> 2018 r.
2018 r.
 

GP.6721.40.2018


Obwieszczenie Wójta Gminy Jaktorów o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego oraz o przystąpieniu do przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko, w tym sporządzenia prognozy oddziaływania na środowisko miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentu wsi Henryszew, gm. Jaktorów

Treść obwieszczenia

 

Opublikowane przez: Mariusz Peryt | Data wprowadzenia: 2018-07-17 10:51:56 | Data modyfikacji: 2018-07-17 10:53:36.
 

GP.6721.41.2018


Obwieszczenie Wójta Gminy Jaktorów o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego oraz o przystąpieniu do przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko, w tym sporządzenia prognozy oddziaływania na środowisko miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentu wsi Bieganów, gm. Jaktorów

Treść obwieszczenia

 

Opublikowane przez: Mariusz Peryt | Data wprowadzenia: 2018-07-16 17:26:23 | Data modyfikacji: 2018-07-16 17:26:43.
 

Obwieszczenie z dnia 09 lipca 2018 r. - GP.6733.48.2018

 

Opublikowane przez: Mariusz Peryt | Data wprowadzenia: 2018-07-11 10:26:59.
 

Ogłoszenie WA.ZUZ.5.421.1.129.2018.PK - Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie

Obwieszczenie WA.ZUZ.5.421.1.129.2018.PK - Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie

 

Opublikowane przez: Mariusz Peryt | Data wprowadzenia: 2018-07-05 14:28:48 | Data modyfikacji: 2018-07-05 14:46:50.
 

Obwieszczenie z dnia 4 lipca 2018 r. - GP.6733.52.2018

 

Opublikowane przez: Mariusz Peryt | Data wprowadzenia: 2018-07-05 14:07:22.
 
Roś.6220.1.2018 OBWIESZCZENIE O UDZIALE SPOŁECZEŃSTWA

Działając na podstawie art. 33 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2017, poz. 1405 ze zm.), informuję o rozpoczęciu procedury udziału społeczeństwa w_postępowaniu w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na_przebudowie i zmianie sposobu użytkowania części obiektu pod funkcję lakierni ciekłej we wsi Jaktorów, gm Jaktorów. 

Treść obwieszczenia

 

Opublikowane przez: Mariusz Peryt | Data wprowadzenia: 2018-07-03 19:28:53 | Data modyfikacji: 2018-07-03 19:30:12.
 

GP.6721.39.2017/2018

Obwieszczenie Wójta Gminy Jaktorów o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Jaktorów, dla fragmentu wsi Budy-Grzybek


Treść obwieszczenia

 

Opublikowane przez: Mariusz Peryt | Data wprowadzenia: 2018-07-03 09:16:37 | Data modyfikacji: 2018-07-03 09:23:25.
WA.ZUZ.5.421.1.128.2018.PK 
Dyrektor Zarządu Zlewni w Łowiczu Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie podaje do publicznej wiadomości informację o wszczęciu postępowania w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie urządzenia wodnego w postaci obiektu mostowego (tj. kładki dla ruchu pieszego i rowerowego), który wykonywany jest w ramach inwestycji zatytułowanej „Budowa ciągu pieszo-rowerowego wzdłuż drogi gminnej nr 150310W w ul. Jagiellońskiej na odc. od ul Kosynierów do ul. Dąbrowskiego w Międzyborowie, gmina Jaktorów”.

Treść ogłoszenia

 

Opublikowane przez: Danuta Mysiorska | Data wprowadzenia: 2018-07-02 15:06:35.
 

Obwieszczenie z dnia 18 czerwca 2018 r. - GP.6733.46.2018

Obwieszczenie z dnia 18 czerwca 2018 r. - GP.6733.42.2018

Obwieszczenie z dnia 15 czerwca 2018 r. - GP.6733.50.2018

 

Opublikowane przez: Mariusz Peryt | Data wprowadzenia: 2018-06-27 08:35:05.
 
OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY JAKTORÓW W SPRAWIE OSZACOWANIA SZKÓD SPOWODOWANYCH PRZEZ SUSZĘ

Susza, która ma miejsce od 1 maja do chwili obecnej spowodowała szkody w uprawach rolnych. Wobec tego powiadamiam poszkodowanych rolników  o możliwości składania do Urzędu Gminy Jaktorów, wniosków o oszacowanie szkód  w gospodarstwach rolnych.

