Logo BIP
Herb
Biuletyn Informacji Publicznej
Urzędu Gminy Jaktorów

Wyszukiwanie zaawansowane

Tagi

Małe granty

Przepisy Ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie umożliwiają organizacjom pozarządowym ubieganie się o dotację od samorządu w formie tak zwanego "małego grantu". W tym przypadku organizacja nie musi dostosować się do warunków, terminów i tematów określonych w ogłoszeniu o konkursach dotacyjnych, gdyż dotacje te mogą być przyznane niezależnie od konkursów - o ile samorząd uzna "celowość" projektu ("zadania publicznego") i będzie dysponował odpowiednimi środkami.

Aby możliwe było ubieganie się o publiczne środki finansowe w ramach tej procedury spełnione muszą być następujące warunki:

 • wysokość dofinansowania lub finansowania zadania publicznego nie przekracza kwoty 10 000 zł;

 • zadanie publiczne ma być realizowane w okresie nie dłuższym niż 90 dni;

 • łączna kwota środków finansowych przekazanych tej samej organizacji pozarządowej lub temu samemu podmiotowi wymienionemu w art. 3 ust. 3 w trybie art. 19a ustawy nie może przekroczyć kwoty 20 000 zł w danym roku kalendarzowym.

O przyznaniu środków w ramach małych grantów decyduje Wójt Gminy Jaktorów, biorąc pod uwagę celowość realizacji danego zadania oraz wysokość posiadanych środków finansowych. Warunkiem koniecznym dla rozpatrzenia celowości propozycji realizacji zadania publicznego jest złożenie oferty na odpowiednim wzorze (zgodnym z Załącznikiem nr 1 do rozporządzenia Przewodniczącego Komitetu do spraw Pożytku Publicznego z dnia 24 października 2018 r. (poz. 2055)). Zachęcamy do składania ofert poprzez program WITKAC, który ułatwia przygotowanie dokumentu. Do oferty, zgodnie z załącznikiem nr 1 do ww. rozporządzenia, należy załączyć:

 • kopię aktualnego odpisu z Krajowego Rejestru Sądowego, innego rejestru lub ewidencji;

 • w przypadku wyboru innego sposobu reprezentacji podmiotów składających ofertę wspólną niż wynikający z Krajowego Rejestru Sądowego lub innego właściwego rejestru - dokument potwierdzający upoważnienie do działania w imieniu oferenta (-ów).

Tryb postępowania przy ubieganiu się o środki w ramach tzw. „Małych grantów”

 1. Zaleca się złożenie oferty minimum 30 dni przed planowaną datą rozpoczęcia realizacji zadania.

 2. Ofertę należy wypełnić i wydrukować oraz podpisać przez osoby upoważnione. Ofertę należy dostarczyć do siedziby Urzędu Gminy w Jaktorowie ul. Warszawska 33, 96-313 Jaktorów.

 3. Ofertę zamieszcza się w ciągu 7 dniu od jej złożenia na okres kolejnych 7 dni:

  1. w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Jaktorów ( www.bip.jaktorow.pl )
   w dziale „Współpraca w organizacjami pozarządowymi” / „Małe granty”,​

  2. w siedzibie Urzędu Gminy w Jaktorowie na tablicy ogłoszeń,

  3. na stronie internetowej Gminy Jaktorów ( www.jaktorow.pl ) .

 4. Każdy, w terminie 7 dni od dnia publikacji oferty, może zgłosić uwagi dotyczące oferty, które są rozpatrywane przez Wójta Gminy Jaktorów.

 5. Po upływie terminu, o którym mowa w ust. 4, oraz po rozpatrzeniu uwag, organ wykonawczy jednostki samorządu terytorialnego niezwłocznie zawiera umowę o wsparcie realizacji zadania publicznego lub o powierzenie realizacji zadania publicznego.

 6. Po zakończeniu realizacji zadania organizacja pozarządowa składa sprawozdanie (30 dni od zakończenia zadania). Do sprawozdania należy dołączyć kserokopię dokumentów księgowych potwierdzających poniesione koszty wymienione w ofercie.


Lista artykułów

Tytuł Data publikacji
MAŁE GRANTY 2024 2024-05-15 12:10:24
Dokumenty do pobrania 2024-05-15 13:10:18

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Osoba odpowiadająca za treść informacji

Mariusz Peryt

Data wytworzenia:
15 maj 2024

Osoba dodająca informacje

Mariusz Peryt

Data publikacji:
15 maj 2024, godz. 11:57

Osoba aktualizująca informacje

Mariusz Peryt

Data aktualizacji:
15 maj 2024, godz. 13:15