Zarządzenie Nr 41/2019 Wójta Gminy Jaktorów z dnia 18 września 2019 roku zmieniające Uchwałę Budżetową Gminy Jaktorów na rok 2019

Załączniki

Zarządzenie Nr 40/2019 Wójta Gminy Jaktorów z dnia 12 września 2019 roku zmieniające Uchwałę Budżetową Gminy Jaktorów na rok 2019

Załącznik

 

Opublikowane przez: Mariusz Peryt | Data wprowadzenia: 2019-09-25 14:45:24.

Zarządzenie nr 39/2019 Wójta Gminy Jaktorów z dnia 10 września 2019 r. w sprawie wyznaczenia na obszarze gminy Jaktorów miejsc przeznaczonych na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów komitetów wyborczych, w wyborach do Sejmu RP i do Senatu RP, zarządzonych na dzień 13 października 2019 r.

Treść zarządzenia

 

Opublikowane przez: Mariusz Peryt | Data wprowadzenia: 2019-09-11 15:46:52 | Data modyfikacji: 2019-09-11 15:47:50.

Zarządzenie Nr 38/2019 Wójta Gminy Jaktorów z dnia 30 sierpnia 2019r w sprawie przedłożenia informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Jaktorów, informacji o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej

Załączniki

 

Opublikowane przez: Mariusz Peryt | Data wprowadzenia: 2019-09-26 11:11:49.

Zarządzenie Nr 37/2019 Wójta Gminy Jaktorów z dnia 27 sierpnia 2019 roku zmieniające Uchwałę Budżetową Gminy Jaktorów na rok 2019

Załączniki

 

Opublikowane przez: Mariusz Peryt | Data wprowadzenia: 2019-09-05 09:51:06.

Zarządzenie nr 36/2019 Wójta Gminy Jaktorów z dnia 7 sierpnia 2019 r. w sprawie przyznania stypendiów edukacyjnych dla uczniów

 

Opublikowane przez: Mariusz Peryt | Data wprowadzenia: 2019-08-09 10:28:26.

Zarządzenie Nr 30/2019 Wójta Gminy Jaktorów z dnia 2 sierpnia 2019 roku zmieniające Uchwałę Budżetową Gminy Jaktorów na rok 2019

Załączniki

Zarządzenie Nr 29/2019 Wójta Gminy Jaktorów z dnia 24 lipca 2019 roku zmieniające Uchwałę Budżetową Gminy Jaktorów na rok 2019

Załączniki

Zarządzenie Nr 28/2019 Wójta Gminy Jaktorów z dnia 23 lipca 2019 roku zmieniające Uchwałę Budżetową Gminy Jaktorów na rok 2019

Zarządzenie nr 27/2019 Wójta Gminy Jaktorów z dnia 16 lipca 2019 r. w sprawie powołania komisji mieszkaniowej.

Zarządzenie nr 26/2019 Wójta Gminy Jaktorów z dnia 16 lipca 2019 r. w sprawie ustalenia stawek czynszu za najem lokali mieszkalnych wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminy.

Zarządzenie Nr 25/2019 Wójta Gminy Jaktorów z dnia 16 lipca 2019 roku zmieniające Uchwałę Budżetową Gminy Jaktorów na rok 2019

Załączniki

 

Opublikowane przez: Maciej Kowalski | Data wprowadzenia: 2019-08-02 19:12:22.

Zarządzenie nr 23/2019 Wójta Gminy Jaktorów z dnia 26 czerwca 2019 r. w sprawie rozpatrzenia uwag wniesionych do wyłożonego do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentu wsi Budy Zosine, gmina Jaktorów

Zarządzenie nr 22/2019 Wójta Gminy Jaktorów z dnia 25 czerwca 2019 r. w sprawie niewykonania prawa pierwokupu.

 

Opublikowane przez: Mariusz Peryt | Data wprowadzenia: 2019-07-01 19:09:42.

