Stawki opłat za zbiorowe odprowadzanie ścieków od 1 stycznia 2013r.

 

Opublikowane przez: Danuta Mysiorska | Data wprowadzenia: 2012-12-20 12:22:00.
PODZIAŁ GMINY NA STAŁE OKRĘGI WYBORCZE

Wójt Gminy podaje do publicznej wiadomości uchwałę Nr XXXVII/194/2012 Rady Gminy Jaktorów z dnia z dnia 17 grudnia 2012r. w sprawie podziału gminy na stałe okręgi wyborcze oraz ustalenia ich granic, numerów i liczby radnych wybieranych w każdym okręgu.

Treść uchwały Nr XXXVII/194/2012 Rady Gminy Jaktorów z dnia 17 grudnia 2012r.

Załącznik do uchwały Nr XXXVII/194/2012 Rady Gminy Jaktorów z dnia 17 grudnia 2012r.

Uzasadnienie do uchwały Nr XXXVII/194/2012 Rady Gminy Jaktorów z dnia 17 grudnia 2012r.

 

Opublikowane przez: Danuta Mysiorska | Data wprowadzenia: 2012-12-19 18:13:02 | Data modyfikacji: 2012-12-19 18:13:27.
PODZIAŁ GMINY NA STAŁE OBWODY GŁOSOWANIA

Wójt Gminy podaje do publicznej wiadomości uchwałę Nr XXXVII/195/2012 Rady Gminy Jaktorów z dnia 17 grudnia 2012r.  w sprawie podziału gminy na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych.

Treść uchwały Nr XXXVII/195/2012 Rady Gminy Jaktorów z dnia 17 grudnia 2012r.

Załącznik do uchwały Nr XXXVII/195/2012 Rady Gminy Jaktorów z dnia 17 grudnia 2012r.

Uzasadnienie do uchwały Nr XXXVII/195/2012 Rady Gminy Jaktorów z dnia 17 grudnia 2012r.

 

Opublikowane przez: Danuta Mysiorska | Data wprowadzenia: 2012-12-19 18:04:31 | Data modyfikacji: 2012-12-19 18:05:53.

Obwieszczenie z dnia 12 listopada 2012r. - GP.6733.26.2012

 

Opublikowane przez: Mariusz Peryt | Data wprowadzenia: 2012-11-21 15:50:38 | Data modyfikacji: 2012-11-21 15:51:40.

Obwieszczenie z dnia 8 listopada 2012r. - GP.6733.25.2012

 

Opublikowane przez: Mariusz Peryt | Data wprowadzenia: 2012-11-19 15:59:14 | Data modyfikacji: 2012-11-19 16:26:55.
Obwieszczenie Wójta Gminy Jaktorów z dnia 30 października 2012r. o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego oraz o przystąpieniu do przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko, w tym sporządzenia prognozy oddziaływania na środowisko miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentu wsi Bieganów, gm. Jaktorów

Obwieszczenie z dnia 30 października 2012r.

 

Opublikowane przez: Mariusz Peryt | Data wprowadzenia: 2012-10-31 12:45:30 | Data modyfikacji: 2012-10-31 13:24:44.

Decyzja z dn. 26.10.2012 - GP.6733.9.2012

Obwieszczenie z dn. 25.10.2012 - GP.6733.23.2012

Obwieszczenie z dn. 15.10.2012 - GP.6733.21.2012

 

Opublikowane przez: Mariusz Peryt | Data wprowadzenia: 2012-10-30 14:43:36.
PODZIAŁ GMINY NA STAŁE OBWODY GŁOSOWANIA
Wójt Gminy podaje do publicznej wiadomości uchwałę Nr XXXIV/179/2012 Rady Gminy Jaktorów z dnia 29 października 2012r. w sprawie podziału gminy na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych.

Treść uchwały nr XXXIV/179/2012 Rady Gminy Jaktorów z dnia 29 października 2012r.

Załącznik do uchwały nr XXXIV/179/2012 Rady Gminy Jaktorów z dnia 29 października 2012r.

Uzasadnienie do uchwały nr XXXIV/179/2012 Rady Gminy Jaktorów z dnia 29 października 2012r.

 

Opublikowane przez: Mariusz Peryt | Data wprowadzenia: 2012-10-30 12:36:54 | Data modyfikacji: 2012-10-30 14:34:05.
PODZIAŁ GMINY NA STAŁE OKRĘGI WYBORCZE
Wójt Gminy podaje do publicznej wiadomości uchwałę nr XXXIV/178/2012 Rady Gminy Jaktorów z dnia 29 października 2012r. w sprawie podziału gminy na stałe okręgi wyborcze oraz ustalenia ich granic, numerów i liczby radnych wybieranych w każdym okręgu.

