Uchwała Nr XXVIII/179/2009 Rady Gminy Jaktorów z dnia 8 stycznia 2009r w sprawie zmiany budżetu Gminy Jaktorów na rok 2009.

Załączniki

Uchwała Nr XXVIII/180/2009 Rady Gminy Jaktorów z dnia 8 stycznia 2009r w sprawie zaciągnięcia długoterminowej pożyczki w Narodowym Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie.

 

Opublikowane przez: 12345678 12345678 | Data wprowadzenia: 2009-01-27 09:59:14 | Data modyfikacji: 2009-02-19 14:55:12.

Uchwała Nr XXIX/181/2009 Rady Gminy Jaktorów z dnia 9 lutego 2009r. w sprawie: uchwalenia Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych Gminy Jaktorów na rok 2009.

Uchwała Nr XXIX/182/2009 Rady Gminy Jaktorów z dnia 9 lutego 2009r. w sprawie zatwierdzenia projektu pt. ,,Dostosowanie kompetencji przyszłych absolwentów gimnazjów z terenu gminy Jaktorów do potrzeb rynku pracy”

Uchwała Nr XXIX/183/2009 Rady Gminy Jaktorów z dnia 9 lutego 2009r. w sprawie ustalenia najniższego wynagrodzenia zasadniczego w I kategorii zaszeregowania dla pracowników zatrudnionych w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Jaktorowie.

Uchwała Nr XXIX /184/2009 Rady Gminy Jaktorów z dnia 9 lutego 2009r. w sprawie nadania nazwy ulicy

 

Opublikowane przez: Danuta Mysiorska | Data wprowadzenia: 2009-02-19 14:50:38 | Data modyfikacji: 2009-07-27 16:35:30.

Uchwała Nr XXX/185/2009 Rady Gminy Jaktorów z dnia 2 marca 2009 r. w sprawie zgody wyrażenia na nabycie nieruchomości.

Uchwała Nr XXX/186/2009 Rady Gminy Jaktorów z dnia 2 marca 2009r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Jaktorów

Załącznik cz. 1

Załącznik cz. 2

Uchwała Nr XXX/187/2009 Rady Gminy Jaktorów z dnia 2 marca 2009r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Jaktorów

Załącznik cz. 1

Załącznik cz. 2

Uchwała Nr XXX/188/2009 Rady Gminy Jaktorów z dnia 2 marca 2009r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Jaktorów

Załącznik cz. 1

Załącznik cz. 2

Uchwała Nr XXX/189/2009 Rady Gminy Jaktorów z dnia 2 marca 2009 r. w sprawie: emisji obligacji Gminy Jaktorów oraz zasad ich zbywania,nabywania i wykupu.

Uchwała Nr XXX/190/2009 Rady Gminy Jaktorów z dnia 2 marca 2009r zmieniająca uchwałę Nr XXVIII/179/2009r Rady Gminy Jaktorów z dnia 8 stycznia 2009r w sprawie zmiany budżetu Gminy Jaktorów na rok 2009

Uchwała Nr XXX/191/2009 Rady Gminy Jaktorów z dnia 2 marca 2009r. w sprawie zasad wypłacania oraz wysokości diet radnych

Uchwała Nr XXX/192/2009 Rady Gminy Jaktorów z dnia 2 marca 2009r. w sprawie zasad wypłacania i wysokości diet dla sołtysów biorących udział posiedzeniach Rady Gminy Jaktorów.

Uchwała Nr XXX/193/2009 Rady Gminy Jaktorów z dnia 2 marca 2009r. w sprawie wynagrodzenia Wójta Gminy Jaktorów

Uchwała Nr XXX/194/2009 Rady Gminy Jaktorów z dnia 2 marca 2009r. w sprawie zatwierdzenia stypendiów edukacyjnych dla uczniów.

Uchwała Nr XXX/195/2009 Rady Gminy Jaktorów z dnia 2 marca 2009r. w sprawie regulaminu określającego wysokość dodatków i innych składników wynagrodzenia nauczycieli oraz szczegółowych warunków ich przyznawania

Załącznik do uchwały nr XXX/195/2009

Uchwała Nr XXX/196/2009 Rady Gminy Jaktorów z dnia 2 marca 2009r. w sprawie przyjęcia regulaminu oraz wysokości nagród samorządowych dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach i przedszkolach prowadzonych przez gminę Jaktorów.

 

Opublikowane przez: Danuta Mysiorska | Data wprowadzenia: 2009-03-10 09:34:36 | Data modyfikacji: 2009-07-27 16:35:02.

