Logo BIP
Herb
Biuletyn Informacji Publicznej
Urzędu Gminy Jaktorów

Wyszukiwanie zaawansowane

Tagi

Rok 2024


Lista artykułów

Tytuł Data publikacji
Uchwała Nr IV/31/2024 Rady Gminy Jaktorów z dnia 27 czerwca 2024 roku w sprawie udzielania Wójtowi Gminy absolutorium z tytułu wykonania budżetu za rok 2023. 2024-07-12 15:39:04
Uchwała Nr IV/30/2024 Rady Gminy Jaktorów z dnia 27 czerwca 2024 roku w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego i sprawozdania z wykonania budżetu gminy za rok 2023. 2024-07-12 15:38:37
Uchwała Nr IV/29/2024 Rady Gminy Jaktorów z dnia 27 czerwca 2024 r. w sprawie wotum zaufania dla Wójta Gminy Jaktorów 2024-07-12 15:38:08
Uchwała Nr IV/28/2024 Rady Gminy Jaktorów z dnia 27 czerwca 2024 r. w sprawie wskazania przedstawiciela Gminy Jaktorów do Powiatowej Społecznej Rady do spraw Osób Niepełnosprawnych na kadencję 2024 – 2028 2024-07-12 15:37:36
Uchwała Nr IV/27/2024 r. Rady Gminy Jaktorów z dnia 27 czerwca 2024 roku w sprawie wyznaczenia przedstawiciela Rady Gminy Jaktorów do pracy w Komisji ds. przyznawania Stypendium Gminy Jaktorów 2024-07-12 15:36:18
Uchwała Nr IV/26/2024 Rady Gminy Jaktorów z dnia 27 czerwca 2024 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmującego fragment wsi Mariampol, gmina Jaktorów 2024-07-12 15:35:38
Uchwała Nr IV/25/2024 Rady Gminy Jaktorów z dnia 27 czerwca 2024 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentu wsi Chylice, gmina Jaktorów 2024-07-01 12:56:26
Uchwała Nr IV/24/2024 Rady Gminy Jaktorów z dnia 27 czerwca 2024r. w sprawie zmiany uchwały nr L/366/2022 Rady Gminy Jaktorów z dnia 10 lutego 2022r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentu wsi Henryszew, gmina Jaktorów 2024-07-12 15:32:18
Uchwała Nr IV/23/2024 Rady Gminy Jaktorów z dnia 27 czerwca 2024 r. w sprawie oddelegowania przedstawiciela Gminy Jaktorów do Zgromadzenia Związku Międzygminnego „Mazowsze Zachodnie” z siedzibą w Mszczonowie 2024-07-12 15:31:18
Uchwała Nr IV/22/2024 Rady Gminy Jaktorów z dnia 27 czerwca 2024r. w sprawie zmiany uchwały nr L/365/2022 Rady Gminy Jaktorów z dnia 10 lutego 2022r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentu wsi Henryszew, gmina Jaktorów 2024-07-12 15:30:45
Uchwała Nr IV/21/2024 Rady Gminy Jaktorów z dnia 27 czerwca 2024 r. w sprawie zasad udzielania dotacji celowej na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków lub znajdujących się w gminnej ewidencji zabytków, położonych na obszarze Gminy Jaktorów 2024-07-12 15:30:22
Uchwała Nr III/18/2024 Rady Gminy Jaktorów z dnia 24 maja 2024 r. w sprawie ustalenia wynagrodzenia Wójta Gminy Jaktorów 2024-06-17 14:45:26
Uchwała Nr III/17/2024 Rady Gminy Jaktorów z dnia 24 maja 2024 r. w sprawie powołania doraźnej Komisji Rady Gminy Jaktorów ds. inwestycji infrastrukturalnych dotyczących projektów związanych z Centralnym Portem Komunikacyjnym. 2024-06-17 14:44:19
Uchwała Nr III/16/2024 Rady Gminy Jaktorów z dnia 24 maja 2024 r. w sprawie powołania Stałych Komisji Rady Gminy Jaktorów 2024-06-17 14:42:49
Uchwała Nr III/15/2024 Rady Gminy Jaktorów z dnia 24 maja 2024 roku w sprawie nadania nazwy drodze 2024-06-17 14:31:53