Treść uchwały nr XXXIV/178/2012 Rady Gminy Jaktorów z dnia 29 października 2012r.

Załącznik do uchwały nr XXXIV/178/2012 Rady Gminy Jaktorów z dnia 29 października 2012r.

Uzasadnienie do uchwały nr XXXIV/178/2012 Rady Gminy Jaktorów z dnia 29 października 2012r.

 

Opublikowane przez: Mariusz Peryt | Data wprowadzenia: 2012-10-30 12:30:05 | Data modyfikacji: 2012-10-30 14:38:31.

Wójt Gminy zarządza przeprowadzenie konsultacji z organizacjami pozarządowymi prowadzącymi działalność statutową na terenie gminy Jaktorów w dziedzinie upowszechniania kultury fizycznej i sportu w sprawie projektu dokumentu pn. „Roczny program współpracy Gminy Jaktorów w 2013 roku z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego”.


Zarządzenie Nr 73/2012 Wójta Gminy Jaktorów z dnia 25 października 2012 roku w sprawie konsultacji z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art.3 ust.3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.


Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 73/2012 Wójta Gminy Jaktorów z dnia 25 października 2012 roku - Roczny program współpracy Gminy Jaktorów w 2013r. z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego.


Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 73/2012 Wójta Gminy Jaktorów z dnia 25 października 2012 roku - WZÓR FORMULARZA ZGŁASZANIA OPINII

 

Opublikowane przez: Mariusz Peryt | Data wprowadzenia: 2012-10-29 13:47:22 | Data modyfikacji: 2012-10-30 14:38:41.

Obwieszczenie z dn. 24.10.2012 - GP.6733.24.2012

 

Opublikowane przez: Mariusz Peryt | Data wprowadzenia: 2012-10-25 08:18:02 | Data modyfikacji: 2012-10-30 14:38:53.

Obwieszczenie Wójta Gminy Jaktorów z dnia 12.10.2012. o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Jaktorów

 

Opublikowane przez: Mariusz Peryt | Data wprowadzenia: 2012-10-16 14:59:55 | Data modyfikacji: 2012-10-30 14:39:31.

INFORMACJA DLA OSÓB NIESŁYSZĄCYCH ORAZ MAJĄCYCH TRUDNOŚCI W KOMUNIKOWANIU SIĘ

Wzór wniosku

 

Opublikowane przez: Mariusz Peryt | Data wprowadzenia: 2012-10-08 12:04:02 | Data modyfikacji: 2012-10-30 14:39:38.

Obwieszczenie z dn. 20.08.2012 - GP.6733.18.2012

Obwieszczenie z dn. 04.09.2012 - GP.6733.19.2012

Obwieszczenie z dn. 10.09.2012 - GP.6733.20.2012

 

Opublikowane przez: Mariusz Peryt | Data wprowadzenia: 2012-09-24 11:46:10 | Data modyfikacji: 2012-10-30 14:39:49.
Wojewoda Mazowiecki zawiadamia, że po przeprowadzeniu postępowania odwoławczego, została wydana decyzja nr 92/2012 w dniu 6 września 2012 r., uchylająca decyzję Starosty Powiatu Grodziskiego nr 748/2012 z dnia 1 czerwca 2012 r., znak: WAB.6740.331.2012, zezwalającą na realizację inwestycji drogowej pn.: „Rozbudowa dróg gminnych: ul. Kukuczki do drogi wojewódzkiej nr 719, odcinek ul. Alpejskiej, ul. Cichej wraz z ciągiem pieszo-rowerowym we wsi Chylice Kolonia, Chylice, gmina Jaktorów, oraz przebudową infrastruktury technicznej” w części dotyczącej powierzchni działki o numerze ewidencyjnym 177/20 i rozstrzygająca sprawę w uchylonym zakresie oraz utrzymująca w mocy w pozostałym zakresie.

Treść obwieszczenia

 

Opublikowane przez: Mariusz Peryt | Data wprowadzenia: 2012-09-13 14:55:41 | Data modyfikacji: 2012-10-30 14:39:58.

Obwieszczenie z dnia 9.08.2012r. - WIŚ-II.747.1.324.2011.BG1

 

Opublikowane przez: Mariusz Peryt | Data wprowadzenia: 2012-08-21 15:08:46 | Data modyfikacji: 2012-10-30 14:40:04.
Obwieszczenie Wójta Gminy Jaktorów z dnia 14 sierpnia 2012r. o rozpoczęciu procedury udziału społeczeństwa w postępowaniu w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na budowie zbiornika malej retencji pełniącego również funkcję rekreacyjno-turystyczną i przeciwpowodziową, wyciągu narciarstwa wodnego oraz stałego pola namiotowego na działkach o nr ewid. 372 i 373 w miejscowości Budy Michałowskie, gm. Jaktorów.

