Obwieszczenie z dnia 23 grudnia 2013 r. - GP.6733.23.2013 - o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie gazociągu dystrybucyjnego PN 63 PE w działce o nr ewid. 432 we wsi Międzyborów, gm. Jaktorów.

 

Opublikowane przez: Danuta Mysiorska | Data wprowadzenia: 2014-01-28 15:30:56.
WIŚ-III.7840.2.182.2013.MN
OBWIESZCZENIE
Niniejszym informujemy, że na podstawie art. 9ac ust. 1a w związku z art. 9ac ust. 1 ustawy z dnia 28 marca 2003 roku o transporcie kolejowym (Dz. U. z 2007r., Nr 16, poz. 94 z późn. zm.) na wniosek inwestora PKP Polskie Linie Kolejowe S.A., ul. Targowa 74, 03-734 Warszawa, reprezentowanego przez pełnomocnika p. Zdzisława Wypycha, zostało wszczęte postępowanie w sprawie wydania decyzji o pozwoleniu na budowę dla inwestycji:
"Budowa i przebudowa linii kolejowej nr 1 od km 31,400 do km 41,400 wraz z budową i przebudową infrastruktury drogowej oraz obiektów służących ochronie środowiska w związku z modernizacją linii kolejowej Warszawa - Łódź, etap II LOT A - odcinek Warszawa Zachodnia - Miedniewice (Skierniewice) na terenie powiatu grodziskiego -etap III oraz powiatu żyrardowskiego - etap I - szlak Grodzisk Mazowiecki -Żyrardów"

Treść obwieszczenia

 

Opublikowane przez: Mariusz Peryt | Data wprowadzenia: 2013-12-03 13:24:48 | Data modyfikacji: 2013-12-03 13:36:21.


Obwieszczenie Wójta Gminy Jaktorów z dnia 8 listopada 2013r. - GP.6721.25.2010

 

Opublikowane przez: Danuta Mysiorska | Data wprowadzenia: 2013-11-08 12:58:24.

Obwieszczenie z dnia 17 września 2013 r. - gp.6733.20.2013r. o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie sieci elektroenergetycznej niskiego i średniego napięcia w działkach o nr ewid. ...

 

Opublikowane przez: Mariusz Peryt | Data wprowadzenia: 2013-10-31 15:21:30.

Wójt Gminy zarządza przeprowadzenie konsultacji z organizacjami pozarządowymi prowadzącymi działalność statutową na terenie gminy Jaktorów w dziedzinie upowszechniania kultury fizycznej i sportu w sprawie projektu dokumentu pn. „Roczny program współpracy Gminy Jaktorów w 2013 roku z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego”.


Zarządzenie Nr 71/2013 Wójta Gminy Jaktorów z dnia 29 października 2013 roku w sprawie konsultacji z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art.3 ust.3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.


Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 71/2013 Wójta Gminy Jaktorów z dnia 29 października 2013 roku - Roczny program współpracy Gminy Jaktorów w 2014r. z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego.


Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 71/2013 Wójta Gminy Jaktorów z dnia 29 października 2013 roku - WZÓR FORMULARZA ZGŁASZANIA OPINII.

 

Opublikowane przez: Danuta Mysiorska | Data wprowadzenia: 2013-10-29 13:05:57 | Data modyfikacji: 2013-10-29 13:27:07.


Obwieszczenie z dnia 17 września 2013r. - GP.6733.21.2013

Obwieszczenie z dnia 17 września 2013r. - GP.6733.18.2013

Obwieszczenie z dnia 17 września 2013r. - GP.6733.16.2013

 

Opublikowane przez: Danuta Mysiorska | Data wprowadzenia: 2013-10-21 13:59:14.
NN-404/P/49-AN/13

Dyrektor Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Warszawie informuje o wszczęciu postępowania w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie urządzeń wodnych oraz na szczególne korzystanie z wód - odprowadzanie wód opadowych i drenażowych z odwodnienia podtorza na odcinku od km 37.200 do km 38.504 linii kolejowej Grodzisk Mazowiecki - Żyrardów do rowów przytorowych mających ujście do rzeki Głęboka Struga w km 9+240, 9+260 i 9+264 jej biegu w m. Stare Budy, gm. Jaktorów.