Uchwała Nr XXXI/197/2009 Rady Gminy Jaktorów z dnia 30 marca 2009r. zmieniająca Uchwałę Nr XXX/195/2009 Rady Gminy Jaktorów z dnia 2 marca 2009r. w sprawie regulaminu określającego wysokość dodatków i innych składników wynagrodzenia nauczyc

Uchwała Nr XXXI/198/2009 Rady Gminy Jaktorów z dnia 30 marca 2009r. zmieniająca Uchwałę Nr XXX/196/2009 z dnia 2 marca 2009r.w sprawie przyjęcia regulaminu oraz wysokości nagród samorządowych dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach i przedszko

Uchwała Nr XXXI/199/2009 Rady Gminy Jaktorów z dnia 30 marca 2009r. w sprawie :zatwierdzenia stypendiów edukacyjnych dla uczniów

Uchwała Nr XXXI/200/2009 Rady Gminy Jaktorów z dnia 30 marca 2009r. w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Jaktorów

Uchwała Nr XXXI/201/2009 Rady Gminy Jaktorów z dnia 30 marca 2009r. zmieniająca uchwałę Nr XXVIII/179/2009r Rady Gminy Jaktorów z dnia 8 stycznia 2009r w sprawie zmiany budżetu Gminy Jaktorów na rok 2009

Załącznik

Uchwała Nr XXXI/202/2009 Rady Gminy Jaktorów z dnia 30 marca 2009r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Jaktorów na rok 2009

Załącznik

 

Opublikowane przez: Danuta Mysiorska | Data wprowadzenia: 2009-03-31 10:14:57 | Data modyfikacji: 2009-07-27 16:32:37.

Uchwała Nr XXXII/203/2009 Rady Gminy Jaktorów z dnia 27 kwietnia 2009r. w sprawie w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości w drodze darowizny na rzecz Gminy Jaktorów.

Uchwała Nr XXXII/204/2009 Rady Gminy Jaktorów z dnia 27 kwietnia 2009r. w sprawie sprzedaży nieruchomości.

Uchwała Nr XXXII/205/2009 Rady Gminy Jaktorów z dnia 27 kwietnia 2009r. w sprawie w sprawie: uchwalenia wysokości diet członków Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.

Uchwała Nr XXXII/206/2009 Rady Gminy Jaktorów z dnia 27 kwietnia 2009r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Jaktorów na rok 2009.

Załączniki

Uchwała Nr XXXII/207/2009 Rady Gminy Jaktorów z dnia 27 kwietnia 2009r. w sprawie podejmowania inwestycji w 2010 roku pn. : „Przebudowa drogi gminnej - ul.Parkowa w Chylicach-Kolonii.

Uchwała Nr XXXII/208/2009 Rady Gminy Jaktorów z dnia 27 kwietnia 2009r. w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Jaktorów z tytułu wykonania budżetu Gminy Jaktorów za rok 2008.

 

Opublikowane przez: Danuta Mysiorska | Data wprowadzenia: 2009-04-29 12:42:54 | Data modyfikacji: 2009-07-27 16:32:16.

Uchwała Nr XXXIII/209/2009 Rady Gminy Jaktorów z dnia 18 maja 2009r w sprawie zaciągnięcia długoterminowej pożyczki w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie.

Uchwała Nr XXXIII/210/2009 Rady Gminy Jaktorów z dnia 18 maja 2009r w sprawie zmiany budżetu Gminy Jaktorów na rok 2009

Załączniki

 

Opublikowane przez: Danuta Mysiorska | Data wprowadzenia: 2009-05-27 11:29:53 | Data modyfikacji: 2009-07-27 16:31:41.

Uchwała Nr XXXIV /211/2009 Rady Gminy Jaktorów z dnia 22 czerwca 2009 roku w stwierdzenia zgodności zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Jaktorów z ustaleniami studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego

Uchwała Nr XXXIV/212/2009 Rady Gminy Jaktorów z dnia 22 czerwca 2009 roku w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Jaktorów zatwierdzonego uchwałą nr XL/226/2002

Załączniki

Załącznik

Uchwała Nr XXXIV /213/2009 Rady Gminy Jaktorów z dnia 22 czerwca 2009 roku w sprawie nadania nazw ulic

Uchwała Nr XXXIV/214/2009 Rady Gminy Jaktorów z dnia 22 czerwca 2009 roku w sprawie zatwierdzenia taryfy opłat dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę

