Uchwała Nr XLIII/ 270 /2010 Rady Gminy Jaktorów z dnia 18 lutego 2010 roku zmieniająca Uchwałę Budżetową Gminy Jaktorów na rok 2010

Załącznik

 

Opublikowane przez: Danuta Mysiorska | Data wprowadzenia: 2010-03-03 11:25:33.

Uchwała nr XLVI/271/10 Rady Gminy Jaktorów z dnia 29 marca 2010 roku w sprawie: uchwalenia wysokości diet członków Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych

Uchwała nr XLIV/272/2010 Rady Gminy Jaktorów z dnia 29 marca 2010 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Jaktorów

Załącznik

Uchwała nr XLIV/273/2010 Rady Gminy Jaktorów z dnia 29 marca 2010 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Jaktorów – Kolonia, Gmina Jaktorów

Załącznik

Uchwała nr XLIV/274/2010 Rady Gminy Jaktorów z dnia 29 marca 2010 r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości.

Uchwała nr XLIV/275/2010 Rady Gminy Jaktorów z dnia 29 marca 2010 r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości.

Uchwała nr XLIV/276/2010 Rady Gminy Jaktorów z dnia 29 marca 2010 r. w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości.

Uchwała Nr XLIV/277/2010 Rady Gminy Jaktorów z dnia 29 marca 2010 r. w sprawie nadania nazwy drogom

Załączniki

Uchwała Nr XLIV/278/2010 Rady Gminy Jaktorów z dnia 29 marca 2010r. w sprawie nadania nazwy drogom

Załącznik

Uchwała Nr XLIV/279/2010 Rady Gminy Jaktorów z dnia 29 marca 2010 r. w sprawie nadania nazwy drogom

Załącznik

Uchwała Nr XLIV/280/2010 Rady Gminy Jaktorów z dnia 29 marca 2010 r. w sprawie ustalenia liczby punktów sprzedaży napojów zawierających powyżej 4,5% alkoholu (z wyjątkiem piwa), przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży jak i w miejscu

Uchwała Nr XLIV/281/2010 Rady Gminy Jaktorów z dnia 29 marca 2010 roku w sprawie przyjęcia planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Jaktorów na 2010 rok.

Uchwała Nr XLIV/282/2010 Rady Gminy Jaktorów z dnia 29 marca 2010 r w sprawie zatwierdzenia stypendiów edukacyjnych dla uczniów

Uchwała Nr XLIV/283/2010 Rady Gminy Jaktorów z dnia 29 marca 2010 roku w sprawie; trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych przedszkoli i niepublicznych innych form wychowania przedszkolnego prowadzonych na terenie gminy Jaktorów przez

Załącznik

Uchwała Nr XLIV/284/2010 Rady Gminy Jaktorów z dnia 29 marca 2010 roku w sprawie funduszu sołeckiego

Uchwała Nr XLIV/285/2010 Rady Gminy Jaktorów z dnia 29 marca 2010r. w sprawie : zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowości Jaktorów-Kolonia.

Załącznik

Uchwała Nr XLIV/286/2010 Rady Gminy Jaktorów z dnia 29 marca 2010 roku zmieniająca Uchwałę Budżetową Gminy Jaktorów na rok 2010

Załączniki

Uchwała Nr XLIV/287/2010 Rady Gminy Jaktorów z dnia 29 marca 2010 roku zmieniająca Uchwałę Budżetową Gminy Jaktorów na rok 2010

Załączniki

Uchwała Nr XLV/288/2010 Rady Gminy Jaktorów z dnia 1 kwietnia 2010 roku zmieniająca Uchwałę Budżetową Gminy Jaktorów na rok 2010

Uchwała Nr XLV/289/2010 Rady Gminy Jaktorów z dnia 1 kwietnia 2010 roku zmieniająca Uchwałę Budżetową Gminy Jaktorów na rok 2010

Załączniki

 

Opublikowane przez: Danuta Mysiorska | Data wprowadzenia: 2010-04-22 09:06:09.

Uchwała Nr XLVI/290/2010 Rady Gminy Jaktorów z dnia 26 kwietnia 2010 w sprawie regulaminu dostarczania wody na terenie Gminy Jaktorów.

Uchwała Nr XLVI/291/2010 Rady Gminy Jaktorów z dnia 26 kwietnia 2010 roku w sprawie wymagań jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na świadczenie usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścic

Uchwała Nr XLVI/292/2010 Rady Gminy Jaktorów z dnia 26 kwietnia 2010 r. w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Jaktorów z tytułu wykonania budżetu Gminy Jaktorów za rok 2009.

 

Opublikowane przez: Danuta Mysiorska | Data wprowadzenia: 2010-05-05 08:19:58.