 Informacja

Opublikowane przez: Danuta Mysiorska | Data wprowadzenia: 2013-10-14 13:08:37 | Data modyfikacji: 2013-10-14 13:11:04.

Obwieszczenie z dnia 9 października 2013 r. - gp.6733.17.2013

 

Opublikowane przez: Mariusz Peryt | Data wprowadzenia: 2013-10-09 13:39:34 | Data modyfikacji: 2013-10-09 13:41:36.

Obwieszczenie z dnia 10 września 2013 r. - gp.6733.19.2013

Obwieszczenie z dnia 20 sierpnia 2013 r. - gp.6733.14.2013

 

Opublikowane przez: Mariusz Peryt | Data wprowadzenia: 2013-10-09 13:41:40.

Obwieszczenie z dnia 5 września 2013 r. - gp.6733.15.2013

Obwieszczenie z dnia 20 sierpnia 2013 r. - gp.6733.13.2013

 

Opublikowane przez: Mariusz Peryt | Data wprowadzenia: 2013-09-23 17:36:57.
OBWIESZCZENIE STAROSTY GRODZISKIEGO

Zawiadamiam o wydaniu przez Starostę Grodziskiego decyzji nr 1166/2013 z dnia 20.09.2013r. o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej dla przedsięwzięcia polegającego na: przebudowie ulicy Pomorskiej na terenie gminy Jaktorów, inwestycja obejmuje nieruchomości: nr ew.: 232/1 (232/4), 237/1, 163/3, 158/5, 585/4, 656, 200/1 (200/3), 199 (199/1), 193 (193/1), 164/2 (164/3), 162/2 (162/5), 161 (161/1), 160 (160/1), 159/2 (159/3), 155/1 (155/7), we wsi Jaktorów, nr ew.: 493, 52/4, 33/3, 9/3,38/5, 64/3 (64/5), 59/1 (59/3), 55/2 (55/3), 361/2 (361/5), 361/1 (361/3), 52/2 (52/7), 52/1 (52/5), 36/2 (36/4), 34/1(34/3), 34/2 (34/5), 32 (32/1), 31 (31/1), 30/4 (30/8), 30/3 (30/6), 29/1 (29/3), 27 (27/1), 26/2 (26/3), 24 (24/1), 22/2 (22/5), 22/1 (22/3), 20 (20/1), 14/2 (14/5), 14/1 (14/3), 12 (12/1), 10 (10/1), 8/3 (8/8), 5 (5/1), 4 (4/1), 1 12 (1/5), 1/1 (1/3), 38/6 (38/7) we wsi Chylice Kolonia, nr ew. 2/1 (2/2, 2/4) we wsi Chyliczki gmina Jaktorów

Terść obwieszczenia

 

Opublikowane przez: Mariusz Peryt | Data wprowadzenia: 2013-09-20 14:58:34 | Data modyfikacji: 2013-09-20 15:02:30.

NN-404/P/46-AN/13


Dyrektor Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Warszawie informuje o wszczęciu postępowania w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie urządzeń wodnych oraz na szczególne korzystanie z wód - odprowadzanie wód opadowych i drenażowych z odwodnienia podtorza na odcinku od km 32.950 do km 34.075 linii kolejowej Grodzisk Mazowiecki - Żyrardów, odwodnienia mostu w km 33.785 linii kolejowej oraz odwodnienia skrzyżowania w km 34.075 linii kolejowej do rowu B-9 w km 3+469 i 3+481 jego biegu w m. Chylice, gm. Jaktorów.

Informacja

 

Opublikowane przez: Danuta Mysiorska | Data wprowadzenia: 2013-09-20 13:48:46 | Data modyfikacji: 2013-09-20 14:37:14.