Ostateczny termin składania wniosków  o oszacowanie szkód upływa z dniem 15 lipca 2018 roku.

Druki wniosków można otrzymać w Urzędzie Gminy Jaktorów pokój nr 7, lub pobrać ze strony internetowej Gminy Jaktorów

Do wniosku należy bezwzględnie załączyć:

  • kopię wniosku o przyznanie płatności obszarowych na bieżący rok składanego do ARiMR (dot. producentów rolnych korzystających z płatności obszarowych);

  • kopię zgłoszenia do Systemu Identyfikacji i Rejestracji Zwierząt (dot. Producentów rolnych posiadających zwierzęta podlegające rejestracji w IRZ).

WNIOSEK O OSZACOWANIE SZKÓD

 

Opublikowane przez: Mariusz Peryt | Data wprowadzenia: 2018-06-25 16:45:57 | Data modyfikacji: 2018-06-25 16:56:18.
 
KLAUZULA INFORMACYJNA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH W URZĘDZIE GMINY W JAKTOROWIE

Treść informacji

 

Opublikowane przez: Danuta Mysiorska | Data wprowadzenia: 2018-05-28 17:03:10 | Data modyfikacji: 2018-06-18 12:57:16.
 
OBWIESZCZENIE
WOJEWODY MAZOWIECKIEGO
 z dnia 29 maja 2018 r.
Na podstawie art. 374 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. Kodeks wyborczy (Dz. U. z 2018 r. poz. 754 i 1000) podaje się do publicznej wiadomości:

ZARZĄDZENIE Nr 91
WOJEWODY MAZOWIECKIEGO

 z dnia 28 lutego 2018 r.
Liczba radnych wybieranych w wyborach w 2018 r. na obszarze województwa mazowieckiego do Sejmiku Województwa Mazowieckiego, rad powiatów, rad gmin oraz rad dzielnic miasta stołecznego Warszawy

Treść obwieszczenia

 

Opublikowane przez: Danuta Mysiorska | Data wprowadzenia: 2018-06-18 12:40:27 | Data modyfikacji: 2018-06-18 12:42:01.
 

Obwieszczenie z dnia 5 czerwca 2018 r. - GP.6733.47.2018

Obwieszczenie z dnia 5 czerwca 2018 r. - GP.6733.45.2018

Obwieszczenie z dnia 5 czerwca 2018 r. - GP.6733.44.2018

 

Opublikowane przez: Mariusz Peryt | Data wprowadzenia: 2018-06-08 08:28:52.
 
Wójt Gminy Jaktorów stosownie do przepisu art.35 ust.1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. O gospodarce nieruchomościami (Dz. U z 2018r. poz.121 t.j.) podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości stanowiących własność Gminy Jaktorów, przeznaczonych do sprzedaży -  Jaktorów

Treść informacji

 

Opublikowane przez: Mariusz Peryt | Data wprowadzenia: 2018-05-28 16:42:37 | Data modyfikacji: 2018-05-28 16:43:54.
 
Wójt Gminy Jaktorów stosownie do przepisu art.35 ust.1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. O gospodarce nieruchomościami (Dz. U z 2018r. poz.121 t.j.) podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości stanowiących własność Gminy Jaktorów, przeznaczonych do sprzedaży - Chylice-Kolonia

Treść informacji

 

Opublikowane przez: Mariusz Peryt | Data wprowadzenia: 2018-05-28 16:30:29 | Data modyfikacji: 2018-05-28 16:37:03.
 
WAB.6740.70.2018

Obwieszczenie Starosty Grodziskiego o wydaniu przez Starostę Grodziskiego decyzji nr 639 /2018 z dnia 08.05.2018r. o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej dla przedsięwzięcia polegającego na: rozbudowie drogi gminnej nr 150301W na odcinku od km. proj. 0+000 do km. proj. 2+000 ul. 3 Maja wraz z przebudową sieci energetycznej, telekomunikacyjnej, wodociągowej, gazowej i kanalizacji podciśnieniowej, oraz budową oświetlenia ulicznego we wsi Henryszew, oraz Grądy gmina Jaktorów, powiat grodziski.

Treść ogłoszenia

 

Opublikowane przez: Mariusz Peryt | Data wprowadzenia: 2018-05-14 17:45:50 | Data modyfikacji: 2018-05-14 17:46:56.
 