Uchwała Nr XLVII /293/ 2010 Rady Gminy Jaktorów z dnia 21 czerwca 2010 roku w sprawie uchylenia uchwały Nr XXIV/164/2008 Rady Gminy Jaktorów z dnia 17 listopada 2008 roku dotyczącej upoważnienia kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Jakt

Uchwała Nr XLVII /294/2010 Rady Gminy Jaktorów z dnia 21 czerwca 2010 w sprawie zmiany Statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Jaktorowie

Uchwała Nr XLVII /295/2010 Rady Gminy Jaktorów z dnia 21 czerwca 2010 r. w sprawie nadania nazwy drodze

Uchwała Nr XLVII /296/2010 Rady Gminy Jaktorów z dnia 21 czerwca 2010 r. w sprawie wyrażenia zgody na dokonanie darowizny nieruchomości gminnej

Uchwała Nr XLVII /297/2010 Rady Gminy Jaktorów z dnia 21 czerwca 2010 r. w sprawie wyrażenia zgody na dokonanie darowizny nieruchomości gminnej

Uchwała Nr XLVII /298/2010 Rady Gminy Jaktorów z dnia 21 czerwca 2010r. w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości.

Uchwała Nr XLVII /299/2010 Rady Gminy Jaktorów z dnia 21 czerwca 2010r w sprawie przedłużenia czasu obowiązywania dotychczasowej taryfy dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę

Uchwała Nr XLVII /300/2010 Rady Gminy Jaktorów z dnia 21 czerwca 2010r w sprawie: zmiany Statutu Gminnej Biblioteki Publicznej w Jaktorowie

Uchwała Nr XLVII/ 301 /2010 Rady Gminy Jaktorów z dnia 21 czerwca 2010r. w sprawie ustalenia zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania budżetu gminy, informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej

Uchwała Nr XLVII /302/2010 Rady Gminy Jaktorów z dnia 21 czerwca 2010 roku zmieniająca Uchwałę Budżetową Gminy Jaktorów na rok 2010

Załączniki

Uchwała Nr XLVII /303/2010 Rady Gminy Jaktorów z dnia 21 czerwca 2010 roku zmieniająca Uchwałę Budżetową Gminy Jaktorów na rok 2010

Załączniki

Uchwała Nr XLVIII /304/2010 Rady Gminy Jaktorów z dnia 28 czerwca 2010 r w sprawie: objęcia udziałów w podwyższonym kapitale zakładowym PGK ”Żyrardów” Spółka z o.o.

Uchwała Nr XLVIII /305/2010 Rady Gminy Jaktorów z dnia 28 czerwca 2010 roku zmieniająca Uchwałę Budżetową Gminy Jaktorów na rok 2010

Załączniki

Uchwała Nr XLVIII /306/2010 Rady Gminy Jaktorów z dnia 28 czerwca 2010 r. w sprawie obciążenia nieruchomości.

 

Opublikowane przez: Danuta Mysiorska | Data wprowadzenia: 2010-07-08 11:12:53.

Uchwała Nr XLIX/ 307 /2010 Rady Gminy Jaktorów z dnia 15 lipca 2010 roku zmieniająca Uchwałę Budżetową Gminy Jaktorów na rok 2010

Załączniki

 

Opublikowane przez: Mariusz Peryt | Data wprowadzenia: 2010-07-26 16:41:05.

Uchwała Nr L /308/2010 Rady Gminy Jaktorów z dnia 29 lipca 2010 roku zmieniająca Uchwałę Budżetową Gminy Jaktorów na rok 2010

Załączniki

Uchwała Nr L /309/2010 Rady Gminy Jaktorów z dnia 29 lipca 2010 r. w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości.

Uchwała Nr L /310/2010 Rady Gminy Jaktorów z dnia 29 lipca 2010 r. w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości.

Uchwała Nr L /311/2010 Rady Gminy Jaktorów z dnia 29 lipca 2010 r. w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości.

Uchwała Nr L /312/2010 Rady Gminy Jaktorów z dnia 29 lipca 2010 r. w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości.

 

Opublikowane przez: Mariusz Peryt | Data wprowadzenia: 2010-08-05 11:58:49.

Uchwała Nr LI/313/2010 Rady Gminy Jaktorów z dnia 18 sierpnia 2010 r. w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości.

 

Opublikowane przez: Mariusz Peryt | Data wprowadzenia: 2010-08-19 14:26:23.

Uchwała Nr LI / 314 /2010 Rady Gminy Jaktorów z dnia 18 sierpnia 2010 roku zmieniająca Uchwałę Budżetową Gminy Jaktorów na rok 2010

Załączniki

Uchwała Nr LI /315 /2010 Rady Gminy Jaktorów z dnia18 sierpnia 2010 r. w sprawie emisji obligacji Gminy Jaktorów oraz zasad ich zbywania, nabywania i wykupu.

