Uchwała Nr XXII/111/2012 Rady Gminy Jaktorów z dnia 19 stycznia 2012 roku w sprawie odmowy uwzględnienia wezwania do usunięcia naruszenia prawa

Uchwała Nr XXII/112/2012 Rady Gminy Jaktorów z dnia 19 stycznia 2012r. w sprawie wyrażenia zgody na zaciągnięcie zobowiązania finansowego w 2012r. w celu sfinansowania przedsięwzięcia p.n. „Modernizacja drogi gminnej we wsi Budy Zosine ..."

Uchwała Nr XXII/113/2012 Rady Gminy Jaktorów z dnia 19 stycznia 2012 roku w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Jaktorów na lata 2012 - 2022

Uchwała Nr XXII/114/2012 Rady Gminy Jaktorów z dnia 19 stycznia 2012 roku zmieniająca Uchwałę Budżetową Gminy Jaktorów na rok 2012

Załącznik

Uchwała Nr XXII/115/2012 Rady Gminy Jaktorów z dnia 19 stycznia 2012 r. w sprawie emisji obligacji oraz zasad ich zbywania, nabywania i wykupu.

 

Opublikowane przez: Mariusz Peryt | Data wprowadzenia: 2012-02-22 09:16:45.

Uchwała Nr XXIII/116/2012 Rady Gminy Jaktorów z dnia 19 marca 2012r W sprawie zatwierdzenia Statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Jaktorowie.

Załącznik

 

Opublikowane przez: Mariusz Peryt | Data wprowadzenia: 2012-03-27 14:24:34.

Uchwała Nr XXIII/117/2012 Rady Gminy w Jaktorowie Z dnia 19 marca 2012r W sprawie: wdrożenia Gminnego programu wspierania rodziny, na lata 2012- 2014.

Załącznik

Uchwała nr XXIII/118/2012 Rady Gminy Jaktorów z dnia 19 marca 2012r w sprawie: przyjęcia Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych Gminy Jaktorów na rok 2012

Załącznik

Uchwała Nr XXIII/119/2012 Rady Gminy Jaktorów z dnia 19 marca 2012 roku w sprawie: uchwalenia Programu Przeciwdziałania Narkomanii dla Gminy Jaktorów na lata 2012-2015

Uchwała Nr XXIII/120/2012 Rady Gminy Jaktorów z dnia 19 marca 2012 r. w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości.

Uchwała Nr XXIII/121/2012 Rady Gminy Jaktorów z dnia 19 marca 2012 r. w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości.

Uchwała Nr XXIII/122/2012 Rady Gminy Jaktorów z dnia 19 marca 2012 r. w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości.

Uchwała Nr XXIII/123/2012 Rady Gminy Jaktorów z dnia 19 marca 2012 r. w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości.

Uchwała Nr XXIII/124/2012 Rady Gminy Jaktorów z dnia 19 marca 2012 r. w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości.

Uchwała Nr XXIII/125/2012 Rady Gminy Jaktorów z dnia 19 marca 2012 r. w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości.

Uchwała Nr XXIII/126/2012 Rady Gminy Jaktorów z dnia, 19 marca 2012r. w sprawie zniesienia pomnika przyrody

Uchwała Nr XXIII/127/2012 Rady Gminy Jaktorów z dnia 19 marca 2012 roku w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Jaktorów na 2012 rok.

Uchwała Nr XXIII/128/2012 Rady Gminy Jaktorów z dnia 19 marca 2012 roku w sprawie ustalenia na rok 2012 maksymalnej kwoty dofinansowania opłat za kształcenie nauczycieli, pobieranych przez szkoły wyższe i zakłady kształcenia nauczycieli, ustalenia

Załącznik

Uchwała Nr XXIII/129/2012 Rady Gminy Jaktorów z dnia 19 marca 2012 roku w sprawie założenia przedszkola w Międzyborowie, oraz włączenia przedszkola w Międzyborowie do Zespołu Szkół Publicznych w Międzyborowie, ul. Staszica 5.