Zarządzenie Nr 21/2019 Wójta Gminy Jaktorów z dnia 11 czerwca 2019 roku zmieniające Uchwałę Budżetową Gminy Jaktorów na rok 2019

Załączniki

 

Opublikowane przez: Mariusz Peryt | Data wprowadzenia: 2019-06-24 11:58:33.

Zarządzenie Nr 20/2019 Wójta Gminy Jaktorów z dnia 14 maja 2019 roku zmieniające Uchwałę Budżetową Gminy Jaktorów na rok 2019

Załączniki

 

Opublikowane przez: Mariusz Peryt | Data wprowadzenia: 2019-06-04 15:14:39.

Zarządzenie Nr 19 /2019 Wójta Gminy Jaktorów z dnia 14 maja 2019r. w sprawie trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków zespołu interdyscyplinarnego oraz szczegółowych warunków jego funkcjonowania na lata 2016-2020

 

Opublikowane przez: Mariusz Peryt | Data wprowadzenia: 2019-06-24 12:00:45.

Zarządzenie Nr 18/2019 Wójta Gminy Jaktorów z dnia 30 kwietnia 2019 r. w sprawie ogłoszenia w Biuletynie Informacji Publicznej aktualizacji informacji z zakresu dotacji oświatowych

 

Opublikowane przez: Mariusz Peryt | Data wprowadzenia: 2019-05-02 14:40:04.

Zarządzenie Nr 17/2019 Wójta Gminy Jaktorów z dnia 15 kwietnia 2019 roku zmieniające Uchwałę Budżetową Gminy Jaktorów na rok 2019

Załączniki

 

Opublikowane przez: Mariusz Peryt | Data wprowadzenia: 2019-06-04 15:11:35.

Zarządzenie nr 16/2019 Wójta Gminy Jaktorów z dnia 11 kwietnia 2019 roku w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego samorządowej instytucji kultury – Gminnej Biblioteki Publicznej w Jaktorowie za rok 2018

Załączniki

 

Opublikowane przez: Mariusz Peryt | Data wprowadzenia: 2019-04-17 13:28:50.

Zarządzenie Nr 15/2019 Wójta Gminy Jaktorów z dnia 29 marca 2019 roku zmieniające Uchwałę Budżetową Gminy Jaktorów na rok 2019

Załączniki

 

Opublikowane przez: Mariusz Peryt | Data wprowadzenia: 2019-05-09 07:44:43.

Zarządzenie Nr 14/2019 Wójta Gminy Jaktorów z dnia 29 marca 2019r w sprawie przekazania sprawozdania z wykonania budżetu Gminy oraz sprawozdania z wykonania planu finansowego samorządowych instytucji kultury za rok 2018

Załączniki

 

Opublikowane przez: Mariusz Peryt | Data wprowadzenia: 2019-05-10 14:10:31.

Zarządzenie Nr 13/2019 Wójta Gminy Jaktorów z dnia 27 marca 2019 roku w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Jaktorów.

Załącznik

 

Opublikowane przez: Mariusz Peryt | Data wprowadzenia: 2019-04-05 14:05:22.

Zarzadzenie nr 12/2019 Wojta Gminy Jaktorow z dnia 19 marca 2019r. w sprawie przyznania stypendiow edukacyjnych dla uczniow

 

Opublikowane przez: Mariusz Peryt | Data wprowadzenia: 2019-03-21 11:47:09.

 

Opublikowane przez: Danuta Mysiorska | Data wprowadzenia: 2019-03-11 15:04:07 | Data modyfikacji: 2019-03-11 15:05:07.

Zarządzenie Nr 10/2019 Wójta Gminy Jaktorów z dnia 28 lutego 2019 roku. w sprawie Punktu Kontaktowego Wsparcia Państwa – Gospodarza oraz ustanowienia Pełnomocnika Wójta Gminy Jaktorów do spraw HNS

 

Opublikowane przez: Mariusz Peryt | Data wprowadzenia: 2019-03-21 11:25:27 | Data modyfikacji: 2019-03-25 19:58:50.

