Opublikowane przez: Danuta Mysiorska | Data wprowadzenia: 2018-05-28 17:04:24 | Data modyfikacji: 2019-04-03 14:22:46.

Architektura

Wniosek o wydanie decyzji o warunkach zabudowy

Wniosek o ustalenie numeru porządkowego

Wniosek o wydanie wypisu z planu ogólnego zagospodarowania

Wniosek o wydanie wypisu z Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Jaktorów

Wniosek do opracowywanej zmiany Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego gminy Jaktorów z Elementami Strategii Rozwoju Gminy Jaktorów.

Wniosek o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego

Wniosek o podział zgodnie z art. 95 ustawy o gospodarce nieruchomościami

Wniosek o wydanie postanowienia opiniującego wstępny projekt podziału

Wniosek o przeniesienie decyzji o warunkach zabudowy na rzecz innej osoby wraz z oświadczeniem

Wniosek o rozgraniczenie nieruchomości

Wniosek o wydanie zaświadczenia o numerze porządkowym nieruchomości

wniosek o podział zgodnie z art. 95 ustawy o gospodarce nieruchomościami

Wniosek o wydanie decyzji zatwierdzającej projekt podziału nieruchomości

Wniosek o wydanie informacji o planie zagospodarowania przestrzennego

 

Opublikowane przez: Danuta Mysiorska | Data wprowadzenia: 2008-06-26 09:50:32 | Data modyfikacji: 2008-07-04 11:10:29.
Ewidencja działalności gospodarczej 

Opublikowane przez: Danuta Mysiorska | Data wprowadzenia: 2008-06-26 10:02:29 | Data modyfikacji: 2013-02-06 09:27:32.
Ewidencja Ludności

Meldunek czasowy, stały, zmiana meldunku dziecka. Zameldowanie cudzoziemca - FORMULARZE, INFORMACJE, WSKAZÓWKI.

KARTA DUŻEJ RODZINY

Wniosek o nadanie numeru PESEL

Wniosek o wpisanie do Rejestru Wyborców w części A/B oraz pisemna deklaracja zawierająca informacje niezbędne do wpisania do Rejestru Wyborców

Wniosek o skreślenie z Rejestru Wyborców

Wniosek EL_WUDJ_1 o udostępnienie danych jednostkowych z rejestru mieszkańców oraz rejestru PESEL

 

Opublikowane przez: Danuta Mysiorska | Data wprowadzenia: 2010-10-07 08:13:28 | Data modyfikacji: 2018-06-12 11:21:12.Inwestycje

Wniosek o wydanie zezwolenia na zajęcie pasa drogowego w celu prowadzenia robót w pasie drogowym

Wniosek o uzgodnienie projektowanego zjazdu indywidualnego z drogi gminnej

Wniosek o wydanie zezwolenia w celu prowadzenia awaryjnych robót w pasie drogowym

Wniosek o wydanie zezwolenia na remont zjazdu

Wniosek o wydanie decyzji na umieszczenie w pasie drogowym urządzeń infrastruktury technicznej niezwiązanej z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego

Wniosek o wydanie zezwolenia na zajęcie pasa drogowego w celu umieszczenia urządzeń infrastruktury technicznej nie związanej z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego.

Wniosek o wydanie zezwolenia na lokalizację zjazdu (publicznego, indywidualnego) z drogi

Wniosek o wyrażenie zgody na ustawienie reklam w pasie drogowym drogi gminnej

Wniosek o wydanie warunków technicznych przyłączenia się do gminnej sieci wodociągowej

Wniosek o wyrażenie zgody na wkonanie przylacza

 

Opublikowane przez: Danuta Mysiorska | Data wprowadzenia: 2008-06-26 10:06:28 | Data modyfikacji: 2008-07-07 16:11:21.Ochrona Środowiska

Procedura uzyskiwania zezwolenia na utrzymywanie psa rasy uznanej za agresywną wraz z wnioskiem (doc)

Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia

Wytyczne do sporządzenia charakterystyki przedsięwzięcia - do wniosku o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia

Wniosek o zezwolenie na wycięcie drzew

Wniosek o udzielenie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych

Wniosek o wpis do rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości

Zgłoszenie drzew lub krzewów stanowiących złomy lub wywroty

Zgłoszenie zbiornika bezodpływowego (szamba) lub przydomowej oczyszczalni ścieków do ewidencji gminnej

 

Opublikowane przez: Danuta Mysiorska | Data wprowadzenia: 2008-06-26 10:13:07 | Data modyfikacji: 2008-07-07 16:11:35.
Podatki, opłaty

Podatek od nieruchomości - Deklaracja - osoby prawne

Podatek od nieruchomości - Informacja - osoby fizyczne

Podatek rolny - Deklaracja - osoby prawne

Podatek rolny - Informacja - osoby fizyczne

Podatek leśny - Deklaracja - osoby prawne

Podatek leśny - Informacja - osoby fizyczne

Załącznik do deklaracji oraz informacji - podatek rolny, leśny, od nieruchomości

Podatek od środków transportowych - Deklaracja DT-1.

Podatek od środków transportowych - Załącznik do deklaracji DT-1

Wniosek o zwrot akcyzy za olej napędowy

 

Opublikowane przez: Danuta Mysiorska | Data wprowadzenia: 2008-06-26 10:18:34 | Data modyfikacji: 2008-07-07 16:11:54.
Urząd Stanu Cywilnego

Wniosek o wydanie dowodu osobistego

 

Opublikowane przez: Danuta Mysiorska | Data wprowadzenia: 2016-02-26 09:35:23.
Data wprowadzenia: 2016-02-26 09:35:23
Opublikowane przez: Danuta Mysiorska