Logo BIP
Herb
Biuletyn Informacji Publicznej
Urzędu Gminy Jaktorów

Wyszukiwanie zaawansowane

Tagi

Rok 2024


Lista artykułów

Tytuł Data publikacji
Obwieszczenie Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie znak: WL.ZUZ.42010.215.2024.MU z dnia 25 czerwca 2024r. dot. udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie urządzenia wodnego poprzez wykonanie rowu otwartego wraz z przepustami oraz wylotem do istniejącego rowu przydrożnego przy ul. Ketlinga, na terenie działek nr ewid. 313/2 i 313/7 obręb Jaktorów, gm. Jaktorów 2024-07-08 15:49:25
Zaproszenie do współtworzenia Rocznego programu współpracy Województwa Mazowieckiego z organizacjami pozarządowymi na 2025 rok 2024-06-25 14:00:26
WL.ZUZ.4210.215.2024.MU z dnia 29 kwietnia 2024r. - Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego na :wykonanie urządzenia wodnego poprzez wykonanie rowu otwartego wraz z przepustami oraz wylotem do istniejącego rowu przydrożnego przy ul. Ketlinga na terenie działki nr ewid. 313/2 i 313/7 obręb Jaktorów: usługę wodną - odprowadzenie wód opadowych lub roztopowych z terenu inwestycji na działce nr ewid. 313/7 i 312/19 obręb Jaktorów. 2024-05-13 16:20:21
GPN.6733.2.2024 Obwieszczenie o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie sieci elektroenergetycznej kablowej nN, złączy kablowo — pomiarowych nN, dobudowie pola w rozdzielnicy niskiego napięcia, wymianie transformatora i dostosowaniu stacji transformatorowej 15/0,4_kV do większej mocy 2024-05-09 12:22:45
PE-I.7430.62.2023.MB - Obwieszczenie o wszczęciu przez Marszałka Województwa Mazowieckiego na wniosek złożony przez Centralny Port Komunikacyjny Sp. z o. o. postępowania administracyjnego w sprawie zatwierdzenia Projektu robót geologicznych dla określenia warunków hydrogeologicznych w związku z zamierzonym wykonywaniem przedsięwzięć mogących negatywnie oddziaływać na wody podziemne, w tym powodować zanieczyszczenie dla zadania "Budowa linii kolejowej nr 88 na odc. Węzeł CPK - Grójec - Warka" 2024-04-24 20:41:33
PZ-OP-I.7011.3.5.2024.AŻ - zaopiniowanie projektu Planu gospodarki odpadami dla województwa mazowieckiego 2030 wraz z załącznikami 2024-04-22 12:05:05
PE-I.7440.8.2023.KP - Obwieszczenie o zatwierdzeniu przez Marszałka Województwa Mazowieckiego decyzją Nr 103/24/PE.I z dnia 9 kwietnia 2024r. znak: PE-I.7440.8.2023.KP projektu robót geologicznych dla określenia warunków geologiczno-inżynierskich w rejonie projektowanego układu drogowego łączącego teren lotniska CPK z siecią dróg publicznych; gm. Grodzisk Maz., gm. Baranów, gm. Jaktorów, pow. grodziski, gm. Teresin, pow. sochaczewski, gm. Wiskitki, pow. żyrardowski, woj. mazowieckie. 2024-04-12 15:35:06
WAB.6740.118.2024 - Obwieszczenie Starosty Grodziskiego o wydaniu przez Starostę Grodziskiego decyzji nr 476/24 z dnia 10.04.2024r. w sprawie zezwolenia na realizację inwestycji drogowej dla przedsięwzięcia polegającego na: „Rozbudowie drogi gminnej ul. Wojska Polskiego w m. Chylice — Kolonia w zakresie budowy chodnika dla pieszych gmina Jaktorów pow. grodziski”. 2024-04-12 15:33:05
DOOŚ-WDŚZOO.420.27.2023.KN.48 - Zawiadomienie Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska 2024-04-05 16:23:11
WA.ZUZ.5.4210.1207.2023.AR z dnia 14 marca 2024r. - Obwieszczenie o wydaniu decyzji pozwolenia wodnoprawnego 2024-03-28 15:01:16
WL.ZUZ.4211.17.2024.AR - Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie - informacja o wszczęciu postępowania 2024-03-28 14:25:02
WL.ZUZ.4211.16.2024.AR - Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie - informacja o wszczęciu postępowania 2024-03-28 14:24:36
GPN.6733.8.2023 - Zawiadamia się zgodnie z art. 61 § 4 Kpa, że w dniu 4 lutego 2024 r. na wniosek inwestora - PGE Dystrybucja S. A. z postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie sieci elektroenergetycznej średniego napięcia usunięto z zakresu inwestycji działki nr ewid. 95 położoną we wsi Chylice — Kolonia, gm. Jaktorów. 2024-02-29 10:03:01