 

Opublikowane przez: Mariusz Peryt | Data wprowadzenia: 2010-09-02 09:16:51.

Uchwała Nr LII /316/2010 Rady Gminy Jaktorów z dnia 2 września 2010 roku zmieniająca Uchwałę Budżetową Gminy Jaktorów na rok 2010

Załączniki

 

Opublikowane przez: Mariusz Peryt | Data wprowadzenia: 2010-09-10 11:56:19.

Uchwała Nr LIII /317/2010 Rady Gminy w Jaktorowie z dnia 23 września 2010r w sprawie: wyrażenia zgody na zawarcie umowy z Powiatem Grodziskim na wykonanie zadań Powiatu polegających na realizacji inwestycji na drodze powiatowej.

Załącznik

Uchwała Nr LIII /318/2010 Rady Gminy w Jaktorowie z dnia 23 września 2010r w sprawie: wdrożenia Gminnego programu w zakresie dożywiania dzieci do 7 roku życia i uczniów do czasu ukończenia szkoły ponadgimnazjalnej oraz innych osób.

Uchwała Nr LIII/319/2010 Rady Gminy Jaktorów z dnia 23 września 2010r. w sprawie: objęcia udziałów w podwyższonym kapitale zakładowym PGK ”Żyrardów” Spółka z o.o.

 

Opublikowane przez: Mariusz Peryt | Data wprowadzenia: 2010-10-14 13:50:47.

Uchwała Nr LIII /320/2010 Rady Gminy Jaktorów z dnia 23 września 2010 roku zmieniająca Uchwałę Budżetową Gminy Jaktorów na rok 2010

Załączniki

Uchwała Nr LIV /321/2010 Rady Gminy Jaktorów z dnia 25 października 2010r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Grodziskiemu na realizację zadania „ Przebudowa drogi powiatowej 1515 Kopiska – Jaktorów - Maruna – Makówka

Uchwała Nr LIV /322/2010 Rady Gminy Jaktorów z dnia 25 października 2010r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Jaktorów zatwierdzonego uchwałą nr XXXIX/285/2005 Rady Gminy Jaktorów z dnia 5 października 2005 r.

Załącznik

Uchwała Nr LIV /323/2010 Rady Gminy Jaktorów z dnia 25 października 2010r. w sprawie nadania nazwy drodze

Załącznik

Uchwała Nr LIV /324/2010 Rady Gminy Jaktorów z dnia 25 października 2010r. w sprawie nadania nazwy drodze

Załącznik

Uchwała Nr LIV /325/2010 Rady Gminy Jaktorów z dnia 25 października 2010r. w sprawie nadania nazwy drodze

Załącznik

Uchwała Nr LIV /326/2010 Rady Gminy Jaktorów z dnia 25 października 2010r w sprawie zatwierdzenia stypendiów edukacyjnych dla uczniów

Uchwała Nr LIV /327/2010 Rady Gminy Jaktorów z dnia 25 października 2010 r. w sprawie określenia trybu prac nad projektem uchwały budżetowej

Uchwała Nr LIV /328/2010 Rady Gminy Jaktorów z dnia 25 października 2010 roku z mieniająca Uchwałę Budżetową Gminy Jaktorów na rok 2010

Załączniki

 

Opublikowane przez: Mariusz Peryt | Data wprowadzenia: 2010-11-08 12:32:39.

Uchwała NR LV/329/2010 Rady Gminy Jaktorów z dnia 10 listopada 2010 r. w sprawie: wysokości stawek, zwolnień oraz inkasa podatku od nieruchomości.

Uchwała NR LV/330/2010 Rady Gminy Jaktorów z dnia 10 listopada 2010r. w sprawie: wysokości stawek i zwolnień w podatku od środków transportowych.

Uchwała Nr LV/331/2010 Rady Gminy Jaktorów z dnia 10 listopada 2010 r. w sprawie: obniżenia średniej ceny sprzedaży drewna przyjmowanej jako podstawa obliczania podatku leśnego na obszarze gminy na rok 2011 oraz inkasa tego podatku.

Uchwała NR LV/332/2010 Rady Gminy Jaktorów z dnia 10 listopada 2010 r. w sprawie: obniżenia średniej ceny skupu żyta przyjmowanej jako podstawa obliczania podatku rolnego na rok 2011 oraz inkasa tego podatku.

Uchwała Nr LV /333/2010 Rady Gminy Jaktorów z dnia 10 listopada 2010 roku zmieniająca Uchwałę Budżetową Gminy Jaktorów na rok 2010

Załączniki

 

Opublikowane przez: Danuta Mysiorska | Data wprowadzenia: 2010-11-29 11:49:32.
 

Opublikowane przez: Mariusz Peryt | Data wprowadzenia: 2010-12-02 08:46:18.

