Uchwała Nr III/20/2011 Rady Gminy Jaktorów z dnia 27 stycznia 2011 roku zmieniająca Uchwałę Budżetową Gminy Jaktorów na rok 2011

Załączniki

Uchwała Nr III/21/2011 Rady Gminy Jaktorów z dnia 27 stycznia 2011 r. w sprawie emisji obligacji oraz zasad ich zbywania, nabywania i wykupu.

Uchwała Nr III/22/2011 Rady Gminy Jaktorów z dnia 27 stycznia 2011 roku w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Jaktorów na lata 2011 - 2022

Załączniki

Uchwała Nr III/23/2011 Rady Gminy Jaktorów z dnia 27 stycznia 2011 r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości.

Uchwała Nr III/24/2011 Rady Gminy w Jaktorowie Z dnia 27 stycznia 2011 W sprawie: zmiany uchwały Nr II/6/2010 Rady Gminy Jaktorów w sprawie uchwalenia gminnego programu przeciwdziałania przemocy w rodzinie, na lata 2010-2015

Uchwała Nr III/25/2011 Rady Gminy w Jaktorowie Z dnia 27 stycznia 2011 W sprawie: zmiany uchwały Nr II/7/2010 Rady Gminy Jaktorów w sprawie trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków zespołu interdyscyplinarnego oraz szczegółowych warunk

Uchwała Nr III/26/2011 Rady Gminy Jaktorów z dnia 27 stycznia 2011r w sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultacji z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności poży

 

Opublikowane przez: Mariusz Peryt | Data wprowadzenia: 2011-02-10 12:18:10.

Uchwała Nr IV/27/2011 Rada Gminy Jaktorów z dnia 28 lutego 2011 roku w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie do projektu „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w gminie Jaktorów”

 

Opublikowane przez: Mariusz Peryt | Data wprowadzenia: 2011-03-03 13:24:28.

Uchwała Nr IV/28/2011 Rady Gminy Jaktorów z dnia 28 lutego 2011r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Grodziskiemu na realizację zadania pod nazwą „Przebudowa drogi powiatowej Nr 4701 Oryszew – Henryszew - Międzyborów.”

Uchwała Nr IV/29/2011 Rady Gminy Jaktorów z dnia 28 lutego 2011 r. w sprawie obciążenia nieruchomości.

 

Opublikowane przez: Mariusz Peryt | Data wprowadzenia: 2011-03-23 11:01:21.

Uchwała Nr V/30/2011 Rady Gminy Jaktorów z dnia 28 marca 2011r. w sprawie zmiany uchwały nr XLIV/273/2010 Rady Gminy Jaktorów z dnia 29 marca 2010r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi

Załącznik

Uchwała Nr V/31/2011 Rady Gminy Jaktorów z dnia 28 marca 2011r. w sprawie porozumienia międzygminnego dotyczącego przystąpienia do Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania ,, Ziemia Chełmońskiego”

Uchwała Nr V/32/2011 Rady Gminy Jaktorów z dnia 28 marca 2011 r. w sprawie zatwierdzenia stypendiów edukacyjnych dla uczniów

Uchwała Nr V/33/2011 Rady Gminy Jaktorów z dnia 28 marca 2011r w sprawie funduszu sołeckiego

 

Opublikowane przez: Mariusz Peryt | Data wprowadzenia: 2011-04-05 10:56:00.

Uchwała Nr V/34/2011 Rady Gminy Jaktorów z dnia 28 marca 2011 roku zmieniająca Uchwałę Budżetową Gminy Jaktorów na rok 2011

Załączniki

Uchwała Nr V/35/2011 Rady Gminy Jaktorów z dnia 28 marca 2011 roku w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Jaktorów na lata 2011 - 2022

Uchwała Nr V/36/2011 Rady Gminy Jaktorów z dnia 28 marca 2011r. w sprawie uchwalenia rocznego programu współpracy Gminy Jaktorów w 2011r. z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego

Załącznik

Uchwała Nr V/37/2011 Rady Gminy Jaktorów z dnia 28 marca 2011 r. w sprawie zamiany nieruchomości .

Uchwała Nr V/38/2011 Rady Gminy Jaktorów z dnia 28 marca 2011 r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości.

Uchwała Nr V/39/2011 Rady Gminy Jaktorów z dnia 28 marca 2011 r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości.