NN-404/P/45-AN/13


Dyrektor Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Warszawie informuje o wszczęciu postępowania w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie urządzeń wodnych - rowów odwodnienia podtorza oraz na szczególne korzystanie z wód - odprowadzanie wód opadowych i drenażowych z odwodnienia podtorza na odcinku od km 36.110 do km 37.200 linii kolejowej Grodzisk Mazowiecki - Żyrardów do „Rowu bez nazwy” w km 4+192 i 4+209 jego biegu w km 36.440 linii kolejowej w m. Kolonia Jaktorów, gm. Jaktorów.

Informacja

 

Opublikowane przez: Danuta Mysiorska | Data wprowadzenia: 2013-09-20 13:48:26 | Data modyfikacji: 2013-09-20 14:39:46.

NN-404/P/44-AN/13


Dyrektor Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Warszawie informuje o wszczęciu postępowania w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia pozwolenia wodnoprawnego na przebudowę urządzenia wodnego udzielonego decyzją nr 358/D/NN/12 Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Warszawie z dnia 06.09,2012r. znak: NN-404/P/36-AN/12 oraz w sprawie udzielenia PKP Polskim Liniom Kolejowym S.A. w Warszawie nowego pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie przebudowy przepustu pod torowiskiem linii kolejowej Warszawa - Łódź w km 36+440 linii oraz budowę przepustu drogowego pod drogą dojazdową w obrębie terenów kolejowych, na korycie rowu bez nazwy w km 4+200 jego biegu zlokalizowanego na działce nr 369/1 w m. Kolonia Jaktorów, gm. Jaktorów.

Informacja

 

Opublikowane przez: Danuta Mysiorska | Data wprowadzenia: 2013-09-20 13:48:06 | Data modyfikacji: 2013-09-20 14:41:43.

NN-404/P/43-AN/13


Dyrektor Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Warszawie informuje o
wszczęciu postępowania w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia pozwolenia wodnoprawnego udzielonego decyzją nr 380/D/NN/12 Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Warszawie z dnia 03.10.2012r. znak: NN-404/P/38-AN/12 oraz w sprawie udzielenia PKP Polskim Liniom Kolejowym S.A. w Warszawie nowego pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie przebudowy mostu w km 33,785 linii kolejowej Warszawa - Łódź, nad korytem cieku o nazwie „rów B-9 Dopływ z Chyliczek” w km 3+460 jego biegu, zlokalizowanego na działce nr 110 w m.Chylice, gm. Jaktorów.

Informacja

 

Opublikowane przez: Danuta Mysiorska | Data wprowadzenia: 2013-09-20 13:47:42 | Data modyfikacji: 2013-09-20 14:14:07.

NN-404/P/42-AN/13

Dyrektor Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Warszawie informuje o wszczęciu postępowania w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie urządzeń wodnych - rowów odwodnienia podtorza oraz na szczególne korzystanie z wód - odprowadzanie wód opadowych i drenażowych z odwodnienia podtorza na odcinku od km 38.500 do km 41.340 linii kolejowej Grodzisk Mazowiecki - Żyrardów oraz odwodnienia mostu w km 39.266 linii kolejowej do rzeki Czarna Struga w km 5+278 i 5+302 jej biegu w m. Stare Budy, gm. Jaktorów.

Informacja

 

Opublikowane przez: Danuta Mysiorska | Data wprowadzenia: 2013-09-20 13:44:44 | Data modyfikacji: 2013-09-20 14:12:59.

Minister Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej zawiadamia, że wydał decyzję z dnia 21 sierpnia 2013 r., znak: BOIl-2ło-772-5-1216/13, uchylającą w części i orzekającą w tym zakresie co do istoty sprawy, a w pozostałym zakresie utrzymującą w mocy decyzję Wojewody Mazowieckiego i dnia 28 grudnia 2012 r., znak: WIŚ-II.747.1.324.201l.BGl, o ustaleniu lokalizacji linii kolejowej dla inwestycji: budowa i przebudowa linii kolejowej nr I ...

Treść obwieszczenia

 

Opublikowane przez: Mariusz Peryt | Data wprowadzenia: 2013-08-27 10:08:24 | Data modyfikacji: 2013-08-27 10:30:47.