Zarządzenie Nr 9/2019 Wójta Gminy Jaktorów z dnia 28 lutego 2019 rokuzzmieniające Uchwałę Budżetową Gminy Jaktorów na rok 2019

Załączniki

 

Opublikowane przez: Mariusz Peryt | Data wprowadzenia: 2019-06-24 11:56:39.

Zarządzenie Nr 8/2019 Wójta Gminy Jaktorów z dnia 11 lutego 2019 roku w sprawie konsultacji projektu uchwały Rady Gminy Jaktorów w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gmin

Załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr 8/2019 Wójta Gminy Jaktorów z dnia 11 lutego 2019 r. - Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Jaktorów w 2019 roku.

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 8/2019 Wójta Gminy Jaktorów z dnia 11 lutego 2019 roku - WZÓR FORMULARZA ZGŁASZANIA OPINII

 

Opublikowane przez: Danuta Mysiorska | Data wprowadzenia: 2019-02-11 16:24:23.

Zarządzenie Nr 7/2019 Wójta Gminy Jaktorów z dnia 1 lutego 2019 roku w sprawie powołania Komisji Konkursowej w konkursie ofert na powierzenie realizacji zadań publicznych w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu w 2019 r.

 

Opublikowane przez: Danuta Mysiorska | Data wprowadzenia: 2019-02-06 11:21:25.

Zarządzenie Nr 6/2019 Wójta Gminy Jaktorów z dnia 29 stycznia 2019 roku zmieniające Uchwałę Budżetową Gminy Jaktorów na rok 2019

Załączniki

 

Opublikowane przez: Mariusz Peryt | Data wprowadzenia: 2019-02-11 14:09:36.

Zarządzenie Nr 5/2019 Wójta Gminy Jaktorów z dnia 29 stycznia 2019 w sprawie Gminnej Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych na lata 2017-2023

 

Opublikowane przez: Mariusz Peryt | Data wprowadzenia: 2019-01-30 08:29:58.

Zarządzenie nr 4/2019 Wójta Gminy Jaktorów z dnia 29.01.2019 r. W sprawie określenia wzoru wniosku o przyjęcie dziecka do publicznego przedszkola prowadzonego przez Gminę Jaktorów.

Załączniki

 

Opublikowane przez: Mariusz Peryt | Data wprowadzenia: 2019-01-28 19:23:14.

Zarządzenie nr 3/2019 Wójta Gminy Jaktorów z dnia 25 stycznia 2019 r. sprawie rozpatrzenia uwag wniesionych do wyłożonego do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentu wsi Budy Zosine, gmina Jaktorów

 

Opublikowane przez: Danuta Mysiorska | Data wprowadzenia: 2019-01-28 14:12:16.

Zarządzenie nr 2/2019 Wójta Gminy Jaktorów z dnia 22 stycznia 2019 r. w sprawie ustalenia harmonogramu czynności w postępowaniu rekrutacyjnym oraz postępowaniu uzupełniającym na rok szkolny 2019/2020

Załączniki

 

Opublikowane przez: Mariusz Peryt | Data wprowadzenia: 2019-01-23 12:25:43.

Zarządzenie Nr 1/2019 Wójta Gminy Jaktorów z dnia 15 stycznia 2019 roku w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu w roku 2019

Załącznik

 

Opublikowane przez: Mariusz Peryt | Data wprowadzenia: 2019-01-15 14:28:09 | Data modyfikacji: 2019-01-23 12:25:32.
 

Opublikowane przez: Mariusz Peryt | Data wprowadzenia: 2019-06-24 11:58:40.
Data wprowadzenia: 2019-06-24 11:58:40
Opublikowane przez: Mariusz Peryt