 (207/1), 208 (208/1), 347/2 (347/6), 367/1, 367/2, 374 (374/1), 577, 596/3, 646/1 (646/2), 794 (794/1), 795 (795/1), 796 (796/1), 797 (797/1), 798 (798/1) we wsi Międzyborów gmina Jaktorów

Treść obwieszczenia

 

Opublikowane przez: Danuta Mysiorska | Data wprowadzenia: 2014-07-17 14:59:41 | Data modyfikacji: 2014-07-17 15:04:18.

Obwieszczenie z dnia 11 czerwca 2014 roku - GP.6733.15.2014

 

Opublikowane przez: Mariusz Peryt | Data wprowadzenia: 2014-06-17 15:49:35.

Informacja Wójt Gminy Jaktorów w sprawie stawki taryfy za zbiorowe zaopatrzenie w wodę, w okresie od 1 lipca 2014r. do 30 czerwca 2015r.

 

Opublikowane przez: Mariusz Peryt | Data wprowadzenia: 2014-06-17 14:18:37.
OBWIESZCZENIE

Wojewoda Mazowiecki informuję, na podstawie art. 9ac ust. 1 ustawy z dnia 28 marca 2003 roku o transporcie kolejowym (Dz. U. z 2013 r., poz. 1594, z późn. zm.) w związku z art. 72 ust. 6 ustawy z dnia 3 października 2008 roku o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale .społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2013 r., poz. 123 5, z późn. zm.), że w sprawie wszczętej na wniosek inwestora, spółki PKP Polskie Linie Kolejowe SA., ul. Targowa 74, 03-734 Warszawa, reprezentowanego przez pełnomocnika p. Zdzisława Wypycha, w dniu 27 maja 2014 roku została wydana decyzja Nr 144/2014 o pozwoleniu na budowę, dla inwestycji pn.:


„budowa i przebudowa linii kolejowej nr 1 od km 31,400 do km 41,400 Wraz z budową i przebudową infrastruktury drogowej oraz obiektów służących ochronie środowiska, w związku z modernizacją linii kolejowej Warszawa - Łódź, etap II LOT A - odcinek Warszawa Zachodnia - Miedniewice (Skierniewice), na terenie powiatu grodziskiego - etap III oraz powiatu żyrardowskiego - etap I szlak Grodzisk Mazowiecki - Żyrardów”.

WIŚ-III.7840.2.182.2013.MN

 

Opublikowane przez: Mariusz Peryt | Data wprowadzenia: 2014-06-10 12:44:32 | Data modyfikacji: 2014-06-10 12:55:07.

Obwieszczenie z dnia 28 maja 2014 roku - GP.6733.14.2014

Obwieszczenie z dnia 28 maja 2014 roku - GP.6733.13.2014

 

Opublikowane przez: Mariusz Peryt | Data wprowadzenia: 2014-06-03 12:02:10.

Obwieszczenie z dnia 12 maja 2014 roku - GP.6733.11.2014

 

Opublikowane przez: Danuta Mysiorska | Data wprowadzenia: 2014-05-22 08:32:06.

Dyrektor Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Warszawie informuje o zmianie wniosku dotyczącego postępowania w sprawie udzielenia PKP Polskim Liniom Kolejowym S.A. w Warszawie pozwolenia wodnoprawnego na przebudowę mostu kolejowego pod torowiskie

Obwieszczenie z dnia 15 kwietnia 2014 r -GP.6733.5.2014

Obwieszczenie z dnia 15 kwietnia 2014 r -GP.6733.6.2014

Obwieszczenie z dnia 15 kwietnia 2014 r -GP.6733.7.2014

Obwieszczenie z dnia 23 kwietnia 2014 r -GP.6733.8.2014

Obwieszczenie z dnia 23 kwietnia 2014 r -GP.6733.9.2014

Obwieszczenie z dnia 23 kwietnia 2014 r -GP.6733.10.2014

 

Opublikowane przez: Mariusz Peryt | Data wprowadzenia: 2014-05-13 15:32:54.

Oświadczenie o stanie kontroli zarządczej za rok 2013

 

Opublikowane przez: Danuta Mysiorska | Data wprowadzenia: 2014-05-06 14:49:00.
Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Warszawie zawiadamia, że po przeprowadzeniu ponownej oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia pod nazwą: „Budowa i przebudowa linii kolejowej nr 1 od km 31,400 do km 41,400 wraz z budową i przebudową infrastruktury drogowej oraz obiektów służących ochronie środowiska w związku z modernizacją linii kolejowej Warszawa - Łódź, etap II LOT A - odcinek Warszawa Zachodnia - Miedniewice (Skierniewice) na terenie powiatu grodziskiego - etap III oraz powiatu żyrardowskiego - etap I - szlak Grodzisk Mazowiecki – Żyrardów". w dniu 17 kwietnia wydał postanowienie.