Obwieszczenie Wójta Gminy Jaktorów z dnia 14 sierpnia 2012r.

 

Opublikowane przez: Mariusz Peryt | Data wprowadzenia: 2012-08-16 11:09:43 | Data modyfikacji: 2012-10-30 14:40:11.

Wójt Gminy Jaktorów w wykonaniu Uchwały Rady Gminy Jaktorów Nr XLIX/360/2005 z dnia 24 lipca 2006 r., Nr V/38/2011 z dnia 28 marca 2011r. podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży

Wójt Gminy Jaktorów w wykonaniu Uchwały Rady Gminy Jaktorów Nr V/39/2011 z dnia 28 marca 2011 r. , podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży

 

Opublikowane przez: Mariusz Peryt | Data wprowadzenia: 2012-08-06 16:33:01 | Data modyfikacji: 2012-10-30 14:40:16.

Obwieszczenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej BOII.2ło-772-43-1103/12

 

Opublikowane przez: Mariusz Peryt | Data wprowadzenia: 2012-08-03 14:39:00 | Data modyfikacji: 2012-10-30 14:40:21.

Informacja Wójta Gminy Jaktorów z dnia 26 czerwca 2012r. w sprawie taryfy opłat za wodę dostarczoną z urządzeń zbiorowego zaopatrzenia w wodę w Gminie Jaktorów

 

Opublikowane przez: Mariusz Peryt | Data wprowadzenia: 2012-06-29 16:07:57 | Data modyfikacji: 2012-10-30 14:40:26.

WIŚ-II.7820.2.179.2012.MS Obwieszczenie o wydaniu decyzji o zezwoleniu na realizacje inwestycji drogowej pn.:"Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 719 od km 38+479 do km 38+794 w m. Chylice Kolonia gmina Jaktorów".

 

Opublikowane przez: Mariusz Peryt | Data wprowadzenia: 2012-06-20 14:46:20 | Data modyfikacji: 2012-10-30 14:40:31.

Obwieszczenie Starosty Grodziskiego z dnia 01.06.2012r. o zakończeniu postępowania wydania decyzji nr 748/12 z dnia 01.06.2012r. dla przedsięwzięcia polegającego na rozbudowie dróg gminnych: ul. Kukuczki do drogi wojewódzkiej nr 719, odcinek ul. Alpejskiej, ul. Cichej wraz z ciągiem pieszo-rowerowym w miejscowości Chylice Kolonia, Chylice Gmina Jaktorów, oraz przebudową infrastruktury technicznej.

 Obwieszczenie WAB.6740.331.2012 z dnia 01.06.2012r.

Opublikowane przez: Mariusz Peryt | Data wprowadzenia: 2012-06-06 11:30:00 | Data modyfikacji: 2012-10-30 14:40:37.

Obwieszczenie Wójta Gminy Jaktorów z dn. 24.05.2012 - GP.6733.9.2012 dot. wszczęcia na wniosek Mazowieckiej Spółki Gazownictwa Sp. z o.o., Oddział Zakład Gazowniczy Warszawa - postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji Inwestyc

Obwieszczenie Wójta Gminy Jaktorów z dn. 24.05.2012 - GP.6733.10.2012 dot. wszczęcia na wniosek PGK „Żyrardów” Sp. z o.o. - postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na

Obwieszczenie Wójta Gminy Jaktorów z dn. 24.05.2012 - GP.6733.11.2012 dot. wszczęcia na wniosek PGK „Żyrardów” Sp. z o.o. - postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na

Obwieszczenie Wójta Gminy Jaktorów z dn. 24.05.2012 - GP.6733.12.2012 dot. wszczęcia na wniosek PGK „Żyrardów” Sp. z o.o. - postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na

Obwieszczenie Wójta Gminy Jaktorów z dn. 24.05.2012 - GP.6733.13.2012 dot. wszczęcia na wniosek PGE Dystrybucja S.A. z siedzibą w Lublinie - postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji pol

 

Opublikowane przez: Mariusz Peryt | Data wprowadzenia: 2012-05-24 12:16:15 | Data modyfikacji: 2012-10-30 14:40:45.

Obwieszczenie z dn. 10.05.2012 - GP.6733.8.2012

 

Opublikowane przez: Mariusz Peryt | Data wprowadzenia: 2012-05-11 12:13:46 | Data modyfikacji: 2012-10-30 14:40:51.

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej polegającej na „rozbudowie drogi wojewódzkiej nr 719 od km 38+479 do km 38+ 794 w m/c Chylice Kolonia gmina Jaktorów

 

Opublikowane przez: Mariusz Peryt | Data wprowadzenia: 2012-05-07 15:22:14 | Data modyfikacji: 2012-10-30 14:40:57.