Obwieszczenie z dnia 4 maja 2018 r. - GP.6733.41.2018

Obwieszczenie z dnia 4 maja 2018 r. - GP.6733.40.2018

Obwieszczenie z dnia 4 maja 2018 r. - GP.6733.39.2018

Obwieszczenie z dnia 4 maja 2018 r. - GP.6733.38.2018

Obwieszczenie z dnia 25 kwietnia 2018 r. - GP.6733.37.2018

Obwieszczenie z dnia 25 kwietnia 2018 r. - GP.6733.36.2018

 

Opublikowane przez: Mariusz Peryt | Data wprowadzenia: 2018-05-10 14:08:26.
 

Oświadczenie o stanie kontroli zarządczej za rok 2017

 

Opublikowane przez: Danuta Mysiorska | Data wprowadzenia: 2018-04-27 08:59:44.
 

Obwieszczenie z dnia 25 kwietnia 2018 r. - GP.6733.28.2018

 

Opublikowane przez: Mariusz Peryt | Data wprowadzenia: 2018-04-25 15:50:25.
 

Obwieszczenie z dnia 19 kwietnia 2018 r. - GP.6733.31.2018

Obwieszczenie z dnia 19 kwietnia 2018 r. - GP.6733.30.2018

 

Opublikowane przez: Mariusz Peryt | Data wprowadzenia: 2018-04-23 10:41:06.
 

Obwieszczenie z dnia 16 kwietnia 2018 r. - GP.6721.35.2015

 

Opublikowane przez: Mariusz Peryt | Data wprowadzenia: 2018-04-18 14:51:04.
 

Obwieszczenie z dnia 12 kwietnia 2018 r. - GP.6733.34.2018

Obwieszczenie z dnia 12 kwietnia 2018 r. - GP.6733.33.2018

Obwieszczenie z dnia 12 kwietnia 2018 r. - GP.6733.32.2018

Obwieszczenie z dnia 23 marca 2018 r. - GP.6733.26.2018

 

Opublikowane przez: Mariusz Peryt | Data wprowadzenia: 2018-04-12 13:40:12.
 

Obwieszczenie z dnia 4 kwietnia 2018 r. - GP.6733.23.2018

Obwieszczenie z dnia 26 marca 2018 r. - GP.6733.22.2018

Obwieszczenie z dnia 26 marca 2018 r. - GP.6733.21.2018

 

Opublikowane przez: Mariusz Peryt | Data wprowadzenia: 2018-04-06 11:39:15.
 
Podaje się do publicznej wiadomości Uchwałę Nr LI/391/2018 Rady Gminy Jaktorów z dnia 26 marca 2018 r. w sprawie podziału gminy Jaktorów na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych.

Treść Uchwały Nr LI/391/2018

Załącznik do Uchwały Nr LI/391/2018  

Opublikowane przez: Danuta Mysiorska | Data wprowadzenia: 2018-03-27 11:09:05.
 
Podaje się do publicznej wiadomości Uchwałę Nr LI/390/2018 Rady Gminy Jaktorów z dnia 26 marca 2018 r. w sprawie podziału gminy Jaktorów na okręgi wyborcze oraz ustalenia ich granic, numerów i liczby radnych wybieranych w każdym okręgu, celem wyborów do Rady Gminy Jaktorów

Treść Uchwały Nr LI/390/2018

Załącznik do Uchwały Nr LI/390/2018
 

Opublikowane przez: Danuta Mysiorska | Data wprowadzenia: 2018-03-27 11:02:21 | Data modyfikacji: 2018-03-27 11:06:29.
 

Obwieszczenie z dnia 16 marca 2018 r. - GP.6733.25.2018

Obwieszczenie z dnia 16 marca 2018 r. - GP.6733.24.2018

Obwieszczenie z dnia 16 marca 2018 r. - GP.6733.20.2018

 

Opublikowane przez: Mariusz Peryt | Data wprowadzenia: 2018-03-20 16:18:11.
 