Uchwała Nr VI/40/2011 Rady Gminy Jaktorów z dnia 6 kwietnia 2011 roku zmieniająca Uchwałę Budżetową Gminy Jaktorów na rok 2011

Załączniki

Uchwała Nr VI/41/2011. Rady Gminy Jaktorów Z dnia 6 kwietnia 2011r. W sprawie: Wdrożenia lokalnego programu pomocy społecznej.

Załącznik

Uchwała Nr VI/42/2011 Rady Gminy Jaktorów Z dnia 6 kwietnia 2011r. W sprawie: zatwierdzenia do realizacji projektu systemowego w zakresie rozwoju i upowszechniania aktywnej integracji, w ramach Programu operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet VII Dział

 

Opublikowane przez: Mariusz Peryt | Data wprowadzenia: 2011-04-18 11:24:04.

Uchwala Nr VII/43/2011 Rady Gminy Jaktorów z dnia 18 kwietnia 2011r.w sprawie Gminnej Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych na lata 2011-2016

Załącznik

Uchwała Nr VII/44/2011 Rady Gminy Jaktorów z dnia 18 kwietnia 2011 roku zmieniająca Uchwałę Budżetową Gminy Jaktorów na rok 2011

Załączniki

 

Opublikowane przez: Mariusz Peryt | Data wprowadzenia: 2011-05-05 09:52:37.

Uchwała Nr VII/45/2011 Rady Gminy Jaktorów z dnia 18 kwietnia 2011 r. zmieniająca uchwałę Nr III/21/2011 Rady Gminy Jaktorów z dnia 27 stycznia 2011 r. w sprawie emisji obligacji oraz zasad ich zbywania, nabywania i wykupu.

Uchwała Nr VIII/46/2011 Rady Gminy Jaktorów z dnia 28 kwietnia 2011 r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości.

Uchwała Nr VIII/47/2011 Rady Gminy Jaktorów z dnia 28 kwietnia 2011 r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości.

Uchwała Nr IX/48/2011 Rady Gminy Jaktorów z dnia 16 maja 2011r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Jaktorów

Załącznik nr 1

Uchwała Nr IX/49/2011 Rady Gminy Jaktorów z dnia 16 maja 2011r. w sprawie nadania nazwy drodze

Załącznik

Uchwała Nr IX/50/2011 Rady Gminy Jaktorów z dnia 16 maja 2011r. w sprawie nadania nazwy drodze

Załącznik

Uchwała Nr IX/51/2011 Rady Gminy Jaktorów z dnia 16 maja 2011 r. w sprawie zamiany nieruchomości

Uchwała Nr IX/52/2011 Rady Gminy Jaktorów z dnia 16 maja 2011 r. w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości.

Uchwała Nr IX/53/2011 Rady Gminy Jaktorów z dnia 16 maja 2011 r. w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości.

Uchwała Nr IX/54/2011 Rady Gminy Jaktorów z dnia 16 maja 2011 r. w sprawie opłat za świadczenia udzielane przez przedszkola publiczne prowadzone przez Gminę Jaktorów.

 

Opublikowane przez: Danuta Mysiorska | Data wprowadzenia: 2011-05-25 09:30:59.

Uchwała Nr X/55/2011 Rady Gminy Jaktorów z dnia 13 czerwca 2011 w sprawie zatwierdzenia taryfy opłat dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę

Uchwała Nr X/56/2011 Rady Gminy Jaktorów z dnia 13 czerwca 2011 roku zmieniająca Uchwałę Budżetową Gminy Jaktorów na rok 2011

Załącznik

Uchwała Nr X/57/2011 Rady Gminy Jaktorów z dnia 13 czerwca 2011 roku w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Jaktorów na lata 2011 - 2022

Załącznik nr 1

Załącznik nr 2

Objaśnienia do załącznika nr 2

Uchwała Nr X/58/2011 Rady Gminy Jaktorów z dnia 13 czerwca 2011 r. zmieniająca uchwałę Nr III/21/2011

 

Opublikowane przez: Danuta Mysiorska | Data wprowadzenia: 2011-07-04 13:33:20.