Uchwała Nr XXXIV/215/2009 Rady Gminy Jaktorów z dnia 22 czerwca 2009 roku w sprawie uchwalenia „Wieloletniego Planu Inwestycyjnego Gminy Jaktorów na lata 2009 – 2015”

Załącznik

Uchwała Nr XXXIV/216/2009 Rady Gminy Jaktorów z dnia 22 czerwca 2009 roku w sprawie ustalenia sieci publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych, dla których or

Uchwała Nr XXXIV/217/2009 Rady Gminy Jaktorów z dnia 22 czerwca 2009 roku w sprawie:określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych, prowadzonych przez nauczycieli nie wymienionych w art. 42 us

Uchwała Nr XXXIV/218/2009 Rady Gminy Jaktorów z dnia 22 czerwca 2009 roku w sprawie zasad udzielania i rozmiaru obniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dla nauczycieli , którym powierzono stanowiska kierownicze w szkołach prowadz

Uchwała Nr XXXIV/219/2009 Rady Gminy Jaktorów z dnia 22 czerwca 2009 roku w sprawie zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowości Jaktorów.

Załącznik

Uchwała Nr XXXIV/220/2009 Rady Gminy Jaktorów z dnia 22 czerwca 2009 roku w sprawie zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowości Międzyborów.

Załącznik

Uchwała Nr XXXIV/221/2009 Rady Gminy Jaktorów z dnia 22 czerwca 2009 roku w sprawie zmiany budżetu Gminy Jaktorów na rok 2009

Załączniki

Uchwała Nr XXXIV/222/2009 Rady Gminy Jaktorów z dnia 22 czerwca 2009 rok w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXII / 203 / 2009 Rady Gminy Jaktorów z dnia 27 kwietnia 2009 r. w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości w drodze darowizny na rzecz G

Uchwała Nr XXXIV/223/2009 Rady Gminy Jaktorów z dnia 22 czerwca 2009 roku w sprawie zmiany składu osobowego Komisji Spraw Społecznych i Oświaty.

Uchwała Nr XXXIV/224/2009 Rady Gminy Jaktorów z dnia 22 czerwca 2009 roku w sprawie zmiany składu osobowego Komisji Spraw Społecznych i Oświaty.

 

Opublikowane przez: Danuta Mysiorska | Data wprowadzenia: 2009-06-24 11:56:46 | Data modyfikacji: 2009-07-27 16:29:32.

Uchwała Nr XXXV/225/2009 Rady Gminy Jaktorów z dnia 13 lipca 2009r w sprawie zmiany budżetu Gminy Jaktorów na rok 2009

Załączniki

 

Opublikowane przez: Danuta Mysiorska | Data wprowadzenia: 2009-07-22 11:30:38 | Data modyfikacji: 2009-07-22 11:31:38.

 

Opublikowane przez: Danuta Mysiorska | Data wprowadzenia: 2009-09-09 15:44:51.

Uchwała Nr XXXVI/226/2009 Rady Gminy Jaktorów z dnia 13 sierpnia 2009 r. w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości.

Uchwała Nr XXXVI/227/2009 Rady Gminy Jaktorów z dnia 13 sierpnia 2009 r. w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości.

 

Opublikowane przez: Danuta Mysiorska | Data wprowadzenia: 2009-09-09 15:45:48 | Data modyfikacji: 2009-09-09 15:48:02.

 

Opublikowane przez: Danuta Mysiorska | Data wprowadzenia: 2009-09-09 15:48:20 | Data modyfikacji: 2009-09-09 15:55:15.

Uchwała Nr XXXVII/228/2009 Rady Gminy Jaktorów z dnia 28 sierpnia 2009r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXXIV/215/2009 Rady Gminy Jaktorów z dnia 22 czerwca 2009r. w sprawie uchwalenia „Wieloletniego Planu Inwestycyjnego Gminy Jaktorów na lata 2009-20

Załączniki

Uchwała Nr XXXVII/229/2009 Rady Gminy Jaktorów z dnia 28 sierpnia 2009r w sprawie zmiany budżetu Gminy Jaktorów na rok 2009

Załączniki

Uchwała Nr XXXVII/230/2009 Rady Gminy Jaktorów z dnia 28 sierpnia 2009 r. w sprawie zniesienia współwłasności nieruchomości.

 

Opublikowane przez: Danuta Mysiorska | Data wprowadzenia: 2009-09-09 15:48:23 | Data modyfikacji: 2009-09-09 15:53:27.