VI kadencja Rady Gminy Jaktorów

 

Opublikowane przez: Mariusz Peryt | Data wprowadzenia: 2010-12-02 08:47:38.

Uchwała Nr I/1/2010 Rady Gminy Jaktorów z dnia 29 listopada 2010 w sprawie wyboru przewodniczącego Rady Gminy.

Uchwała Nr I/2/2010 Rady Gminy Jaktorów z dnia 29 listopada 2010 w sprawie wyboru wiceprzewodniczących Rady Gminy.

Uchwała Nr I/3/2010 Rady Gminy Jaktorów z dnia 29 listopada 2010 r w sprawie wynagrodzenia Wójta Gminy Jaktorów.

Uchwała Nr I/4/2010 Rady Gminy Jaktorów z dnia 29 listopada 2010 r w sprawie ustalenia składu osobowego Komisji Rewizyjnej Rady Gminy.

Uchwała Nr I/5/2010 Rady Gminy Jaktorów z dnia 29 listopada 2010 r w sprawie ustalenia składu osobowego Stałych Komisji Rady Gminy.

 

Opublikowane przez: Mariusz Peryt | Data wprowadzenia: 2010-12-02 08:47:42.

Uchwała Nr II/6/2010 Rady Gminy w Jaktorowie Z dnia 27 grudnia 2010r. W sprawie: gminnego programu przeciwdziałania przemocy w rodzinie, na lata 2010-2015.

Załącznik

Uchwała Nr II/7/2010 Rady Gminy Jaktorów Z dnia 27 grudnia 2010 W sprawie: trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków zespołu interdyscyplinarnego oraz szczegółowych warunków jego funkcjonowania.

Uchwała Nr II/8/2010 Rady Gminy Jaktorów z dnia 27 grudnia 2010 roku w sprawie: przyjęcia Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych Gminy Jaktorów na rok 2011

Załącznik

Uchwała Nr II/9/2010 Rady Gminy Jaktorów z dnia 27 grudnia 2010 r. w sprawie zmian w Statucie Związku Międzygminnego „Mazowsze Zachodnie" z siedzibą w Mszczonowie.

Uchwała Nr II/10/2010 Rady Gminy Jaktorów z dnia 27 grudnia 2010. w sprawie powierzenia zadań publicznych Miastu Żyrardów w zakresie objęcia nauką religii protestanckiej uczniów z terenu Gminy Jaktorów.

Uchwała Nr II/11/2010 Rady Gminy Jaktorów z dnia 27 grudnia 2010 r. zmieniająca uchwałę Nr LV/329/2010 Rady Gminy Jaktorów z dnia 10 listopada 2010 r. w sprawie wysokości stawek, zwolnień oraz inkasa podatku od nieruchomości.

Uchwała Nr II/12/2010 Rady Gminy Jaktorów z dnia 27 grudnia 2010r. w sprawie wysokości dopłat do ceny 1 m3 ścieków odprowadzonych do urządzeń kanalizacyjnych

Uchwała Nr II/13/2010 Rady Gminy Jaktorów z dnia 27 grudnia 2010r w sprawie oddelegowania przedstawiciela Gminy Jaktorów do Zgromadzenia Związku Międzygminnego „Mazowsze Zachodnie” z siedzibą w Mszczonowie”

Uchwała Nr II/14/2010 Rady Gminy Jaktorów z dnia 27 grudnia 2010r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultacji z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożyt

Uchwała Nr II/15/2010 Rady Gminy Jaktorów z dnia 27 grudnia 2010 r. w sprawie: określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych.

Załączniki

 

Opublikowane przez: Mariusz Peryt | Data wprowadzenia: 2011-01-03 16:16:48.

Uchwała Nr II/16/2010 Rady Gminy Jaktorów z dnia 27 grudnia 2010 roku zmieniająca Uchwałę Budżetową Gminy Jaktorów na rok 2010

Załączniki

Uchwała Nr II/17/2010 Rady Gminy Jaktorów z dnia 27 grudnia 2010r   w sprawie ustalenia wydatków budżetu Gminy, które w roku 2010 nie wygasają z upływem roku budżetowego

Załączniki

Uchwała Budżetowa na rok 2011 Nr II/18/2010 Rady Gminy Jaktorów z dnia 27 grudnia 2010 roku

Załączniki

Załącznik - uzasadnbienie budżetu

 

Opublikowane przez: Mariusz Peryt | Data wprowadzenia: 2011-01-18 09:51:18.

Uchwała Nr II/19/2010 Rady Gminy Jaktorów z dnia 27 grudnia 2010 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Jaktorów na lata 2011 - 2022

Załączniki

 

Opublikowane przez: Mariusz Peryt | Data wprowadzenia: 2011-01-31 14:06:50.
Data wprowadzenia: 2011-01-31 14:06:50
Opublikowane przez: Mariusz Peryt