Załącznik nr 1

Załącznik nr 2

Uchwała Nr XXIII/130/2012 Rady Gminy Jaktorów z dnia 19 marca 2012 w sprawie ustalenia wysokości, zasad i trybu przyznawania nagród za osiągnięte wyniki sportowe

Uchwała Nr XXIII/131/2012 Rady Gminy Jaktorów z dnia 19 marca 2012r w sprawie funduszu sołeckiego

Uchwała Nr XXIII/132/2012 Rady Gminy Jaktorów z dnia 19 marca 2012r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie ustalenia stawki opłaty adiacenckiej z tytułu wzrostu wartości nieruchomości w wyniku dokonania jej podziału.

Uchwała Nr XXIII/133/2012 Rady Gminy Jaktorów z dnia 19 marca 2012 roku w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Jaktorów na lata 2012 - 2022

Uchwała Nr XXIII/134/2012 Rady Gminy Jaktorów z dnia 19 marca 2012 roku zmieniająca Uchwałę Budżetową Gminy Jaktorów na rok 2012

Załącznik

Uchwała nr XXIII/135/2012 Rady Gminy Jaktorów z dnia 19 marca 2012r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Bieganów, Gmina Jaktorów

Załącznik

 

Opublikowane przez: Mariusz Peryt | Data wprowadzenia: 2012-03-27 10:45:04.

Uchwała Nr XXIII/136/2012 Rady Gminy Jaktorów z dnia 19 marca 2012r w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Województwa Mazowieckiego na realizację zadania pod nazwą „Budowa chodnika, zatok autobusowych i zjazdów na ul. Żyrardowskiej w ciągu

Uchwała Nr XXIV/137/2012 Rady Gminy Jaktorów z dnia 12 kwietnia 2012 roku w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Jaktorów na lata 2012 - 2022

Uchwała Nr XXIV/138/2012 Rady Gminy Jaktorów z dnia 12 kwietnia 2012 roku zmieniająca Uchwałę Budżetową Gminy Jaktorów na rok 2012

Załącznik

 

Opublikowane przez: Mariusz Peryt | Data wprowadzenia: 2012-04-23 11:39:39.

Uchwała Nr XXV/139/2012 Rady Gminy Jaktorów z dnia 8 maja 2012 roku zmieniająca Uchwałę Budżetową Gminy Jaktorów na rok 2012

Załącznik

 

Opublikowane przez: Mariusz Peryt | Data wprowadzenia: 2012-05-29 13:29:11.

Uchwała XXV/140/2012 Rady Gminy Jaktorów z dnia 8 maja 2012r. zmieniająca uchwałę Nr XXIII/136/2012 Rady Gminy Jaktorów z dnia 19 marca 2012r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Województwa Mazowieckiego na realizację zadania pod nazwą :

 

Opublikowane przez: Mariusz Peryt | Data wprowadzenia: 2012-05-28 15:39:57.

Uchwała Nr XXV/141/2012 Rady Gminy Jaktorów z dnia 8 maja 2012r. w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej Powiatowi Grodziskiemu

 

Opublikowane przez: Mariusz Peryt | Data wprowadzenia: 2012-05-30 10:54:23.

Uchwała XXVI/142/2012 Rady Gminy Jaktorów z dnia 21 maja 2012 w sprawie: zmiany Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych Gminy Jaktorów na rok 2012

Uchwała XXVI/143/2012 Rady Gminy Jaktorów z dnia 21 maja 2012 w sprawie zniesienia pomnika przyrody

Uchwała Nr XXVI/144/2012 Rady Gminy w Jaktorowie z dnia 21 maja 2012roku w sprawie podjęcia działań zmierzających do polepszenia warunków życiowych rodzin wielodzietnych zamieszkałych na terenie gminy Jaktorów

