> 2018 r.
2018 r.
 

Uchwała nr LVII/446/2018 Rady Gminy Jaktorów z dnia 27 sierpnia 2018 r. w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości.

Uchwała Nr LVII/445/2018 Rady Gminy Jaktorów z dnia 27 sierpnia 2018 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Grodziskiego

Uchwała Nr LVII/444/2018 Rady Gminy Jaktorów z dnia 27 sierpnia 2018 roku. w sprawie nadania nazwy rondu

Uchwała Nr LVII/443/2018 Rady Gminy Jaktorów z dnia 27 sierpnia 2018 roku. w sprawie nadania nazwy drodze

Uchwała Nr LVII/442/2018 Rady Gminy Jaktorów z dnia 27 sierpnia 2018 roku. w sprawie nadania nazwy drodze

Uchwała Nr LVII/441/2018 Rady Gminy Jaktorów z dnia 27 sierpnia 2018 roku. w sprawie nadania nazwy drodze

Uchwała Nr LVII/440/2018 Rady Gminy Jaktorów z dnia 27 sierpnia 2018 roku. w sprawie nadania nazwy drodze

Uchwała Nr LVII/439/2018 Rady Gminy Jaktorów z dnia 27 sierpnia 2018 roku. w sprawie nadania nazwy drodze

Uchwała Nr LVII/438/2018 Rady Gminy Jaktorów z dnia 27 sierpnia 2018r. w sprawie regulaminu parkingów działającego w systemie Parkuj i Jedź przy stacji kolejowej PKP w Jaktorowie na terenie gminy Jaktorów .

Uchwała nr LVII/437/2018 Rady Gminy Jaktorów z dnia 27 sierpnia 2018 roku. zmieniająca uchwałę w sprawie podziału gminy Jaktorów na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych.

Uchwała Nr LVII/436/2018 Rady Gminy Jaktorów z dnia 27 sierpnia 2018 roku. zmieniająca uchwałę w sprawie podziału gminy Jaktorów na okręgi wyborcze oraz ustalenia ich granic, numerów i liczby radnych wybieranych w każdym okręgu, celem wyborów

Uchwała Nr LVII/435/2018 Rady Gminy Jaktorów Z DNIA 27 SIERPNIA 2018 R. w sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego za uczestnictwo w działaniach ratowniczych i szkoleniach pożarniczych członków Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu

Uchwała Nr LVII/434/2018 Rady Gminy Jaktorów z dnia 27 sierpnia 2018r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXV/190/2016 Rady Gminy Jaktorów z dnia 17 października 2016r. w sprawie wprowadzenia szczegółowych zasad przyznawania i wypłacania stypendiów eduk

Uchwała Nr LVII/433/2018 Rady Gminy w Jaktorowie z dnia 27 sierpnia 2018 zmieniająca uchwałę Nr XLV/245/2013 z dnia 24 czerwca 2013r. w sprawie podjęcia działań zmierzających do polepszenia warunków życiowych rodzin wielodzietnych zamieszkałych

 

Opublikowane przez: Mariusz Peryt | Data wprowadzenia: 2018-09-10 10:19:37.
 

Uzasadnienie do Uchwały Nr LVII/431/2018 Rady Gminy Jaktorów z dnia 27 sierpnia 2018r. zmieniającej Uchwałę Budżetową na 2018 rok.

Załączniki

 

Opublikowane przez: Mariusz Peryt | Data wprowadzenia: 2018-09-06 09:43:26.
 

Uchwała Nr LVI/429/2018 Rady Gminy Jaktorów z dnia 9 sierpnia 2018 roku zmieniająca Uchwałę Budżetową Gminy Jaktorów na rok 2018

Załączniki

 

Opublikowane przez: Mariusz Peryt | Data wprowadzenia: 2018-09-04 10:18:35.
 

Uchwała Nr LV/428/2018 Rady Gminy Jaktorów z dnia 3 lipca 2018 roku zmieniająca Uchwałę Budżetową Gminy Jaktorów na rok 2018

Załączniki

Uchwała Nr LIV/427/2018 Rady Gminy w Jaktorowie z dnia 25 czerwca 2018 r. w sprawie udzielania Wójtowi Gminy absolutorium z tytułu wykonania budżetu za rok 2017

Uchwała Nr LIV/426/2018 Rady Gminy w Jaktorowie z dnia 25 czerwca 2018 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za rok 2017

Uchwała Nr LIV/425/2018 Rady Gminy w Jaktorowie z dnia 25 czerwca 2018 r. w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej dla Powiatu Grodziskiego

Uchwała Nr LIV/424/2018 Rady Gminy w Jaktorowie z dnia 25 czerwca 2018 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Grodziskiego

