> 2018 r.
2018 r.
 

29 stycznia

 • Przyjęcie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2018 r.

 • Przyjęcie uchwał w sprawach bieżących gminy.

 • Przyjęcie planu pracy Rady Gminy i komisji Rady Gminy

26 luty

 • Przyjęcie uchwał w sprawach bieżących gminy.

26 marca

 • Przyjęcie Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Jaktorów w 2018 roku

 • Określenie kryteriów obowiązujących na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do publicznych przedszkoli prowadzonych przez Gminę Jaktorów, przyznawania tym kryteriom liczby punktów oraz określenia dokumentów niezbędnych do potwierdzenia spełnienia tych kryteriów,

 • Przyjęcie uchwał w sprawach bieżących gminy.

30 kwietnia

 • Przyjęcie sprawozdania z działalności Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej za 2017r.

 • Przyjęcie sprawozdania z wykonania Gminnego Programu Rozwiązywania Problemów Alkoholowych za 2017r.

 • Przyjęcie uchwał w sprawach bieżących gminy.

28 maja

 • Przyjęcie uchwał w sprawach bieżących gminy.

25 czerwca

 • Przyjęcie sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2017r. i udzielenie absolutorium Wójtowi Gminy.

 • Zatwierdzenie taryfy dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę.

 • Przyjęcie uchwał w sprawach bieżących gminy.

lipiec

 • Przyjęcie uchwał w sprawach bieżących gminy.

27 sierpnia

 • Przyjęcie uchwał w sprawach bieżących gminy.

24 września

 • Przyjęcie sprawozdania z wykonania budżetu gminy za I półrocze 2018r.

 • Przyjęcie uchwał w sprawach bieżących gminy.

29 października

 • Informacja Przewodniczącego Rady nt. oświadczeń majątkowych radnych .

 • Przedstawienie informacji o stanie realizacji zadań oświatowych za rok szkolny 2017/2018

 • Przyjęcie uchwał w sprawach bieżących gminy.

26 listopada

 • Ustalenie wysokości stawek podatków lokalnych na 2019r.

 • Zatwierdzenie taryfy za odprowadzanie ścieków do urządzeń kanalizacyjnych.

 • Przyjęcie programu współpracy Gminy Jaktorów z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2019,

 • przyjęcie uchwał w sprawach bieżących

17 grudnia

 • Dyskusja i przyjęcie budżetu Gminy Jaktorów na 2019r.

 • Przyjęcie planu pracy Rady Gminy

 • Przyjęcie uchwał w sprawach bieżących gminy.

 

Opublikowane przez: Mariusz Peryt | Data wprowadzenia: 2018-03-09 12:14:34.

Zobacz:
 2018 r. . 
Data wprowadzenia: 2018-03-09 12:14:34
Opublikowane przez: Mariusz Peryt
 
Dodatkowe Informacje:
Adres:
Urząd Gminy
ul. Warszawska 33
96-313 Jaktorów
Kierownik Jednostki
inż. Maciej Śliwerski
Kontakt:
Tel: (+48 46) 855-21-88
Fax: (+48 46) 856-40-26
e-mail: gmina@jaktorow.pl