Uchwała Nr X/59/2011 Rady Gminy Jaktorów z dnia 13 czerwca 2011r. w sprawie przystąpienia do Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Ziemia Chełmońskiego” i realizacji Lokalnej Strategii Rozwoju na rozszerzonym obszarze LSR

Załącznik

Uchwała Nr XI/60/2011 Rady Gminy Jaktorów z dnia 27 czerwca 2011r. w sprawie ustalenia opłat za wpis do rejestru żłobków i klubów dziecięcych

Uchwała Nr XI/61/2011 Rady Gminy Jaktorów z dnia 27 czerwca 2011r. w sprawie powołania zespołu, który przedstawi Radzie Gminy opinię o zgłoszonych kandydatach na ławników.

Uchwała Nr XI/62/2011 Rady Gminy Jaktorów z dnia 27 czerwca 2011 w sprawie: zmiany Planu Odnowy Miejscowości Jaktorów – Kolonia na lata 2009 – 2016.

 

Opublikowane przez: Danuta Mysiorska | Data wprowadzenia: 2011-07-05 12:10:26.

Uchwała Nr XI/63/2011 Rady Gminy Jaktorów z dnia 27 czerwca 2011 roku w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za rok 2010

Uchwała Nr XI/64/2011 Rady Gminy Jaktorów z dnia 27 czerwca 2011 roku w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2010 rok

Uchwała Nr XII/65/2011 Rady Gminy Jaktorów z dnia 04 lipca 2011r. w sprawie: objęcia udziałów w podwyższonym kapitale zakładowym PGK ”Żyrardów” Spółka z o.o.

 

Opublikowane przez: Mariusz Peryt | Data wprowadzenia: 2011-08-01 15:47:42.

Uchwała Nr XII/66/2011 Rady Gminy Jaktorów z dnia 4 lipca 2011 roku zmieniająca Uchwałę Budżetową Gminy Jaktorów na rok 2011

Załączniki

 

Opublikowane przez: Danuta Mysiorska | Data wprowadzenia: 2011-07-22 11:40:51 | Data modyfikacji: 2011-07-22 11:43:06.

Uchwała Nr XIII/67/2011 Rady Gminy Jaktorów z dnia 13 lipca 2011r. w sprawie uchylenia uchwały Nr LIV/321/2010 Rady Gminy Jaktorów z dnia 25 października 2010r w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Grodziskiemu na realizację zadania „ P

 

Opublikowane przez: Mariusz Peryt | Data wprowadzenia: 2011-08-03 11:39:44 | Data modyfikacji: 2011-08-03 11:41:48.

Uchwała Nr XIII/68/2011 Rady Gminy Jaktorów z dnia 13 lipca 2011 roku zmieniająca Uchwałę Budżetową Gminy Jaktorów na rok 2011

Załączniki

 

Opublikowane przez: Mariusz Peryt | Data wprowadzenia: 2011-09-14 09:02:26.

Uchwała Nr XIV/69/2011 Rady Gminy Jaktorów z dnia 15 lipca 2011 roku zmieniająca Uchwałę Budżetową Gminy Jaktorów na rok 2011

Załączniki

 

Opublikowane przez: Danuta Mysiorska | Data wprowadzenia: 2011-07-22 11:43:19.

Uchwała Nr XV/70/2011 Rady Gminy Jaktorów z dnia 25 lipca 2011r. w sprawie uchylenia uchwały Nr IV/28/2011 Rady Gminy Jaktorów z dnia 28 lutego 2011r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Grodziskiemu na realizację zadania pod nazwą „P

 

Opublikowane przez: Mariusz Peryt | Data wprowadzenia: 2011-08-03 11:41:54.

Uchwała Nr XV/71/2011 Rady Gminy Jaktorów z dnia 25 lipca 2011 roku zmieniająca Uchwałę Budżetową Gminy Jaktorów na rok 2011

Załącznik

Uchwała Nr XV/72/2011 Rady Gminy Jaktorów z dnia 25 lipca 2011 roku w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Jaktorów na lata 2011 - 2022

Załączniki

Uchwała Nr XVI/73/2011 Rady Gminy Jaktorów z dnia 7 września 2011r w sprawie odwołania Skarbnika Gminy.

Uchwała Nr XVI/74/2011 Rady Gminy Jaktorów z dnia 7 września 2011 roku zmieniająca Uchwałę Budżetową Gminy Jaktorów na rok 2011

Załącznik

Uchwała Nr XVI/75/2011 Rady Gminy Jaktorów z dnia 7 września 2011r w sprawie: wyrażenia zgody na zawarcie umowy z Powiatem Grodziskim na wykonanie zadań Powiatu polegających na realizacji inwestycji na drodze powiatowej.