 

Opublikowane przez: Danuta Mysiorska | Data wprowadzenia: 2009-10-02 10:25:16.

Uchwała Nr XXXVIII/231/2009 Rady Gminy Jaktorów z dnia 28 września 2009r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości.

Uchwała Nr XXXVIII/232/2009 Rady Gminy Jaktorów z dnia 28 września 2009r. w sprawie akceptacji działań Wójta Gminy Jaktorów w realizacji Projektu ze środków EFER w Ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego.

Załącznik

Uchwała Nr XXXVIII/233/2009 Rady Gminy Jaktorów z dnia 28 września 2009r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Jaktorów na rok 2009.

Załączniki

 

Opublikowane przez: Danuta Mysiorska | Data wprowadzenia: 2009-10-02 10:25:20.

 

Opublikowane przez: Danuta Mysiorska | Data wprowadzenia: 2009-10-29 10:23:30.

Uchwała Nr XXXIX/234/2009 Rada Gminy Jaktorów z dnia 26 października 2009 r. w sprawie zmiany składu osobowego Komisji Spraw Społecznych i Oświaty.

Uchwała Nr XXXIX/235/2009 Rady Gminy Jaktorów z dnia 26 października 2009r w sprawie zatwierdzenia stypendiów edukacyjnych dla uczniów

Uchwała Nr XXXIX/236/2009 Rady Gminy Jaktorów z dnia 26 października 2009 roku w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych, prowadzonych przez nauczycieli nie wymienionych w art

Uchwała Nr XXXIX/237/2009 Rady Gminy Jaktorów z dnia 26 października 2009 roku w sprawie: zasad udzielania i rozmiaru obniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dla nauczycieli , którym powierzono stanowiska kierownicze w szkołach

Uchwała Nr XXXIX/238/2009 Rady Gminy Jaktorów z dnia 26 października 2009r. w sprawie nadania nazw ulic

Załącznik

Uchwała Nr XXXIX/239/2009 Rady Gminy Jaktorów z dnia 26 października 2009r. w sprawie nadania nazw ulic

Załączniki

Uchwała Nr XXXIX/240/2009 Rady Gminy Jaktorów z dnia 26 października 2009 r. w sprawie zobowiązania w zakresie podejmowania inwestycji i upoważnienia Wójta do zaciągnięcia zobowiązania finansowego w 2010 r.

Uchwała Nr XXXIX/241/2009 Rady Gminy Jaktorów z dnia 26 października 2009 r. w sprawie zobowiązania w zakresie podejmowania inwestycji i upoważnienia Wójta do zaciągnięcia zobowiązania finansowego w 2010 r.

Uchwała Nr XXXIX/242/2009 Rady Gminy Jaktorów z dnia 26 października 2009r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Jaktorów na rok 2009

Załączniki

Uchwała XXXIX/243/2009 Rady Gminy Jaktorów z dnia 26 października 2009r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Jaktorów na rok 2009

Załączniki

Uchwała nr XXXIV/244/2009 Rady Gminy Jaktorów z dnia 26 października 2009r. w sprawie określenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych oraz opróżnianie zbiorników

 

Opublikowane przez: Danuta Mysiorska | Data wprowadzenia: 2009-10-29 09:28:26 | Data modyfikacji: 2009-10-29 10:23:10.

 

Opublikowane przez: Danuta Mysiorska | Data wprowadzenia: 2009-11-26 11:33:59.

Uchwała Nr XL/245/2009 Rady Gminy Jaktorów z dnia 23 listopada 2009 r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości.

Uchwała nr XL/246/2009 Rady Gminy Jaktorów z dnia 23 listopada 2009 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Jaktorów.

Załącznik graficzny

Uchwała Nr XL/247/2009 Rady Gminy Jaktorów z dnia 23 listopada 2009 r. w sprawie: wysokości stawek, zwolnień oraz inkasa podatku od nieruchomości.

Uchwała Nr XL/248/2009 Rady Gminy Jaktorów z dnia 23 listopada 2009 r. w sprawie: wysokości stawek i zwolnień w podatku od środków transportowych.

Uchwała Nr XL/249/2009 Rady Gminy Jaktorów z dnia 23 listopada 2009 r. w sprawie: obniżenia średniej ceny sprzedaży drewna przyjmowanej jako podstawa obliczania podatku leśnego na obszarze gminy na rok 2010 oraz inkasa tego podatku.