Uchwała Nr LIV/423/2018 Rady Gminy w Jaktorowie z dnia 25 czerwca 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Grodziskiego

Uchwała Nr LIV/422/2018 Rady Gminy w Jaktorowie z dnia 25 czerwca 2018 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentu wsi Bieganów, gmina Jaktorów

Uchwała Nr LIV/421/2018 Rady Gminy w Jaktorowie z dnia 25 czerwca 2018 r. w sprawie sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentu wsi Henryszew, gmina Jaktorów

Uchwała Nr LIV/420/2018 Rady Gminy w Jaktorowie z dnia 25 czerwca 2018 r. w sprawie ustalenia zasad wynajmowania lokali komunalnych wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Jaktorów

Załącznik

Uchwała Nr LIV/419/2018 Rady Gminy w Jaktorowie z dnia 25 czerwca 2018 r. w sprawie uchwalenia wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Jaktorów na lata 2018 - 2022

Załącznik

Uchwała Nr LIV/418/2018 Rady Gminy w Jaktorowie z dnia 25 czerwca 2018 r. w sprawie wyrażenia zgody na dzierżawę na okres 10 lat nieruchomości w trybie bezprzetargowym.

Uchwała Nr LIV/417/2018 Rady Gminy w Jaktorowie z dnia 25 czerwca 2018 r. w sprawie ustalenia maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz zasad usytuowania miejsc sprzedaży napojów alkoholowych na terenie gminy Jaktorów

Uchwała Nr LIV/416/2018 Rady Gminy Jaktorów z dnia 25 czerwca 2018 roku w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Jaktorów

Załączniki

Uchwała Nr LIV/415/2018 Rady Gminy Jaktorów z dnia 25 czerwca 2018 roku zmieniająca Uchwałę Budżetową Gminy Jaktorów na rok 2018

Załączniki

Uchwała Nr LIV/414/2018 Rady Gminy w Jaktorowie z dnia 25 czerwca 2018 r. w sprawie Gminnego Programu Wspierania Rodziny w Gminie Jaktorów na lata 2018-2020

Załącznik

Uchwała Nr LIV/413/2018 Rady Gminy w Jaktorowie z dnia 25 czerwca 2018 r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Ochrony Zdrowia Psychicznego na lata 2018-2022

Załącznik

 

Opublikowane przez: Danuta Mysiorska | Data wprowadzenia: 2018-07-04 09:18:24.
 

Uchwała Nr LIII/412/2018 Rady Gminy Jaktorów z dnia 28 maja 2018 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Grodziskiego

Uchwała Nr LIII/411/2018 Rady Gminy Jaktorów z dnia 28 maja 2018 r. w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości.

Uchwała Nr LIII/410/2018 Rady Gminy Jaktorów z dnia 28 maja 2018 r. w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości.

Uchwała Nr LIII/409/2018 Rady Gminy Jaktorów z dnia 28 maja 2018 r. w sprawie nadania nazw drogom

Uchwała Nr LIII/408/2018 Rady Gminy Jaktorów z dnia 28 maja 2018 roku w sprawie wysokości i zasad ustalania oraz rozliczania dotacji celowej dla podmiotów prowadzących na terenie Gminy Jaktorów niepubliczne żłobki, kluby dziecięce

Uchwała Nr LIII /407/2018 Rady Gminy Jaktorów z dnia 28 maja 2018 roku w sprawie zmiany uchwały Nr XXXVII/193/2012 Rady Gminy Jaktorów z dnia 17 grudnia 2012 r. w sprawie regulaminu określającego wysokość dodatków i innych składników wynagrodze

 

Opublikowane przez: Danuta Mysiorska | Data wprowadzenia: 2018-05-29 15:04:21.
 

Uchwała Nr LII/404/2018 Rady Gminy Jaktorów z dnia 30 kwietnia 2018 r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości w trybie bezprzetargowym.

Uchwała Nr LII/403/2018 Rady Gminy Jaktorów z dnia 30 kwietnia 2018 r. w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości.

Uchwała Nr LII/402/2018 Rady Gminy Jaktorów z dnia 30 kwietnia 2018 r. w sprawie nadania nazw drogom

Uchwała Nr LII/401/2018 Rady Gminy Jaktorów z dnia 30 kwietnia 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego prowadzonych na terenie Gminy

Uchwała Nr LII/400/2018 Rady Gminy Jaktorów z dnia 30 kwietnia 2018 r. w sprawie określenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego przez uczniów objętych wychowaniem przedszkolnym do końca roku szkolnego w roku kalendarzowym

Uchwała Nr LII/399/2018 Rady Gminy Jaktorów z dnia 30 kwietnia 2018 roku w sprawie zasad udzielania i rozmiaru obniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dla nauczycieli , którym powierzono stanowiska kierownicze w szkołach i przedszk

Uchwała Nr LII/398/2018 Rady Gminy Jaktorów z dnia 30 kwietnia 2018 roku w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć pedagogów, psychologów, logopedów, terapeutów pedagogicznych oraz doradców zawodowych zatrudnionych w

Uchwała Nr LII/397/2018 Rady Gminy Jaktorów z dnia 30 kwietnia 2018 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Grodziskiego

 

Opublikowane przez: Mariusz Peryt | Data wprowadzenia: 2018-05-11 11:04:30.
 