Uchwała Nr III/14/2024 Rady Gminy Jaktorów z dnia 24 maja 2024 roku w sprawie nadania nazwy drodze 2024-06-17 14:30:39
Uchwała Nr III/13/2024 Rady Gminy Jaktorów z dnia 24 maja 2024 roku w sprawie nadania nazwy drodze 2024-06-17 14:29:02
Uchwała Nr III/12/2024 Rady Gminy Jaktorów z dnia 24 maja 2024 roku w sprawie nadania nazwy drodze 2024-06-17 14:27:39
Uchwała Nr III/11/2024 Rady Gminy Jaktorów z dnia 24 maja 2024 r. w sprawie wyrażenia zgody na zamianę nieruchomości. 2024-06-17 13:51:23
Uchwała Nr III/10/2024 Rady Gminy Jaktorów z dnia 24 maja 2024 roku w sprawie przyjęcia Regulaminu przyznawania uzdolnionym uczniom Stypendiów Gminy Jaktorów. 2024-06-17 13:10:23
Uchwała Nr III/9/2024 Rady Gminy Jaktorów z dnia 24 maja 2024 roku w sprawie utworzenia „Lokalnego programu wspierania edukacji uzdolnionych dzieci i młodzieży uczących się w szkołach, dla których organem prowadzącym jest Gmina Jaktorów” 2024-06-17 13:53:10
Uchwała Nr III/8/2024 Rady Gminy Jaktorów z dnia 24 maja 2024 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Grodziskiego 2024-06-17 12:59:27
Uchwała Nr III/7/2024 Rady Gminy Jaktorów z dnia 24 maja 2024 roku w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Jaktorów 2024-06-25 14:20:46
Uchwała Nr III/6/2024 Rady Gminy Jaktorów z dnia 24 maja 2024 roku zmieniająca Uchwałę Budżetową Gminy Jaktorów na rok 2024 2024-06-24 14:25:33
Uchwała Nr II/5/2024 Rady Gminy Jaktorów z dnia 16 maja 2024 r. w sprawie powołania Stałych Komisji Rady Gminy Jaktorów 2024-06-13 10:32:20
Uchwała Nr II/4/2024 Rady Gminy Jaktorów z dnia 16 maja 2024 r w sprawie powołania Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Gminy Jaktorów 2024-06-13 10:31:50
Uchwała Nr II/3/2024 Rady Gminy Jaktorów z dnia 16 maja 2024 r. w sprawie powołania Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Jaktorów 2024-06-13 10:31:21
Uchwała Nr I/2/2024 Rady Gminy Jaktorów z dnia 7 maja 2024 r. w sprawie wyboru Wiceprzewodniczących Rady Gminy Jaktorów 2024-06-13 10:30:56
Uchwała Nr I/1/2024 Rady Gminy Jaktorów z dnia 7 maja 2024 r. w sprawie wyboru Przewodniczącego Rady Gminy Jaktorów 2024-06-13 10:30:35
Uchwała Nr LXXX/562/2024 Rady Gminy Jaktorów z dnia 25 kwietnia 2024 r. w sprawie udzielenia dotacji celowej z budżetu Gminy Jaktorów na dofinansowanie kosztów inwestycji służącej ochronie powietrza 2024-06-04 16:12:11
Uchwała Nr LXXX/561/2024 Rady Gminy Jaktorów z dnia 25 kwietnia 2024 roku w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Jaktorów 2024-06-25 14:39:24
Uchwała Nr LXXX/ 560 /2024 Rady Gminy Jaktorów z dnia 25 kwietnia 2024 roku zmieniająca Uchwałę Budżetową Gminy Jaktorów na rok 2024 2024-05-07 15:47:48
Uchwała Nr LXXIX/559/2024 Rady Gminy Jaktorów z dnia 26 marca 2024 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Grodziskiego 2024-04-02 10:23:50
Uchwała Nr LXXIX/558/2024 Rady Gminy Jaktorów z dnia 26 marca 2024 r. w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Wspierania Rodziny w Gminie Jaktorów na lata 2024-2026 2024-04-02 10:23:08
Uchwała Nr LXXIX/557/2024 Rady Gminy Jaktorów z dnia 26 marca 2024 roku w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Jaktorów w 2024 rok. 2024-04-02 10:22:13