Obwieszczenie Starosty Grodziskiego z dnia 10.04.2012r. o wszczęciu postępowania administracyjnego na wniosek Gminy Jaktorów w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej polegającej na rozbudowie dróg gminnych: ul. Kukuczki do drogi wojewódzkiej nr 719, odcinek ul. Alpejskiej, ul. Cichej wraz z ciągiem pieszo-rowerowym w miejscowości Chylice Kolonia i Chylice gmina Jaktorów, oraz przebudowie infrastruktury technicznej.

Obwieszczenie WAB.6740.331.2012

 

Opublikowane przez: Mariusz Peryt | Data wprowadzenia: 2012-04-18 12:20:10 | Data modyfikacji: 2012-10-30 14:41:06.

Wójt Gminy Jaktorów podaje do publicznej wiadomości wykaz osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nie posiadających osobowości prawnej, którym udzielono pomocy publicznej w 2011 r. zgodnie z art. 37 ust. 1 pkt. 2 lit. g

Wójt Gminy Jaktorów podaje do publicznej wiadomości wykaz osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nie posiadających osobowości prawnej, którym udzielono pomocy publicznej w 2010 r. zgodnie z art. 37 ust. 1 pkt. 2 lit. g

 

Opublikowane przez: Mariusz Peryt | Data wprowadzenia: 2012-03-28 10:50:49 | Data modyfikacji: 2012-10-30 14:41:13.

Wójt Gminy zarządza przeprowadzenie konsultacji z organizacjami pozarządowymi prowadzącymi działalność statutową na terenie gminy Jaktorów w dziedzinie ochrony zwierząt projektu uchwały w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Jaktorów na 2012r.

Zarządzenie Nr 11/2012 Wójta Gminy Jaktorów z dnia 23 lutego 2012 roku

Załącznik do zarządzenia nr 11/2012

 

Opublikowane przez: Mariusz Peryt | Data wprowadzenia: 2012-03-09 14:36:05 | Data modyfikacji: 2012-10-30 14:41:29.

Obwieszczenie - ROŚ.7624.2.2011

Obwieszczenie z dn. 05.03.2012 - GP.6733.7.2012

 

Opublikowane przez: Mariusz Peryt | Data wprowadzenia: 2012-03-05 15:14:19 | Data modyfikacji: 2012-10-30 14:41:38.

Obwieszczenie Wojewody Mazowieckiego dotyczące budowy i przebudowy linii kolejowej

 

Opublikowane przez: Mariusz Peryt | Data wprowadzenia: 2012-03-02 14:15:44 | Data modyfikacji: 2012-10-30 14:41:46.

Obwieszczenie z dn. 29.02.2012 - GP.6733.2.201

Obwieszczenie z dn. 29.02.2012 - GP.6733.3.201

Obwieszczenie z dn. 29.02.2012 - GP.6733.5.201

Obwieszczenie z dn. 29.02.2012 - GP.6733.6.201

 

Opublikowane przez: Mariusz Peryt | Data wprowadzenia: 2012-02-29 13:25:34 | Data modyfikacji: 2012-10-30 14:42:46.

Otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych gminy w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu na terenie gminy Jaktorów w 2012 roku

Wzór oferty

Wzór sprawozdania z wykonania zadania publicznego

Otwarty nabór do komisji konkursowej

Wynik otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych gminy w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu na terenie gminy Jaktorów w 2012 roku

 

Opublikowane przez: Mariusz Peryt | Data wprowadzenia: 2012-01-05 16:05:33 | Data modyfikacji: 2012-10-30 14:42:31.

Pismo Wojewody Mazowieckiego dotyczące wszczęcia postępowania administracyjnego w sprawie ustalenia lokalizacji linii kolejowej dla inwestycji

 

Opublikowane przez: Mariusz Peryt | Data wprowadzenia: 2012-01-10 12:35:37 | Data modyfikacji: 2012-10-30 14:42:22.

Obwieszczenie z dn. 17.01.2012 - GP.6733.4.2012

Obwieszczenie z dn. 17.01.2012 - GP.6733.33.2011

Obwieszczenie z dn. 17.01.2012 - GP.6733.32.2011

Obwieszczenie z dn. 17.01.2012 - GP.6733.31.2011

Obwieszczenie z dn. 17.01.2012 - GP.6733.30.2011

 

Opublikowane przez: Mariusz Peryt | Data wprowadzenia: 2012-02-07 15:19:58 | Data modyfikacji: 2012-10-30 14:42:08.
Data wprowadzenia: 2012-02-07 15:19:58
Data modyfikacji: 2012-10-30 14:42:08
Opublikowane przez: Mariusz Peryt