Uchwała Nr XL/250/2009 Rady Gminy Jaktorów z dnia 23 listopada 2009 r. w sprawie: obniżenia średniej ceny skupu żyta przyjmowanej jako podstawa obliczania podatku rolnego na rok 2010 oraz inkasa tego podatku.

Uchwała Nr XL/251/2009 Rady Gminy Jaktorów z dnia 23 listopada 2009 r. w sprawie zobowiązania w zakresie podejmowania inwestycji i upoważnienia Wójta do zaciągnięcia zobowiązania finansowego w 2010 r.

Uchwała Nr XL/252/2009 Rady Gminy Jaktorów z dnia 23 listopada 2009 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Jaktorów na rok 2009

Załączniki

 

Opublikowane przez: Danuta Mysiorska | Data wprowadzenia: 2009-11-26 11:34:04.

 

Opublikowane przez: Danuta Mysiorska | Data wprowadzenia: 2009-12-10 13:17:34.

Uchwała Nr XLI/253/2009 Rady Gminy Jaktorów z dnia 7 grudnia 2009 r. zmieniająca uchwałę w sprawie: wysokości stawek, zwolnień oraz inkasa podatku od nieruchomości.

Uchwała Nr XLI/254/2009 Rady Gminy Jaktorów z dnia 7 grudnia 2009 r. zmieniająca uchwałę w sprawie: wysokości stawek i zwolnień w podatku od środków transportowych.

Uchwała Nr XLI / 255 /2009 Rady Gminy Jaktorów z dnia 7 grudnia 2009 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Jaktorów na rok 2009.

Załączniki

 

Opublikowane przez: Danuta Mysiorska | Data wprowadzenia: 2009-12-10 13:17:45.

Uchwała Nr XLII/256/2009 Rady Gminy Jaktorów z dnia 28 grudnia 2009 roku w sprawie: uchwalenia Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych Gminy Jaktorów na rok 2010

Załącznik

Uchwała Nr XLII/257/2009 Rady Gminy Jaktorów z dnia 28 grudnia 2009 roku w sprawie szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

Uchwała Nr XLII/258/2009 Rady Gminy Jaktorów z dnia 29 grudnia 2009 r. w sprawie odebrania stypendium za wyniki sportowe.

Uchwała Nr XLII/259/2009 Rady Gminy Jaktorów z dnia 28 grudnia 2009 r. w sprawie stwierdzenia zgodności zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Jaktorów z ustaleniami studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzen

Załącznik

Uchwała Nr XLII/260/2009 Rady Gminy Jaktorów z dnia 28 grudnia 2009 r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Jaktorów zatwierdzonego uchwałą nr XXXIX/285/2005 Rady Gminy Jaktorów z dnia 5 października 2005 roku.

Uchwała Nr XLII/261/2009 Rady Gminy Jaktorów z dnia 28 grudnia 2009 r. w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości.

Uchwała Nr XLII/262/2009 Rady Gminy Jaktorów z dnia 28 grudnia 2009 r. w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości.

Uchwała Nr XLII/263/2009 Rady Gminy Jaktorów z dnia 28 grudnia 2009 r. w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości.

Uchwała Nr XLII/264/2009 Rady Gminy Jaktorów z dnia 28 grudnia 2009 r. w sprawie wyrażenia zgody na wynajęcie lokali w budynku Gminy Jaktorów.

Uchwała Nr XLII/265/2009 Rady Gminy Jaktorów z dnia 28 grudnia 2009 r. w sprawie wyrażenia zgody na wynajęcie lokali w budynku Gminy Jaktorów.

Uchwała Nr XLII/266/2009 Rady Gminy Jaktorów z dnia 28 grudnia 2009 r. w sprawie uchwalenia rocznego programu współpracy Gminy Jaktorów z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w 2010 r.

Załącznik

Uchwała Nr XLII/267/2009 Rady Gminy Jaktorów z dnia 28 grudnia 2009r w sprawie zmiany budżetu Gminy Jaktorów na rok 2009.

Załącznik

Uchwała Nr XLII/268/2009 Rady Gminy Jaktorów z dnia 28 grudnia 2009r w sprawie zmiany budżetu Gminy Jaktorów na rok 2009

Załącznik

Uchwała Budżetowa na rok 2010 Nr XLII/269/2009 Rady Gminy Jaktorów z dnia 28 grudnia 2009 r.

Załącznik

 

Opublikowane przez: Danuta Mysiorska | Data wprowadzenia: 2010-01-04 16:53:38.
Data wprowadzenia: 2010-01-04 16:53:38
Opublikowane przez: Danuta Mysiorska