Treść obwieszczenia - WOOŚ-II.4201.10.2013.EWA.2

 

Opublikowane przez: Mariusz Peryt | Data wprowadzenia: 2014-04-22 15:47:34 | Data modyfikacji: 2014-04-22 15:54:09.

Obwieszczenie z dnia 31 marca 2014 roku - GP.6733.1.2014

Obwieszczenie z dnia 11 marca 2014 roku -GP.6733.24.2013

 

Opublikowane przez: Mariusz Peryt | Data wprowadzenia: 2014-03-31 17:22:40.

Podaje się do wiadomości publicznej treść Uchwały Nr LVI/294/2014 Rady Gminy Jaktorów z dnia 17 marca 2014r. zmieniającej uchwałę Nr XXXVII/195/2012 Rady Gminy Jaktorów z dnia 17 grudnia 2012r. w sprawie podziału gminy na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych.

Treść Uchwały

 

Opublikowane przez: Danuta Mysiorska | Data wprowadzenia: 2014-03-26 10:23:14 | Data modyfikacji: 2014-03-26 10:23:58.

Podaje się do wiadomości publicznej treść Uchwały Nr LVI/293/2014 Rady Gminy Jaktorów z dnia 17 marca 2014r. zmieniającej uchwałę Nr XXXVII/194/2012 Rady Gminy Jaktorów z dnia 17 grudnia 2012r. w sprawie podziału gminy na stałe okręgi wyborcze oraz ustalenia ich granic, numerów i liczby radnych wybieranych w każdym okręgu.

Treść Uchwały

 

Opublikowane przez: Danuta Mysiorska | Data wprowadzenia: 2014-03-26 10:20:26 | Data modyfikacji: 2014-03-26 10:25:03.

Obwieszczenie Wójta Gminy Jaktorów w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach.


Zawiadamia się, że w dniu 24 marca 2014r. została wydana decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach dla inwestycji polegającej na przebudowie i rozbudowie dróg gminnych: ulicy Armii Krajowej, Partyzantów, Wojska Polskiego, Armii Ludowej w miejscowości Międzyborów, ulicy Jaworowej w miejscowości Henryszew i Grądy, gm. Jaktorów.

Treść obwieszczenia

 

Opublikowane przez: Mariusz Peryt | Data wprowadzenia: 2014-03-24 16:00:03 | Data modyfikacji: 2014-03-24 17:33:28.

Obwieszczenie Wójta Gminy Jaktorów o wydaniu postanowienia w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach.


Zawiadamia się, że w dniu 24 lutego 2014 r. zostało wydane postanowienie o odstąpieniu od obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla inwestycji polegającej na przebudowie i rozbudowie dróg gminnych: ulicy Armii Krajowej, Partyzantów, Wojska Polskiego, Armii Ludowej w miejscowości Międzyborów, ulicy Jaworowej w miejscowości Henryszew i Grądy, gm. Jaktorów.

Treść obwieszczenia

 

Opublikowane przez: Mariusz Peryt | Data wprowadzenia: 2014-03-10 15:23:21 | Data modyfikacji: 2014-03-10 15:31:07.

OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY JAKTORÓW o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniachZawiadamia się, że w dniu 29 stycznia 2014r. zostało wszczęte postępowanie administracyjne na wniosek Pana Andrzeja Muszyńskiego, pełnomocnika działającego w imieniu Gminy Jaktorów, ul. Warszawska 33, 96-313 Jaktorów, w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla inwestycji polegającej na przebudowie i rozbudowie dróg gminnych: ulicy Armii Krajowej, Partyzantów, Wojska Polskiego, Armii Ludowej w miejscowości Międzyborów, ulicy Jaworowej w miejscowości Henryszew
i Grądy, gm. Jaktorów.


Treść obwieszczenia

 

Opublikowane przez: Mariusz Peryt | Data wprowadzenia: 2014-03-06 15:31:11 | Data modyfikacji: 2014-03-06 15:31:30.
WIŚ-III.7840.2.182.2013.MN

Wojewoda Mazowiecki obwieszcza o przystąpieniu do przeprowadzenia ponownej oceny oddziaływania na środowisko inwestycji pod nazwą: „Budowa i przebudowa linii kolejowej nr 1 od km 31,400 do km 41,400 wraz z budową i przebudową infrastruktury drogowej oraz obiektów służących ochronie środowiska w związku z modernizacją linii kolejowej Warszawa - Łódź, etap II LOT A - odcinek Warszawa Zachodnia - Miedniewice (Skierniewice) na terenie powiatu grodziskiego - etap III oraz powiatu żyrardowskiego - etap I - szlak Grodzisk Mazowiecki – Żyrardów".

Ponadto informuje, iż w przedmiotowej sprawie odbędzie się rozprawa administracyjna otwarta dla społeczeństwa, w dniu 13 marca 2014 roku, o godzinie 12:00, w Sali siedziby Ochotniczej Straży Pożarnej przy ul. Warszawskiej 2 w Jaktorowie.