Załącznik

Załącznik

Uchwała Nr XXVI/145/2012 Rady GMINY JAKTORÓW z dnia 21 maja 2012 r. w sprawie ustalenia opłat za świadczenia w przedszkolach prowadzonych przez Gminę Jaktorów

Uchwała Nr XXVI/146/2012 Rady Gminy Jaktorów z dnia 21 maja 2012 roku w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych, prowadzonych przez nauczycieli nie wymi

Uchwała Nr XXVI/147/2012 Rady Gminy Jaktorów z dnia 21 maja 2012r. w sprawie zasad i trybu przeprowadzania konsultacji społecznych z mieszkańcami Gminy Jaktorów

 

Opublikowane przez: Mariusz Peryt | Data wprowadzenia: 2012-05-28 15:26:40 | Data modyfikacji: 2012-05-28 15:40:24.

Uchwała Nr XXVII/148/2012 Rady Gminy Jaktorów z dnia 14 czerwca 2012 roku w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Jaktorów na lata 2012 - 2022

Załączniki

Uchwała Nr XXVII/149/2012 Rady Gminy Jaktorów z dnia 14 czerwca 2012 roku zmieniająca Uchwałę Budżetową Gminy Jaktorów na rok 2012

Załączniki

Uchwała Nr XXVIII/150/2012 Rady Gminy Jaktorów z dnia 25 czerwca 2012r. w sprawie przedłużenia czasu obowiązywania dotychczasowej taryfy dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę

Uchwała Nr XXVIII/151/2012 Rady Gminy Jaktorów z dnia 25 czerwca 2012r. w sprawie nadania nazwy drodze

Załącznik

Uchwała Nr XXVIII/152/2012 Rady Gminy Jaktorów z dnia 25 czerwca 2012r. w sprawie nadania nazwy drodze

Załącznik

Uchwała Nr XXVIII/153/2012 Rady Gminy w Jaktorowie z dnia 25 czerwca 2012roku zmieniająca uchwałę Nr XXVI/144/2012 z dnia 21 maja 2012r. w sprawie podjęcia działań zmierzających do polepszenia warunków życiowych rodzin wielodzietnych zamieszkał

Uchwała Nr XXVIII/154/2012 Rady Gminy Jaktorów z dnia 25 czerwca 2012 roku w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za rok 2011

Uchwała Nr XXVIII/155/2012 Rady Gminy Jaktorów z dnia 25 czerwca 2012 roku w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2011 rok

Uchwała Nr XXIX/156/2012 Rady Gminy Jaktorów z dnia 6 lipca 2012 roku zmieniająca Uchwałę Budżetową Gminy Jaktorów na rok 2012

Załączniki

Uchwała Nr XXIX/157/2012 Rady Gminy Jaktorów z dnia 6 lipca 2012 r. w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości.

Uchwała Nr XXIX/158/2012 Rady Gminy Jaktorów z dnia 6 lipca 2012 r. w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości.

Uchwała Nr XXIX/159/2012 Rady Gminy Jaktorów z dnia 6 lipca 2012 r. w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości.

Uchwała Nr XXIX/160/2012 Rady Gminy Jaktorów z dnia 06 lipca 2012r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Grodziskiemu na realizację zadania „Przebudowa drogi powiatowej Nr 1515 Kopiska - Jaktorów - Maruna - Makówka z budową kanału des

 

Opublikowane przez: Mariusz Peryt | Data wprowadzenia: 2012-07-19 11:19:47.

Uchwała Nr XXX/161/2012 Rady Gminy Jaktorów z dnia 23 lipca 2012 roku w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Jaktorów na lata 2012- 2022

Załącznik nr 1

Załącznik nr 2

Uchwała Nr XXX/162/2012 Rady Gminy Jaktorów z dnia 23 lipca 2012 roku zmieniająca Uchwałę Budżetową Gminy Jaktorów na rok 2012

Załączniki

Uchwała Nr XXXI/163/2012 Rady Gminy Jaktorów z dnia 2 sierpnia 2012 roku w sprawie utworzenia Straży Gminnej w Jaktorowie.