Załącznik

 

Opublikowane przez: Mariusz Peryt | Data wprowadzenia: 2011-09-14 09:05:33.

Uchwała Nr XVII/76/2011 Rady Gminy Jaktorów z dnia 3 października 2011r. w sprawie: powołania Skarbnika Gminy.

Uchwała nr XVII/77/2011 Rady Gminy w Jaktorowie z dnia 3.10.2011r w sprawie szczegółowych zasad odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia.

Uchwała Nr XVII/78/2011 Rady Gminy w Jaktorowie z dnia 3.10.2011 r w sprawie Gminnego systemu profilaktyki i opieki nad dzieckiem, na lata 2011-2016

Załącznik

Uchwała Nr XVII/79/2011 Rady Gminy Jaktorów z dnia 3 października 2011r. w sprawie nadania nazwy drodze

Załącznik

Uchwała Nr XVII/80/2011 Rady Gminy Jaktorów z dnia 3 października 2011r. w sprawie nadania nazwy drodze

Załącznik

Uchwała Nr XVII/81/2011 Rady Gminy Jaktorów z dnia 3 października 2011r. w sprawie nadania nazwy drodze

Załącznik

Uchwała Nr XVII/82/2011 Rady Gminy Jaktorów z dnia 3 października 2011r w sprawie zatwierdzenia stypendiów edukacyjnych dla uczniów

Uchwała Nr XVII/83/2011 Rady Gminy Jaktorów z dnia 3 października 2011 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr IX/54/2011 Rady Gminy Jaktorów z dnia 16 maja 2011 roku w sprawie opłat za świadczenia udzielane przez przedszkola publiczne prowadzone przez Gmin

Uchwała Nr XVII/84/2011 Rady Gminy Jaktorów z dnia 3 października 2011 w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dla nauczycieli realizujących w ramach stosunku pracy obowiązki określone dla stanowisk o różnym tygodn

Uchwała Nr XVII/85/2011 Rady Gminy Jaktorów z dnia 3 października 2011 roku zmieniająca Uchwałę Budżetową Gminy Jaktorów na rok 2011

Załącznik

Uchwała Nr XVII/86/2011 Rada Gminy Jaktorów z dnia 3 października 2011r w sprawie wyboru ławników.

 

Opublikowane przez: Mariusz Peryt | Data wprowadzenia: 2011-10-07 11:17:08.

Uchwała Nr XVIII/87/2011 Rady Gminy Jaktorów z dnia 27 października 2011r. W sprawie: zmiany uchwały Nr XVII/78/2011 Rady Gminy w Jaktorowie z dnia 3.10.2011r. w sprawie Gminnego systemu profilaktyki i opieki nad dzieckiem, na lata 2011-2016.

Uchwała Nr XVIII/88/2011 Rady Gminy Jaktorów z dnia 27 października 2011 w sprawie uchylenia Uchwały Nr XII/65/2011 Rady Gminy Jaktorów z dnia 04 lipca 2011r. w sprawie objęcia udziałów w podwyższonym kapitale zakładowym PGK ”Żyrardów” Sp

Uchwała Nr XVIII/89/2011 Rady Gminy Jaktorowie z dnia 27 października 2011 W sprawie: wskazania kierunków działania Wójta Gminy

Uchwała Nr XVIII/90/2011 Rady Gminy Jaktorów z dnia 27 października 2011 roku zmieniająca Uchwałę Budżetową Gminy Jaktorów na rok 2011

Załączniki

Uchwała Nr XVIII/91/2011 Rady Gminy Jaktorów z dnia 27 października 2011 roku w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Jaktorów na lata 2011 - 2022

Załączniki

Uchwała Nr XIX/92/2011 Rady Gminy Jaktorów z dnia 28 listopada 2011r. w sprawie zmiany uchwały Rady Gminy Jaktorów nr XVII/80/2011 z dnia 3 października 2011r. w sprawie nadania nazwy drodze

Załącznik

Uchwała Nr XIX/93//2011 Rady GMINY JAKTORÓW z dnia 28 listopada 2011 r. w sprawie ustalenia opłat za świadczenia w przedszkolach publicznych prowadzonych przez Gminę Jaktorów

Uchwała Nr XIX/94/2011 Rady Gminy Jaktorów z dnia 28 listopada 2011r. w sprawie wprowadzenia szczegółowych zasad przyznawania i wypłacania stypendiów edukacyjnych Gminy Jaktorów.