Treść obwieszczenia - WIŚ-III.7840.2.182.2013.MN

 

Opublikowane przez: Danuta Mysiorska | Data wprowadzenia: 2014-02-28 14:29:03 | Data modyfikacji: 2014-02-28 14:36:34.

NOWE ZASADY REKRUTACJI DO PUBLICZNYCH PRZEDSZKOLI, ODDZIAŁÓW PRZEDSZKOLNYCH

ZASADY rekrutacji do prowadzonych przez Gminę Jaktorów przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych na rok szkolny 2014/2015.

Kryteria rekrutacji do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych.

HARMONOGRAM rekrutacji do samorządowych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Jaktorów w roku szkolnym 2014/2015.

Zarządzenie Nr 13/2014 Wójta Gminy Jaktorów z dnia 25 lutego 2014r. w sprawie określenia wzoru wniosku o przyjęcie dziecka do prowadzonego przez Gminę Jaktorów publicznego przedszkola, oddziału przedszkolnego zorganizowanego w szkole

Wniosek z załącznikami

 

Opublikowane przez: Danuta Mysiorska | Data wprowadzenia: 2014-02-26 15:20:06.

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży na terenie Gminy Jaktorów.

 

Opublikowane przez: Danuta Mysiorska | Data wprowadzenia: 2014-02-25 15:53:39.

Obwieszczenie z dnia 25 lutego 2014 roku - GP.6733.4.2014

 

Opublikowane przez: Danuta Mysiorska | Data wprowadzenia: 2014-02-25 11:55:06.

Obwieszczenie z dnia 14 lutego 2014 roku - GP.6733.3.2014

Obwieszczenie z dnia 13 lutego 2014 roku - GP.6733.2.2014

 

Opublikowane przez: Mariusz Peryt | Data wprowadzenia: 2014-02-14 14:22:04.

Wynik otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych gminy w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu na terenie gminy Jaktorów w 2014 roku

 

Opublikowane przez: Danuta Mysiorska | Data wprowadzenia: 2014-02-11 13:04:05.

Obwieszczenie Wójta Gminy w Jaktorowie z dnia 05 lutego 2014 r. o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Jaktorów.

 

Opublikowane przez: Danuta Mysiorska | Data wprowadzenia: 2014-02-10 10:51:19 | Data modyfikacji: 2014-02-10 10:51:38.

Obwieszczenie z dnia 24 stycznia 2014r. - GP.6733.22.2013 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie słupa odłącznikowego SN oraz dwóch odcinków sieci elektroenergetycznej kablowej SN w działkach o nr

 

Opublikowane przez: Danuta Mysiorska | Data wprowadzenia: 2014-01-30 13:11:23.
WOOŚ-II.4201.10.2013.EWA

Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Warszawie zawiadamia Strony, że postanowienie dotyczące uzgodnienia warunków realizacji przedsięwzięcia pn.: "Budowa i przebudowa linii kolejowej nr 1 od km 31,400 do km 41,400 wraz z budową i przebudową infrastruktury drogowej oraz obiektów służących ochronie środowiska w związku z modernizacją linii kolejowej Warszawa - Łódź, etap II LOT A - odcinek Warszawa Zachodnia - Miedniewice (Skierniewice) na terenie powiatu grodziskiego - etap III i powiatu żyrardowskiego - etap I - szlak Grodzisk Mazowiecki – Żyrardów", nie zostanie wydane w terminie określonym w art.90 ust.7 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. z 2013r., poz.1235, ze zm.).

Treść obwieszczenia

 

Opublikowane przez: Danuta Mysiorska | Data wprowadzenia: 2014-01-24 10:26:33 | Data modyfikacji: 2014-01-24 10:29:50.

Ocena jakości wody na terenie Gminy Jaktorów

 

Opublikowane przez: Mariusz Peryt | Data wprowadzenia: 2014-01-22 10:10:26.

Otwarty nabór do komisji konkursowej 2014

 

Opublikowane przez: Mariusz Peryt | Data wprowadzenia: 2014-01-13 10:42:06 | Data modyfikacji: 2014-01-22 10:10:15.

Otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych gminy w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu na terenie gminy Jaktorów w 2014 roku

 

Opublikowane przez: Danuta Mysiorska | Data wprowadzenia: 2014-01-02 17:33:28.

Wójt Gminy zarządza przeprowadzenie konsultacji z organizacjami pozarządowymi prowadzącymi działalność statutową na terenie gminy Jaktorów w dziedzinie ochrony zwierząt, projektu uchwały w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Jaktorów na 2014r.  

 

Zarządzenie Nr 9/2014 Wójta Gminy Jaktorów z dnia 31 stycznia 2014 roku

Załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr 9/2014

Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr 9/2014


 

Opublikowane przez: Danuta Mysiorska | Data wprowadzenia: 2014-01-31 14:24:57.
Data wprowadzenia: 2014-01-31 14:24:57
Opublikowane przez: Danuta Mysiorska