 

Opublikowane przez: Mariusz Peryt | Data wprowadzenia: 2012-08-10 13:58:45.

Uchwała Nr XXXI/164/2012 Rady Gminy Jaktorów z dnia 02 sierpnia 2012r. zmieniająca uchwałę Nr XXIX/160/2012 Rady Gminy Jaktorów z dnia 06 lipca 2012r.

Uchwała Nr XXXI/165/2012 Rady Gminy Jaktorów z dnia 02 sierpnia 2012r. zmieniająca uchwałę Nr XXIII/136/2012 Rady Gminy Jaktorów z dnia 19 marca 2012r.

 

Opublikowane przez: Mariusz Peryt | Data wprowadzenia: 2012-09-04 15:20:05.

Uchwała Nr XXXI/166/2012 Rady Gminy Jaktorów z dnia 2 sierpnia 2012 roku zmieniająca Uchwałę Budżetową Gminy Jaktorów na rok 2012

Załączniki

 

Opublikowane przez: Mariusz Peryt | Data wprowadzenia: 2012-10-03 09:21:17 | Data modyfikacji: 2012-10-03 09:22:35.

Uchwała Nr XXXII/167/2012 Rady Gminy Jaktorów z dnia 20 września 2012r w sprawie zatwierdzenia do realizacji projektu pn. Nasze przedszkole – program edukacyjny dla dzieci w wieku 3 – 5 lat w Gminie Jaktorów w ramach Programu Operacyjnego Kapitał

 

Opublikowane przez: Mariusz Peryt | Data wprowadzenia: 2012-09-25 08:50:55.

Uchwała Nr XXXII/168/2012 Rady Gminy Jaktorów z dnia 20 września 2012r. zmieniająca Uchwałę Budżetową Gminy Jaktorów na rok 2012

Załączniki

 

Opublikowane przez: Danuta Mysiorska | Data wprowadzenia: 2012-10-25 13:29:16.

Uchwała Nr XXXIII/169/2012 Rady Gminy Jaktorów z dnia 22 października 2012r. w sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia.

Uchwała Nr XXXIII/170/2012 Rady Gminy Jaktorów z dnia 22 października 2012r. w sprawie zmiany uchwały Nr II/6/2010 i Nr III/24/2010 Rady Gminy Jaktorów w sprawie uchwalenia gminnego programu przeciwdziałania przemocy w rodzinie, na lata 2010-2015.

Uchwała Nr XXXIII//171/2012 Rady Gminy Jaktorów z dnia 22 października 2012r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości.

Uchwała Nr XXXIII//172/2012 Rady Gminy Jaktorów z dnia 22 października 2012r. w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości.

Uchwała Nr XXXIII//173/2012 Rady Gminy Jaktorów z dnia 22 października 2012r. w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości.

Uchwała Nr XXXIII/174/2012 Rady Gminy Jaktorów z dnia 22 października 2012r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentu wsi Bieganów, Gmina Jaktorów.

Załącznik

Uchwała Nr XXXIII/175/2012 Rady Gminy Jaktorów z dnia 22 października 2012r. w sprawie nadania nazwy drodze

Załącznik

Uchwała Nr XXXIII/176/2012 Rady Gminy Jaktorów z dnia 22 października 2012r. w sprawie nadania nazwy drodze.

Załącznik

 

Opublikowane przez: Danuta Mysiorska | Data wprowadzenia: 2012-10-25 13:33:38.

Uchwała Nr XXXIV/178/2012 Rady Gminy Jaktorów z dnia 29 października 2012r. w sprawie podziału gminy na stałe okręgi wyborcze oraz ustalenia ich granic, numerów i liczby radnych wybieranych w każdym okręgu.