Obwieszczenie Starosty Grodziskiego z dnia 2 sierpnia 2013 r. – WAB.6740.818.2013

 

Opublikowane przez: Danuta Mysiorska | Data wprowadzenia: 2013-08-09 13:24:54.

Obwieszczenie z dnia 1 lipca 2013 r. - gp.6733.12.2013

 

Opublikowane przez: Mariusz Peryt | Data wprowadzenia: 2013-07-12 09:14:26.

NN-404/P/34-AN/12


Dyrektor Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Warszawie informuje o wszczęciu postępowania w sprawie udzielenia PKP Polskim Liniom Kolejowym S.A. w Warszawie pozwolenia wodnoprawnego na przebudowę mostu pod torowiskiem linii kolejowej Warszawa - Łódź odcinek Warszawa Zachodnia - Miedniewice, w km 35+505 linii kolejowej, na korycie rzeki Pisia Tuczna w km 13+992 jej biegu w m. Jaktorów, gm. Jaktorów

Informacja

 

Opublikowane przez: Mariusz Peryt | Data wprowadzenia: 2013-07-09 14:57:22 | Data modyfikacji: 2013-07-09 14:58:58.

NN-404/P/35-AN/12


Dyrektor Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Warszawie informuje o wszczęciu postępowania w sprawie udzielenia PKP Polskim Liniom Kolejowym S.A. w Warszawie pozwolenia wodnoprawnego na przebudowę mostu kolejowego pod torowiskiem linii kolejowej Warszawa - Łódź odcinek Warszawa Zachodnia - Miedniewice, w km 39+266 linii kolejowej, na korycie rzeki Czarna Struga w km 5+290 jej biegu w m. Stare Budy, gm. Jaktorów.

Informacja

 

Opublikowane przez: Mariusz Peryt | Data wprowadzenia: 2013-07-09 14:47:34 | Data modyfikacji: 2013-07-09 14:57:14.

Obwieszczenie Wójta Gminy Jaktorów o ponownym wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Jaktorów obejmującego obszar wsi Jaktorów - Kolonia ograniczony ulicą Skokowskiego, ulicą Armii Krajowej oraz rowem do granicy między działkami nr ewid. 80/1 i 78/3

Treść obwieszczenia

 

Opublikowane przez: Mariusz Peryt | Data wprowadzenia: 2013-07-08 13:27:45 | Data modyfikacji: 2013-07-08 13:29:37.

Obwieszczenie z dnia 2 lipca 2013r. - gp.6733.30.2013

Obwieszczenie z dnia 2 lipca 2013r. - gp.6733.29.2013

 

Opublikowane przez: Mariusz Peryt | Data wprowadzenia: 2013-07-03 13:14:49.

Obwieszczenie z dnia 10 czerwca 2013 r. - gp.6733.11.2013

 

Opublikowane przez: Mariusz Peryt | Data wprowadzenia: 2013-07-02 12:39:18.

Informacja Wójta Gminy Jaktorów z dnia 13 czerwca 2013r. dotycząca taryfy dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę obowiązującą na terenie Gminy Jaktorów do dnia 30 czerwca 2014r.

 

Opublikowane przez: Mariusz Peryt | Data wprowadzenia: 2013-06-26 16:32:20.

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży na terenie Gminy Jaktorów.

 

Opublikowane przez: Mariusz Peryt | Data wprowadzenia: 2013-06-12 13:28:05.

Obwieszczenie z dnia 27 maja 2013 r. - gp.6721.28.2012

 

Opublikowane przez: Mariusz Peryt | Data wprowadzenia: 2013-05-29 12:09:24.

Obwieszczenie z dnia 6 maja 2013r. - gp.6733.10.2013

Obwieszczenie z dnia 25 kwietnia 2013r. - gp.6733.8.2013

Obwieszczenie z dnia 17 kwietnia 2013r. - gp.6733.7.2013

 

Opublikowane przez: Mariusz Peryt | Data wprowadzenia: 2013-05-20 13:25:28.

Obwieszczenie z dnia 25 kwietnia 2013r. - gp.6733.9.2013

 

Opublikowane przez: Mariusz Peryt | Data wprowadzenia: 2013-04-26 14:43:16.

