28 styczeń

 • Przyjęcie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2019 r.

 • Przyjęcie uchwał w sprawach bieżących gminy.

 • Przyjęcie planu pracy Rady Gminy i komisji Rady Gminy

25 luty

 • Przyjęcie uchwał w sprawach bieżących gminy.

 • Przyjęcie uchwały w sprawie ustalenia na rok 2019 maksymalnej kwoty dofinansowania opłat za kształcenie nauczycieli, pobieranych przez szkoły wyższe i zakłady kształcenia nauczycieli, ustalenia specjalności i form kształcenia, na które dofinansowanie to będzie przyznawane oraz przyjęcia planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli zatrudnionych w przedszkolach i szkołach prowadzonych przez Gminę Jaktorów.

25 marzec

 • Przyjęcie Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Jaktorów w 2019 roku,

 • Przyjęcie uchwał w sprawach bieżących gminy.

29 kwiecień

 • Przyjęcie sprawozdania z działalności Gminnego Ośrodka

 • Pomocy Społecznej za 2018r.

 • Przyjęcie sprawozdania z wykonania Gminnego Programu Rozwiązywania Problemów Alkoholowych za 2018r.

 • Przyjęcie uchwał w sprawach bieżących gminy.

27 maj

 • Przyjęcie uchwał w sprawach bieżących gminy.

 • Debata o stanie Gminy.

  24 czerwiec

 • Przyjęcie sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2018r. i udzielenie absolutorium Wójtowi Gminy.

 • Podjęcie uchwały w sprawie likwidacji Gimnazjów

 • Przyjęcie uchwał w sprawach bieżących gminy.

Lipiec

 • Przerwa wakacyjna.

26 Sierpień

 • Przyjęcie uchwał w sprawach bieżących gminy.

30 wrzesień

 • Przyjęcie sprawozdania z wykonania budżetu gminy za I półrocze 2019r.

 • Przyjęcie uchwał w sprawach bieżących gminy.

28 październik

 • Przyjęcie uchwał w sprawach bieżących gminy.

25 listopad

 • Ustalenie wysokości stawek podatków lokalnych na 2019r.

 • Przyjęcie programu współpracy Gminy Jaktorów z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami

 • prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2019.

30 grudzień

 • Dyskusja i przyjęcie budżetu Gminy Jaktorów na 2019r.

 • Przyjęcie uchwał w sprawach bieżących gminy

 

Opublikowane przez: Mariusz Peryt | Data wprowadzenia: 2019-02-19 14:23:57.

Zobacz:
 2019 r. .  2018 r. . 
Data wprowadzenia: 2019-02-19 14:23:57
Opublikowane przez: Mariusz Peryt