Zarządzenie Nr 1/2009 Wójta Gminy Jaktorów z dnia 5 stycznia 2009 rokuw sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu w roku 2009.

Załącznik

Zarządzenie Nr 2/2009 Wójta Gminy Jaktorów z dnia 5 stycznia 2009 roku w sprawie powołania Komisji Konkursowej w konkursie ofert na realizację zadań publicznych gminy z zakresu upowszechniania kultury fizycznej i sportu.w roku 2009.

Zarządzenie Nr 3/2009 Wójta Gminy Jaktorów z dnia 14 stycznia 2009 w sprawie przyjęcia układu wykonawczego budżetu Gminy Jaktorów na rok 2009.

Zarządzenie Nr 4/2009 Wójta Gminy Jaktorów z dnia 1 lutego 2009r. w sprawie zmiany funkcji w składzie Gminnej Komisji Rozwiązywania problemów Alkoholowych.

Zarządzenie Nr 5/2009 Wójta Gminy Jaktorów z dnia 23 lutego 2009r podające do wiadomości publicznej miejsca na obszarze Gminy Jaktorów przeznaczone na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów komitetów wyborczych.

Zarządzenie Nr 6/2009 Wójta Gminy Jaktorów z dnia 17 marca 2009rw sprawie przedłożenia sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Jaktorów oraz planu finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej w Jaktorowie za rok 2008r.

Załącznik nr 1

Załącznik nr 2

Załącznik nr 3

Załącznik nr 4

Zarządzenie Nr 7/2009 Wójta Gminy Jaktorów z dnia 31 marca 2009rw sprawie zmiany budżetu Gminy Jaktorów na rok 2009.

Załącznik

Zarządzenie Nr 8/2009 Wójta Gminy Jaktorów z dnia 28 kwietnia 2009 w sprawie zmiany budżetu Gminy Jaktorów na rok 2009.

Załączniki

Zarządzenie Nr 9/2009 Wójta Gminy Jaktorów z dnia 6 mają 2009 w sprawie zmiany budżetu Gminy Jaktorów na rok 2009.

Załącznik

Zarządzenie Nr 10/2009 Wójta Gminy Jaktorów z dnia 12 maja w sprawie szczegółowych zasad i trybu przyznawania nagrody rocznej dyrektorowi Gminnej Biblioteki Publicznej w Jaktorowie oraz wzoru wniosku o przyznanie nagrody rocznej.

Zarządzenie Nr 11/2009 Wójta Gminy Jaktorów z dnia 18 maja w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych.

Załącznik

Zarządzenie Nr 12/2009 Wójta Gminy Jaktorów z dnia 19 maja 2009r w sprawie ustalenia terminu składania wniosków o przyznanie pomocy finansowej uczniom na zakup podręczników.

Zarządzenie Nr 13/2009 Wójta Gminy Jaktorów z dnia 27 maja 2009r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Jaktorów na rok 2009.

Załącznik

Zarządzenie Nr 14/2009 Wójta Gminy Jaktorów z dnia 4 czerwca 2009r w sprawie zmiany budżetu Gminy Jaktorów na rok 2009.

Załączniki

Zarządzenie Nr 15/2009 Wójta Gminy Jaktorów z dnia 24 czerwca 2009r. w sprawie ustalenia Regulaminu wynagradzania pracowników Urzędu Gminy w Jaktorowie.

Załączniki

Zarządzenie Nr 16/2009 Wójta Gminy Jaktorów z dnia 29 czerwca 2009r w sprawie zmiany budżetu Gminy Jaktorów na rok 2009.

Załączniki

Zarządzenie Nr 17/2009 Wójta Gminy Jaktorów z dnia 30 czerwca 2009r. w sprawie ustalenia maksymalnego miesięcznego wynagrodzenia dla kierowników i zastępców kierowników jednostek organizacyjnych.

Zarządzenie Nr 18/2009 Wójta Gminy Jaktorów z dnia 30 czerwca 2009r. w sprawie szczegółowego sposobu przeprowadzania w Urzędzie Gminy w Jaktorowie służby przygotowawczej i organizowania egzaminu kończącego tę służbę.