Obwieszczenie z dnia 04 marca 2013r. - gp.6721.26.2012

 

Opublikowane przez: Mariusz Peryt | Data wprowadzenia: 2013-03-07 09:44:26.

Obwieszczenie z dnia 15 lutego 2013r. - gp.6733.6.2013

 

Opublikowane przez: Mariusz Peryt | Data wprowadzenia: 2013-02-26 09:30:40.

Obwieszczenie z dnia 16 lutego 2013r. - gp.6733.5.2013

Obwieszczenie z dnia 4 lutego 2013r. - gp.6733.2.2013

Obwieszczenie z dnia 4 lutego 2013r. - gp.6733.3.2013

Obwieszczenie z dnia 4 lutego 2013r. - gp.6733.1.2013

 

Opublikowane przez: Mariusz Peryt | Data wprowadzenia: 2013-02-21 12:54:45 | Data modyfikacji: 2013-02-26 09:30:29.
Wójt Gminy zarządza przeprowadzenie konsultacji z organizacjami pozarządowymi prowadzącymi działalność statutową na terenie gminy Jaktorów w dziedzinie ochrony zwierząt projektu uchwały w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Jaktorów na 2013 r.

Zarządzenie Nr 10/2013 Wójta Gminy Jaktorów z dnia 19 lutego 2013 roku

Załącznik Nr 1 do zarządzenia nr 10/2013

Załącznik Nr 2 do zarządzenia nr 10/2013

 

Opublikowane przez: Mariusz Peryt | Data wprowadzenia: 2013-02-19 13:07:39 | Data modyfikacji: 2013-02-19 13:07:46.

Obwieszczenie z dnia 12 lutego 2013r. - gp.6733.4.2013

 

Opublikowane przez: Mariusz Peryt | Data wprowadzenia: 2013-02-18 15:38:38.

Obwieszczenie z dnia 10 stycznia 2013r. - gp.6733.31.2012

Obwieszczenie z dnia 10 stycznia 2013r. - gp.6733.29.2012

Obwieszczenie z dnia 10 stycznia 2013r. - gp.6733.28.2012

Obwieszczenie z dnia 10 stycznia 2013r. - gp.6733.27.2012

 

Opublikowane przez: Mariusz Peryt | Data wprowadzenia: 2013-01-28 11:44:27.

Obwieszczenie Wójta Gminy Jaktorów z dnia 17 stycznia 2013r. - gp.6721.27.2012

 

Opublikowane przez: Mariusz Peryt | Data wprowadzenia: 2013-01-21 12:58:15.

Obwieszczenie z dn. 14.01.2013 - GP.6721.26.2012 o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Jaktorów

 

Opublikowane przez: Danuta Mysiorska | Data wprowadzenia: 2013-01-15 09:32:24 | Data modyfikacji: 2013-01-15 09:33:21.

Obwieszczenie z dnia 11 styczia 2013r. - gp.6733.30.2012

 

Opublikowane przez: Mariusz Peryt | Data wprowadzenia: 2013-01-11 14:06:34.

WIS-1I.747.1.324.2011.BG1 Decyzja o ustaleniu lokalizacji linii kolejowej dla inwestycji: budowa i przebudowa linii kolejowej nr l od km 31,400 do km 41,342 wraz z budową i przebudową infrastruktury drogowej, oraz obiektów służących ochronie śro

 

Opublikowane przez: Mariusz Peryt | Data wprowadzenia: 2013-01-11 10:54:46 | Data modyfikacji: 2013-01-11 10:56:23.

Otwarty nabór do komisji konkursowej 2013

Otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych gminy w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu na terenie gminy Jaktorów w 2013 roku

Wynik otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych gminy w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu na terenie gminy Jaktorów w 2013 roku

 

Opublikowane przez: Mariusz Peryt | Data wprowadzenia: 2013-01-07 17:09:21.
Data wprowadzenia: 2013-01-07 17:09:21
Opublikowane przez: Mariusz Peryt