Obwieszczenie o zebranym materiale dowodowym umożliwiającym wydanie rozstrzygnięcia w sprawie zatwierdzenia robót geologicznych dla określenia warunków geologiczno-inżynierskich w rejonie projektowanego układu drogowego łączącego teren lotniska CPK z siecią dróg publicznych: gm. Grodzisk Mazowiecki, gm. Baranów, gm Jaktorów pow. grodziski, gm. Teresin, pow. sochaczewski, gm. Wiskitki, pow. żyrardowski, woj. mazowieckie 2024-02-23 10:30:39
Obwieszczenie Starosty Grodziskiego wszczęciu postępowania administracyjnego w dniu 01.02.2024r. na wniosek Inwestora — Wójta Gminy Jaktorów, w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizacje inwestycji drogowej polegającej na: ,.Rozbudowie drogi gminnej ul. Wojska Polskiego w m. Chylice-Kolonia w zakresie budowy chodnika dla pieszych, gmina Jaktorów, powiat grodziski”. 2024-02-22 14:03:20
Obwieszczenie Wójta Gminy Jaktorów z dnia 12 lutego 2024 roku o okręgach wyborczych, ich granicach i numerach, liczbie radnych wybieranych w okręgach wyborczych oraz siedzibie Gminnej Komisji Wyborczej w Jaktorowie w wyborach organów jednostek samorządu terytorialnego zarządzonych na dzień 7 kwietnia 2024 r. 2024-02-12 14:44:31
GP.6721.6.2022 - Obwieszczenie Wójta Gminy Jaktorów o trzecim wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentu wsi Chylice, gm. Jaktorów 2024-02-09 12:30:54
GP.6721.5.2022 - Obwieszczenie Wójta Gminy Jaktorów o o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentu wsi Budy - Grzybek, gm. Jaktorów 2024-02-09 12:30:36
GPN.6733.1.2024 - Obwieszczenie o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na przebudowie przepustu na rzece Czarna. Struga, na ! terenie działek o nr ewid. 84,16,59, położonych we Stare Budy, gm. Jaktorów. 2024-02-08 10:26:54
Zarządzenie Nr 12/2024 Wójta Gminy Jaktorów z dnia 6 lutego 2024 roku w sprawie konsultacji projektu uchwały Rady Gminy Jaktorów w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Jaktorów w 2024 r. 2024-02-06 15:53:07
PE-I.7440.8.2023.KP - Obwieszczenie dot. wniosku spółki Centralny Port Komunikacyjny Sp. z o.o. w sprawie zatwierdzenia projektu robót geologicznych dla określenia warunków geologiczno-inżynierskich w rejonie projektowanego układu drogowego łączącego teren lotniska CPK z siecią dróg publicznych; gm. Grodzisk Maz., gm. Baranów, gm. Jaktorów, pow. grodziski, gm. Teresin, pow. sochaczewski, gm. Wiskitki, pow. żyrardowski, woj. mazowieckie 2024-02-05 16:27:45
Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego na wniosek złożony przez Panią Annę Sękulską na wykonanie urządzeń wodnych obejmujące wykonanie stawu, przebudowę odcinków rowu o symbolu W-19 oraz wykonanie zastawek na tym rowie służących okresowemu piętrzeniu wody w rowie. - WA.ZUZ.5.4210.1207.2023.AR 2024-01-29 17:03:07
Obwieszczenie zawiadamiające o wniesieniu odwołania od decyzji Nr 8/23/PZ.E Marszałka Województwa Mazowieckiego dot. nałożenia na PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. obowiązku ograniczenia skumulowanego oddziaływania na środowisko linii kolejowych: LK Nr 1 Warszawa Zachodnia - Miedniewice (Skierniewice), LK nr 447 Warszawa Zachodnia - Grodziska Mazowiecki, LK nr 3, LK nr 4, LK nr 19 i LK nr 457 na odcinku od km 6+875 do 57+600, wg kilometrażu linii kolejowej LK nr 1- znak pisma: PZ-IV.7033.2.2023.AC z dnia 22.01.2024 2024-01-23 15:51:42
Zawiadomienie Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska z dnia 4 stycznia 2024r. znak: DOOŚ-WDŚZOO.420.27.2023.KN.33 2024-01-09 15:41:40
Zachowanie funkcjonalności urządzeń wodnych - Komunikat Wójta Gminy Jaktorów w związku z aktualną sytuacją pogodową 2024-01-05 09:49:38
PZ-IV.7033.2.2023.AC Dotyczy: zawiadomienia o wydaniu decyzji administracyjnej zobowiązującej PKP PLK S.A. do ograniczenia oddziaływania akustycznego linii kolejowych na odcinku Warszawa-Grodzisk Mazowiecki. 2024-01-03 20:04:46

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Osoba odpowiadająca za treść informacji

Mariusz Peryt

Data wytworzenia:
03 sty 2024

Osoba dodająca informacje

Mariusz Peryt

Data publikacji:
03 sty 2024, godz. 20:03

Osoba aktualizująca informacje

Mariusz Peryt

Data aktualizacji:
03 sty 2024, godz. 20:03