Załącznik do uchwały nr XXXIV/178/2012 Rady Gminy Jaktorów z dnia 29 października 2012r.

Uzasadnienie do uchwały nr XXXIV/178/2012 Rady Gminy Jaktorów z dnia 29 października 2012r.

Uchwała Nr XXXIV/179/2012 Rady Gminy Jaktorów z dnia 29 października 2012r. w sprawie podziału gminy na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych

Załącznik do uchwały nr XXXIV/179/2012 Rady Gminy Jaktorów z dnia 29 października 2012r.

Uzasadnienie do uchwały nr XXXIV/179/2012 Rady Gminy Jaktorów z dnia 29 października 2012r.

 

Opublikowane przez: Mariusz Peryt | Data wprowadzenia: 2012-10-30 10:21:43.

Uchwała Nr XXXIV/180/2012 Rady Gminy Jaktorów z dnia 29 października 2012 r. zmieniająca Uchwałę Budżetową Gminy Jaktorów na rok 2012

Załączniki

Uchwała Nr XXXV/181/2012 Rady Gminy Jaktorów z dnia 26 listopada 2012 r. w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości.

 

Opublikowane przez: Mariusz Peryt | Data wprowadzenia: 2012-12-12 09:55:40.

Uchwała Nr XXXV/182/2012 Rady Gminy Jaktorów z dnia 26 listopada 2012r. w sprawie nadania nazwy drodze

Uchwała Nr XXXV/183/2012 Rady Gminy Jaktorów z dnia 26 listopada 2012 r. w sprawie: wysokości stawek i zwolnień z tytułu podatku od nieruchomości.

Uchwała Nr XXXV/184/2012 Rady Gminy Jaktorów z dnia 26 listopada 2012 r. w sprawie: wysokości stawek i zwolnień w podatku od środków transportowych.

Uchwała Nr XXXV/185/2012 Rady Gminy Jaktorów z dnia 26 listopada 2012r w sprawie uchwalenia rocznego programu współpracy Gminy Jaktorów w 2013r. z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego

Załącznik do uchwały nr XXXIV/185/2012 Rady Gminy Jaktorów

Uzasadnienie do uchwały nr XXXIV/185/2012 Rady Gminy Jaktorów

 

Opublikowane przez: Mariusz Peryt | Data wprowadzenia: 2012-12-05 09:43:17.

Uchwała Nr XXXVI/186/2012 Rady Gminy Jaktorów z dnia 3 grudnia 2012 roku zmieniająca Uchwałę Budżetową Gminy Jaktorów na rok 2012

Załączniki

 

Opublikowane przez: Mariusz Peryt | Data wprowadzenia: 2013-01-30 15:18:10.

Uchwała Nr XXXVII/187/2012 Rady Gminy w Jaktorowie Z dnia 17 grudnia 2012r. W sprawie: przyjęcia Gminnego Programu Promocji Zdrowia Psychicznego, na lata 2012-2015.

Załącznik

Uchwała XXXVII/188/2012 Rady Gminy Jaktorów z dnia 17 grudnia 2012 roku w sprawie: przyjęcia Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych Gminy Jaktorów na rok 2013

Załącznik

Uchwała Nr XXXVII/189/2012 Rady Gminy Jaktorów z dnia 17 grudnia 2012 r. w sprawie dokonania wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi od właścicieli nieruchomośc

Uchwała Nr XXXVII/190/2012 Rady Gminy Jaktorów z dnia 17 grudnia 2012 r. w sprawie określenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Uchwała Nr XXXVII/191/2012 Rady Gminy Jaktorów z dnia 17 grudnia 2012 r. w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości

Załącznik

Uchwała Nr XXXVII/192/2012 Rady Gminy Jaktorów z dnia 17 grudnia 2012 r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpad

Uchwała Nr XXXVII/193/2012 Rady Gminy Jaktorów z dnia 17 grudnia 2012r. w sprawie regulaminu określającego wysokość dodatków i innych składników wynagrodzenia nauczycieli oraz szczegółowych warunków ich przyznawania, a także wysokość, szcze

Załącznik

 

Opublikowane przez: Mariusz Peryt | Data wprowadzenia: 2013-01-02 08:30:42 | Data modyfikacji: 2013-01-02 08:31:33.