Uchwała Nr XIX/95/2011 Rady Gminy Jaktorów z dnia 28 listopada 2011 r. w sprawie: wysokości stawek oraz zwolnień od podatku od nieruchomości.

Uchwała Nr XIX/96/2011 Rady Gminy Jaktorów z dnia 28 listopada 2011r. w sprawie: wysokości stawek i zwolnień w podatku od środków transportowych.

Uchwała Nr XIX/97/2011 Rady GMINY JAKTORÓW z dnia 28 listopada 2011 r. w sprawie ustalenia stawki procentowej opłaty adiacenckiej z tytułu wzrostu wartości nieruchomości w wyniku dokonania jej podziału

Uchwała Nr XIX/98/2011 Rady Gminy Jaktorów z dnia 28 listopada 2011r. w sprawie uchwalenia rocznego programu współpracy Gminy Jaktorów w 2012r. z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego

Załącznik

 

Opublikowane przez: Mariusz Peryt | Data wprowadzenia: 2011-12-27 11:06:41.

Uchwała Nr XIX/99/2011 Rady Gminy Jaktorów z dnia 28 listopada 2011 roku zmieniająca Uchwałę Budżetową Gminy Jaktorów na rok 2011

Załącznik

Uchwała Nr XX/100/2011 Rady Gminy Jaktorów z dnia 15 grudnia 2011 roku zmieniająca Uchwałę Budżetową Gminy Jaktorów na rok 2011

Załączniki

Uchwała Nr XX/101/2011 Rady Gminy Jaktorów z dnia 15 grudnia 2011 roku w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Jaktorów na lata 2011 - 2022

Załączniki

 

Opublikowane przez: Mariusz Peryt | Data wprowadzenia: 2011-12-28 10:51:07 | Data modyfikacji: 2012-01-09 09:19:28.

Uchwała Nr XXI/102/2011 Rady Gminy Jaktorów z dnia 27 grudnia 2011 r. w sprawie wyznaczenia podmiotu realizującego ustawę o wspieraniu rodziny i pieczy zastępczej w gminie Jaktorów

Uchwała Nr XXI/103/2011 Rady Gminy Jaktorów z dnia 27 grudnia 2011r. w sprawie wysokości dopłat do ceny 1 m3 ścieków odprowadzonych do urządzeń kanalizacyjnych

Uchwała Nr XXI/104/2011 Rady Gminy Jaktorów z dnia 27 grudnia 2011r. zmieniająca uchwałę w sprawie wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg gminnych

Uchwała Nr XXI/105/2011 Rady Gminy Jaktorów z dnia 27 grudnia 2011 r. w sprawie poboru podatków w drodze inkasa, określenia inkasentów oraz wysokości wynagrodzenia za inkaso

Uchwała Nr XXI/106/2011 Rady Gminy Jaktorów z dnia 27 grudnia 2011 roku w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Jaktorów na lata 2011 - 2022

Załączniki

Uchwała Nr XXI/107/2011 Rady Gminy Jaktorów z dnia 27 grudnia 2011 roku zmieniająca Uchwałę Budżetową Gminy Jaktorów na rok 2011

Załączniki

Uchwała Nr XXI/108/2011 Rady Gminy Jaktorów z dnia 27 grudnia 2011 roku w sprawie ustalenia wydatków budżetu Gminy, które w roku 2011 nie wygasają z upływem roku budżetowego

Załączniki

Uchwała Budżetowa na rok 2012 Nr XXI/109/2011 Rady Gminy Jaktorów z dnia 27 grudnia 2011r

Załączniki

Załącznik - uzasadnbienie budżetu

 

Opublikowane przez: Mariusz Peryt | Data wprowadzenia: 2012-01-12 10:06:10.

Uchwała Nr XXI/110/2011 Rady Gminy Jaktorów z dnia 27 grudnia 2011 roku w sprawie uchwalenia zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Jaktorów na lata 2012 - 2022

Załączniki

 

Opublikowane przez: Mariusz Peryt | Data wprowadzenia: 2012-02-22 09:39:21.
Data wprowadzenia: 2012-02-22 09:39:21
Opublikowane przez: Mariusz Peryt