Uchwała Nr LXXIX/556/2024 Rady Gminy Jaktorów z dnia 26 marca 2024 r. w sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego dla strażaka ratownika i kandydata na strażaka ratownika ochotniczej straży pożarnej z terenu Gminy Jaktorów. 2024-04-02 10:21:40
Uchwała Nr LXXIX/555/2024 Rady Gminy Jaktorów z dnia 26 marca 2024 r. w sprawie nadania nazwy drodze 2024-04-02 10:19:52
Uchwała Nr LXXIX/554/2024 Rady Gminy Jaktorów z dnia 26 marca 2024 r. w sprawie nadania nazwy drodze 2024-04-02 10:19:21
Uchwała Nr LXXIX/553/2024 Rady Gminy Jaktorów z dnia 26 marca 2024 r. w sprawie nadania nazwy drodze 2024-04-02 10:18:33
Uchwała Nr LXXIX/552/2024 Rady Gminy Jaktorów z dnia 26 marca 2024 r. w sprawie nadania nazwy drodze 2024-04-02 10:17:56
Uchwała Nr LXXIX/551/2024 Rady Gminy Jaktorów z dnia 26 marca 2024 r. w sprawie wyrażenia zgody na wyodrębnienie funduszu sołeckiego 2024-04-02 10:17:32
Uchwała Nr LXXIX/550/2024 Rady Gminy Jaktorów z dnia 26 marca 2024 roku w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Jaktorów 2024-06-25 14:43:28
Uchwała Nr LXXIX/549/2024 Rady Gminy Jaktorów z dnia 26 marca 2024 roku zmieniająca Uchwałę Budżetową Gminy Jaktorów na rok 2024 2024-04-11 15:23:58
Uchwała Nr LXXVIII/548/2024 Rady Gminy Jaktorów z dnia 8 lutego 2024 r. w sprawie potwierdzenia członkostwa Gminy Jaktorów w Stowarzyszeniu Lokalna Grupa Działania „Ziemia Chełmońskiego” 2024-02-13 09:12:07
Uchwała Nr LXXVIII/547/2024 Rady Gminy Jaktorów z dnia 8 lutego 2024 r. zmieniająca uchwałę w sprawie udzielenia dotacji celowej z budżetu Gminy Jaktorów na dofinansowanie kosztów inwestycji służącej ochronie powietrza 2024-02-13 09:11:16
Uchwała LXXVIII/546/2024 Rady Gminy Jaktorów z dnia 8 lutego 2024 r. w sprawie: przyjęcia Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii w Gminie Jaktorów na lata 2024-2028 2024-02-13 09:10:10
Uchwała Nr LXXVIII/545/2024 Rady Gminy Jaktorów z dnia 8 lutego 2024 r. w sprawie przyjęcia Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Jaktorów na lata 2024 - 2032 2024-02-13 09:09:25
Uchwała Nr LXXVIII/544/2024 Rady Gminy Jaktorów z dnia 8 lutego 2024 r. w sprawie szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi, szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat i trybu ich pobierania oraz szczegółowych warunków przyznawania usług sąsiedzkich, wymiaru i zakresu usług sąsiedzkich oraz sposobu rozliczenia wykonywania usług sąsiedzkich 2024-02-13 09:08:42
Uchwała Nr LXXVIII/543/2024 Rady Gminy Jaktorów z dnia 8 lutego 2024 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Jaktorów 2024-02-23 12:54:09
Uchwała Nr LXXVIII/542/2024 Rady Gminy Jaktorów z dnia 8 lutego 2024 r. zmieniająca uchwałę budżetową gminy Jaktorów na rok 2024 2024-02-23 12:53:24

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Osoba odpowiadająca za treść informacji

Mariusz Peryt

Data wytworzenia:
13 lut 2024

Osoba dodająca informacje

Mariusz Peryt

Data publikacji:
13 lut 2024, godz. 09:07

Osoba aktualizująca informacje

Mariusz Peryt

Data aktualizacji:
13 lut 2024, godz. 09:07