Uchwała Nr LII/396/2018 Rady Gminy Jaktorów z dnia 30 kwietnia 2018 roku zmieniająca Uchwałę Budżetową Gminy Jaktorów na rok 2018

Załączniki

 

Opublikowane przez: Mariusz Peryt | Data wprowadzenia: 2018-05-08 10:13:45.
 

Uchwała Nr LI/395/2018 Rady Gminy Jaktorów z dnia 26 marca 2018 r. w sprawie w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości.

Uchwała Nr LI/394/2018 Rady Gminy Jaktorów z dnia 26 marca 2018 r. w sprawie w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości.

Uchwała Nr LI/393/2018 Rady Gminy Jaktorów z dnia 26 marca 2018 r. w sprawie w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości.

Uchwała Nr LI/392/2018 Rady Gminy Jaktorów z dnia 26 marca 2018 r. w sprawie w sprawie zmiany składu osobowego komisji Budownictwa, Planowania Przestrzennego, Rolnictwa i Ekologii Rady Gminy

 

Opublikowane przez: Danuta Mysiorska | Data wprowadzenia: 2018-04-11 14:36:09.
 

Uchwała Nr LI/391/2018 Rady Gminy Jaktorów z dnia 26 marca 2018 r. w sprawie podziału gminy Jaktorów na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych

Załącznik

Uchwała Nr LI/390/2018 Rady Gminy Jaktorów z dnia 26 marca 2018 r. w sprawie podziału gminy Jaktorów na okręgi wyborcze oraz ustalenia ich granic, numerów i liczby radnych wybieranych w każdym okręgu, celem wyborów do Rady Gminy Jaktorów

Załącznik

 

Opublikowane przez: Danuta Mysiorska | Data wprowadzenia: 2018-03-27 10:50:57.
 

Uchwała Nr LI/389/2018 Rady Gminy Jaktorów z dnia 26 marca 2018 r. w sprawie w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Jaktorów w 2018 rok.

Uchwała Nr LI/388/2018 Rady Gminy Jaktorów z dnia 26 marca 2018 r. w sprawie w sprawie nadania nazwy drodze

Uchwała Nr LI/387/2018 Rady Gminy Jaktorów z dnia 26 marca 2018 r. w sprawie w sprawie nadania nazwy drodze

Uchwała Nr LI/386/2018 Rady Gminy Jaktorów z dnia 26 marca 2018 r. w sprawie w sprawie przyjęcia planu nadzoru nad żłobkami, klubami dziecięcymi oraz dziennymi opiekunami.

Załącznik

Uchwała Nr LI/385/2018 Rady Gminy Jaktorów z dnia 26 marca 2018 r. w sprawie w sprawie funduszu sołeckiego

Uchwała Nr LI/384/2018 Rady Gminy Jaktorów z dnia 26 marca 2018 r. w sprawie w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Grodziskiego

Uchwała Nr LI/383/2018 Rady Gminy Jaktorów z dnia 26 marca 2018 roku w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Jaktorów

Załączniki

Uchwała Nr LI/382/2018 Rady Gminy Jaktorów z dnia 26 marca 2018 roku zmieniająca Uchwałę Budżetową Gminy Jaktorów na rok 2018

Złączniki

Uchwała Nr LI/381/2018 Rady Gminy Jaktorów z dnia 26 marca 2018 r. w sprawie zasad udzielania spółkom wodnym dotacji celowych z budżetu Gminy, trybu postępowania w sprawie udzielania dotacji i sposób jej rozliczania

 

Opublikowane przez: Danuta Mysiorska | Data wprowadzenia: 2018-04-11 14:41:34.
 

Uchwała Nr L/380/2018 Rady Gminy Jaktorów z dnia 5 marca 2018 r. zmieniającą uchwałę w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Uchwała Nr L/379/2018 Rady Gminy Jaktorów z dnia 5 marca 2018 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Grodziskiego

Uchwała Nr L/378/2018 Rady Gminy Jaktorów z dnia 5 marca 2018 roku zmieniająca Uchwałę Budżetową Gminy Jaktorów na rok 2018

Załączniki

Uchwała Nr L/377/2018 Rady Gminy Jaktorów z dnia 5 marca 2018 r. w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości.

