Opublikowane przez: Danuta Mysiorska | Data wprowadzenia: 2018-05-28 17:04:24 | Data modyfikacji: 2019-04-03 14:22:46.

Architektura

Wniosek o wydanie decyzji o warunkach zabudowy

Wniosek o ustalenie numeru porządkowego

Wniosek o wydanie wypisu z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.

Wniosek o wydanie wypisu z Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Jaktorów

Wniosek o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego

Wniosek o podział zgodnie z art. 95 ustawy o gospodarce nieruchomościami

Wniosek o rozgraniczenie nieruchomości

Wniosek o wydanie zaświadczenia o numerze porządkowym nieruchomości

Wniosek o wydanie postanowienia opiniującego wstępny projekt podziału

Wniosek o przeniesienie decyzji o warunkach zabudowy na rzecz innej osoby

Wniosek o wydanie decyzji zatwierdzającej projekt podziału nieruchomości

Wniosek o wydanie informacji o planie zagospodarowania przestrzennego

 

Opublikowane przez: Anna Małkowska | Data wprowadzenia: 2008-06-26 09:50:32 | Data modyfikacji: 2020-02-19 16:00:28.
Wydział Spraw Obywatelskich

Meldunek czasowy, stały, zmiana meldunku dziecka. Zameldowanie cudzoziemca - FORMULARZE, INFORMACJE, WSKAZÓWKI.

KARTA DUŻEJ RODZINY


Ewidencja Ludności

Wniosek o nadanie numeru PESEL

Wniosek EL_WUDJ_1 o udostępnienie danych jednostkowych z rejestru mieszkańców oraz rejestru PESEL

Zgłoszenie pobytu stałego

Zgłoszenie pobytu czasowego

Wniosek o wydanie dowodu osobistego

Wniosek o udostępnienie danych jednostkowych z rejestru mieszkanców oraz rejestru PESEL

 

 

 

Opublikowane przez: Mariusz Peryt | Data wprowadzenia: 2010-10-07 08:13:28 | Data modyfikacji: 2021-04-07 15:53:42.


Inwestycje

Wniosek o wydanie zezwolenia na zajęcie pasa drogowego w celu prowadzenia robót w pasie drogowym

Wniosek o uzgodnienie projektowanego zjazdu indywidualnego z drogi gminnej

Wniosek o wydanie zezwolenia w celu prowadzenia awaryjnych robót w pasie drogowym

Wniosek o uzgodnienie projektowanego zjazdu indywidualnego z drogi wewnętrznej lokalnej

Wniosek o wydanie decyzji na umieszczenie w pasie drogowym urządzeń infrastruktury technicznej niezwiązanej z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego

Wniosek o wydanie zezwolenia na zajęcie pasa drogowego w celu umieszczenia urządzeń infrastruktury technicznej nie związanej z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego.

Wniosek o wydanie zezwolenia na lokalizację zjazdu (publicznego, indywidualnego) z drogi

Wniosek o wyrażenie zgody na ustawienie reklam w pasie drogowym drogi gminnej

Wniosek o wydanie warunków technicznych przyłączenia się do gminnej sieci wodociągowej

Wniosek o wyrażenie zgody na wkonanie przylacza

 

Opublikowane przez: Mariusz Peryt | Data wprowadzenia: 2008-06-26 10:06:28 | Data modyfikacji: 2021-04-01 08:59:43.Ochrona Środowiska

Procedura uzyskiwania zezwolenia na utrzymywanie psa rasy uznanej za agresywną wraz z wnioskiem

Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia

Wytyczne do sporządzenia charakterystyki przedsięwzięcia - do wniosku o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia

Wniosek o zezwolenie na wycięcie drzew

Wniosek o udzielenie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych

Wniosek o wpis do rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości

Zgłoszenie drzew lub krzewów stanowiących złomy lub wywroty

Oświadczenie oraz informacja o wyrobach zawierających azbest

Zgłoszenie zbiornika bezodpływowego (szamba) lub przydomowej oczyszczalni ścieków do ewidencji gminnej

 

Opublikowane przez: Danuta Mysiorska | Data wprowadzenia: 2008-06-26 10:13:07 | Data modyfikacji: 2008-07-07 16:11:35.
Podatki, opłaty

Podatek od nieruchomości - Deklaracja - osoby prawne

Podatek od nieruchomości - Informacja - osoby fizyczne

Podatek rolny - Deklaracja - osoby prawne

Podatek rolny - Informacja - osoby fizyczne

Podatek leśny - Deklaracja - osoby prawne

Podatek leśny - Informacja - osoby fizyczne

Załącznik do deklaracji oraz informacji - podatek rolny, leśny, od nieruchomości

Podatek od środków transportowych - Deklaracja DT-1.

Podatek od środków transportowych - Załącznik do deklaracji DT-1

Wniosek o zwrot akcyzy za olej napędowy

 

Opublikowane przez: Danuta Mysiorska | Data wprowadzenia: 2008-06-26 10:18:34 | Data modyfikacji: 2008-07-07 16:11:54.
Data wprowadzenia: 2008-06-26 10:18:34
Data modyfikacji: 2008-07-07 16:11:54
Opublikowane przez: Danuta Mysiorska