Uchwała Nr XXXVII/194/2012 Rady Gminy Jaktorów z dnia z dnia 17 grudnia 2012r. w sprawie podziału gminy na stałe okręgi wyborcze oraz ustalenia ich granic, numerów i liczby radnych wybieranych w każdym okręgu.

Załącznik do uchwały Nr XXXVII/194/2012 Rady Gminy Jaktorów z dnia 17 grudnia 2012r.

Uzasadnienie do uchwały Nr XXXVII/194/2012 Rady Gminy Jaktorów z dnia 17 grudnia 2012r.

Uchwała Nr XXXVII/195/2012 Rady Gminy Jaktorów z dnia 17 grudnia 2012r. w sprawie podziału gminy na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych.

Załącznik do uchwały Nr XXXVII/195/2012 Rady Gminy Jaktorów z dnia 17 grudnia 2012r.

Uzasadnienie do uchwały Nr XXXVII/195/2012 Rady Gminy Jaktorów z dnia 17 grudnia 2012r.

 

Opublikowane przez: Danuta Mysiorska | Data wprowadzenia: 2012-12-19 17:47:30.

Uchwała nr XXXVII/196/2012 Rady Gminy Jaktorów z dnia 17 grudnia 2012r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentu wsi Jaktorów - Kolonia, gmina Jaktorów

Uchwała XXXVII/197/2012 Rady Gminy Jaktorów z dnia 17 grudnia 2012 r. w sprawie ustanowienia służebności przesyłu

 

Opublikowane przez: Mariusz Peryt | Data wprowadzenia: 2013-01-02 08:54:52.

Uchwała Nr XXXVII/198/2012 Rady Gminy Jaktorów z dnia 17 grudnia 2012 roku zmieniająca Uchwałę Budżetową Gminy Jaktorów na rok 2012

Załącznik

Uchwała Nr XXXVII/199/2012 Rady Gminy Jaktorów z dnia 17 grudnia 2012r   w sprawie ustalenia wydatków budżetu Gminy, które w roku 2012 nie wygasają z upływem roku budżetowego

Załącznik

 

Opublikowane przez: Mariusz Peryt | Data wprowadzenia: 2013-01-09 08:33:30.

Uchwała Nr XXXVII/200/2012 Rady Gminy Jaktorów z dnia 17 grudnia 2012 roku w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Jaktorów na lata 2012 - 2022

Załączniki

 

Opublikowane przez: Mariusz Peryt | Data wprowadzenia: 2013-01-10 15:21:56.

Uchwała Budżetowa na rok 2013 Nr XXXVII/201/2012 Rady Gminy Jaktorów z dnia 17 grudnia 2012r

Załączniki

Uchwała Nr XXXVII/202/2012 Rady Gminy Jaktorów z dnia 17 grudnia 2012 roku w sprawie uchwalenia zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Jaktorów na lata 2013 - 2022

Załączniki

 

Opublikowane przez: Mariusz Peryt | Data wprowadzenia: 2013-01-09 08:36:13.

Uchwała Nr XXXVII/203/2012 Rady Gminy Jaktorów z dnia 17 grudnia 2012 r. w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości.

Uchwała Nr XXXVII/204/2012 Rady Gminy Jaktorów z dnia 17 grudnia 2012 r. w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości.

 

Opublikowane przez: Mariusz Peryt | Data wprowadzenia: 2013-01-25 08:43:30.
Data wprowadzenia: 2013-01-25 08:43:30
Opublikowane przez: Mariusz Peryt