Uzasadnienie

Uchwała Nr L/376/2018 Rady Gminy Jaktorów z dnia 5 marca 2018 w sprawie nadania nazwy drodze

Uchwała Nr L/375/2018 Rady Gminy Jaktorów z dnia 5 marca 2018 roku w sprawie ustalenia na rok 2018 maksymalnej kwoty dofinansowania opłat za kształcenie nauczycieli

Uzasadnienie

 

Opublikowane przez: Mariusz Peryt | Data wprowadzenia: 2018-03-08 12:46:27.
 

Uchwała Nr XLIX/374/2018 Rady Gminy Jaktorów z dnia 29 stycznia 2018r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Jaktorów

Załączniki

Uchwała nr XLIX/373/2018 Rady Gminy Jaktorów z dnia 29 stycznia 2018 r. w sprawie uchylenia Uchwały Nr XLVII/351/2017 Rady Gminy Jaktorów z dnia 11 grudnia 2017 r.

 

Opublikowane przez: Mariusz Peryt | Data wprowadzenia: 2018-02-13 11:10:46.
 

Uchwała Nr XLIX/372/2018 Rady Gminy Jaktorów z dnia 29 stycznia 2018 r. w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości.

Załącznik

Uchwała Nr XLIX/371/2018 Rady Gminy Jaktorów z dnia 29 stycznia 2018 r. w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości.

Załącznik

Uchwała Nr XLIX/370/2018 Rady Gminy Jaktorów z dnia 29 stycznia 2018 r. w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości.

Załącznik

Uchwała Nr XLIX/369/2018 Rady Gminy Jaktorów z dnia 29 stycznia 2018 r. w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości.

Załącznik

Uchwała Nr XLIX/368/2018 Rady Gminy Jaktorów z dnia 29 stycznia 2018 r. w sprawie zmiany nazwy ulicy

Uchwała Nr XLIX/367/2018 Rady Gminy Jaktorów z dnia 29 stycznia 2018r. w sprawie nadania nazwy drodze

Uchwała Nr XLIX/366/2018 Rady Gminy Jaktorów z dnia 29 stycznia 2018r. w sprawie nadania nazwy drodze

Uchwała Nr XLIX/365/2018 Rady Gminy Jaktorów z dnia 29 stycznia 2018 r. w sprawie nadania nazwy drodze

Uchwała Nr XLIX/364/2018 Rady Gminy Jaktorów z dnia 29 stycznia 2018r. w sprawie nadania nazw drogom

Uchwała Nr XLIX/363/2018 Rada Gminy Jaktorów z dnia 29 stycznia 2018 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XLVII/347/2017 z dnia 11 grudnia 2017 w sprawie regulaminu parkingów działających w systemie „Parkuj i Jedź” w Gminie Jaktorów.

UCHWAŁA XLIX/362/2018 Rady Gminy Jaktorów z dnia 29 stycznia 2018 r. w sprawie: przyjęcia Programu Profilaktyki

Uchwała Nr XLIX/361/2018 Rady Gminy Jaktorów z dnia 29 stycznia 2018 r. W sprawie ustalenia zasad zwrotu wydatków na świadczenia z pomocy społecznej w formie pomocy rzeczowej, zasiłków na ekonomiczne usamodzielnienie innych niż celowe, zasiłków

Uchwała Nr XLIX/360/2018 Rady Gminy Jaktorów z dnia 29 stycznia 2018 w sprawie wysokości oraz szczegółowych warunków i trybu przyznawania i zwrotu zasiłku celowego na ekonomiczne usamodzielnienie

 

Opublikowane przez: Mariusz Peryt | Data wprowadzenia: 2018-01-31 12:28:26 | Data modyfikacji: 2018-01-31 12:28:37.
 

Uchwała Nr XLIX/359/2018 Rady Gminy Jaktorów z dnia 29 stycznia 2018 roku zmieniająca Uchwałę Budżetową Gminy Jaktorów na rok 2018

Załączniki

 

Opublikowane przez: Mariusz Peryt | Data wprowadzenia: 2018-03-06 14:47:35.
Data wprowadzenia: 2018-03-06 14:47:35
Opublikowane przez: Mariusz Peryt
 
Dodatkowe Informacje:
Adres:
Urząd Gminy
ul. Warszawska 33
96-313 Jaktorów
Kierownik Jednostki
inż. Maciej Śliwerski
Kontakt:
Tel: (+48 46) 855-21-88
Fax: (+48 46) 856-40-26
e-mail: gmina@jaktorow.pl