WAB.6740.70.2018
Obwieszczenie Starosty Grodziskiego o wszczęciu postępowania administracyjnego w dniu 15.02.2018 r. na wniosek Inwestora - zarządcy drogi Wójta Gminy Jaktorów w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej polegającej na: rozbudowie drogi gminnej nr 150301W na odcinku od km. proj. 0+000 od km. proj. 2 +000 ul. 3 Maja wraz z przebudową sieci energetycznej, telekomunikacyjnej, wodociągowej, gazowej i kanalizacji podciśnieniowej, oraz budową oświetlenia ulicznego we wsi Henryszew, oraz Grądy gmina Jaktorów

Treść obwieszczenia

 

Opublikowane przez: Mariusz Peryt | Data wprowadzenia: 2018-03-15 16:07:24 | Data modyfikacji: 2018-03-15 16:08:54.
WOOŚ-II.4260.319.2017.SM.9 
Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Warszawie z dnia 06 marca 2018 r. w sprawie możliwości zapoznania się ze zgromadzoną w sprawie dokumentacją oraz wypowiedzenia co do zebranych dowodów i materiałów oraz zgłoszonych żądań przed wydaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie kanalizacji sanitarnej podciśnieniowej w Gminie Jaktorów II etap

Treść obwieszczenia

 

Opublikowane przez: Danuta Mysiorska | Data wprowadzenia: 2018-03-12 11:59:34.
 

Obwieszczenie z dnia 19 lutego 2018 r. - GP.6721.19.2018

Obwieszczenie z dnia 19 lutego 2018 r. - GP.6721.18.2018

Obwieszczenie z dnia 19 lutego 2018 r. - GP.6721.17.2018

Obwieszczenie z dnia 19 lutego 2018 r. - GP.6721.16.2018

Obwieszczenie z dnia 19 lutego 2018 r. - GP.6721.15.2018

Obwieszczenie z dnia 19 lutego 2018 r. - GP.6721.14.2018

Obwieszczenie z dnia 19 lutego 2018 r. - GP.6721.13.2018

Obwieszczenie z dnia 19 lutego 2018 r. - GP.6721.12.2018

 

Opublikowane przez: Mariusz Peryt | Data wprowadzenia: 2018-03-02 13:30:13.
 

Obwieszczenie z dnia 27 lutego 2018 r. - GP.6721.33.2015

 

Opublikowane przez: Mariusz Peryt | Data wprowadzenia: 2018-02-28 11:03:21.
 

Obwieszczenie z dnia 16 lutego 2018 r. - GP.6733.11.2018

Obwieszczenie z dnia 16 lutego 2018 r. - GP.6733.10.2018

Obwieszczenie z dnia 16 lutego 2018 r. - GP.6733.9.2018

Obwieszczenie z dnia 16 lutego 2018 r. - GP.6733.8.2018

 

Opublikowane przez: Mariusz Peryt | Data wprowadzenia: 2018-02-27 15:40:34.
 
Wójt Gminy Jaktorów zarządza przeprowadzenie konsultacji projektu Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Jaktorów w 2018 r.

Zarządzenie Nr 7/2018 Wójta Gminy Jaktorów z dnia 9 lutego 2018 roku w sprawie konsultacji projektu uchwały Rady Gminy Jaktorów w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Jaktorów w 2018 r.

Załącznik Nr 1 - Projekt Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Jaktorów na 2018 r.

Załącznik Nr 2 - Formularz zgłaszania opinii

 

Opublikowane przez: Danuta Mysiorska | Data wprowadzenia: 2018-02-09 12:18:07 | Data modyfikacji: 2018-02-09 12:27:58.
 
Wynik otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych gminy w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu na terenie gminy Jaktorów w 2018 roku 

Opublikowane przez: Danuta Mysiorska | Data wprowadzenia: 2018-01-11 12:26:56 | Data modyfikacji: 2018-01-11 12:27:56.
 
Obwieszczenie Wójta Gminy Jaktorów z dnia 2018-01-03 – GP.6733.33.2017

Treść obwieszczenia

 

Opublikowane przez: Mariusz Peryt | Data wprowadzenia: 2018-01-04 15:23:33 | Data modyfikacji: 2018-01-04 15:26:17.
Data wprowadzenia: 2018-01-04 15:23:33
Data modyfikacji: 2018-01-04 15:26:17
Opublikowane przez: Mariusz Peryt
 
Dodatkowe Informacje:
Adres:
Urząd Gminy
ul. Warszawska 33
96-313 Jaktorów
Kierownik Jednostki
inż. Maciej Śliwerski
Kontakt:
Tel: (+48 46) 855-21-88
Fax: (+48 46) 856-40-26
e-mail: gmina@jaktorow.pl