Zarządzenie Nr 19/2009 Wójta Gminy Jaktorów z dnia 2 lipca 2009 r. w sprawie nie wykonania prawa pierwokupu

Zarządzenie Nr 20/2009 Wójta Gminy Jaktorów z dnia 30 lipca 2009r. w sprawie przedłożenia informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Jaktorów oraz planu finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej w Jaktorowie za I półrocze 2009r.

Informacja opisowa z wykonania budżetu Gminy Jaktorów w okresie I półrocza 2009 roku

Załączniki

Informacja opisowa z wykonania budżetu Gminnej Biblioteki Publicznej w Jaktorowie w okresie I półrocza 2009 roku

Załącznik

Zarządzenie Nr 21/2009 w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnych dla nauczycieli ubiegających się o nadanie stopnia awansu zawodowego nauczyciela mianowanego

Zarządzenie Nr 22/2009 Wójta Gminy Jaktorów z dnia 17 sierpnia 2009r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Jaktorów na rok 2009.

Załączniki

 

Opublikowane przez: 12345678 12345678 | Data wprowadzenia: 2009-01-05 17:17:59.

Zarządzenie Nr 23/2009 Wójta Gminy Jaktorów z dnia 11 września 2009r w sprawie zmiany budżetu Gminy Jaktorów na rok 2009.

Załącznik

Zarządzenie Nr 24/2009 Wójta Gminy Jaktorów z dnia 21 września 2009r w sprawie zmiany budżetu Gminy Jaktorów na rok 2009.

Załącznik

 

Opublikowane przez: Danuta Mysiorska | Data wprowadzenia: 2009-10-02 10:11:25.

Zarządzenie Nr 25/2009 Wójta Gminy Jaktorów z dnia 29 września 2009 roku w sprawie powołania komisji do rozpatrzenia wniosków o przyznanie nagród samorządowych nauczycielom szkół prowadzonych przez Gminę Jaktorów

 

Opublikowane przez: Danuta Mysiorska | Data wprowadzenia: 2009-10-06 09:09:57.

Zarządzenie Nr 26/2009 Wójta Gminy Jaktorów z dnia 12 października 2009r w sprawie zmiany budżetu Gminy Jaktorów na rok 2009.

Załącznik

 

Opublikowane przez: Danuta Mysiorska | Data wprowadzenia: 2009-10-27 15:34:17.

Zarządzenie Nr 28/2009 Wójta Gminy Jaktorów z dnia 27 października 2009 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Jaktorów na rok 2009.

Załączniki

Zarządzenie Nr 29/2009 Wójta Gminy Jaktorów z dnia 30 października 2009 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Jaktorów na rok 2009.

Załącznik

Zarządzenie Nr 30/2009 Wójta Gminy Jaktorów Szefa Obrony Cywilnej Gminy z dnia 30 października 2009 r. w sprawie zakresu oraz sposobu organizacji działania w przypadku, gdy ewakuację I stopnia (II stopnia) zarządzi organ kierujący akcją ratunkow

Zarządzenie Nr 31/2009 Wójta Gminy Jaktorów z dnia13 listopada 2009 r. w sprawie projektu uchwały budżetowej na rok 2010.

Załącznik nr 1 - projekt uchwały

Załącznik nr 2 - projekt budżetu

Załącznik nr 3 - uzasadnienie budżetu

Zarządzenie Nr 32/2009 Wójta Gminy Jaktorów z dnia 24 listopada 2009 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Jaktorów na rok 2009.

Załączniki

 

Opublikowane przez: Danuta Mysiorska | Data wprowadzenia: 2009-12-14 14:59:03.

Zarządzenie Nr 33/2009 Wójta Gminy Jaktorów z dnia 17 grudnia 2009 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Jaktorów na rok 2009.

Załączniki

 

Opublikowane przez: Danuta Mysiorska | Data wprowadzenia: 2009-12-29 15:30:04.
Data wprowadzenia: 2009-12-29 15:30:04
Opublikowane przez: Danuta Mysiorska