Druki i formularze
 

KLAUZULA INFORMACYJNA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH W URZĘDZIE GMINY W JAKTOROWIE

 

Opublikowane przez: Mariusz Peryt | Data wprowadzenia: 2018-05-28 17:04:24.
 

Architektura

Wniosek o wydanie decyzji o warunkach zabudowy

Wniosek o ustalenie numeru porządkowego

Wniosek o uzgodnienie przebiegu ogrodzenia

Wniosek o wydanie wypisu z planu ogólnego zagospodarowania

Wniosek o wydanie wypisu z Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Jaktorów

Wniosek o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego

Wniosek o wydanie informacji o planie zagospodarowania przestrzennego Gminy Jaktorów

Wniosek o przeniesienie decyzji o warunkach zabudowy na rzecz innej osoby wraz z oświadczeniem

Wniosek o rozgraniczenie nieruchomości

Wniosek o wydanie zaświadczenia o numerze porządkowym nieruchomości

wniosek o podział zgodnie z art. 95 ustawy o gospodarce nieruchomościami

wniosek o wydanie postanowienia opiniującego wstępny projekt podziału

Wniosek o wydanie decyzji zatwierdzającej projekt podziału nieruchomości

 

Opublikowane przez: Danuta Mysiorska | Data wprowadzenia: 2008-06-26 09:50:32 | Data modyfikacji: 2008-07-04 11:10:29.
 
Ewidencja działalności gospodarczej 

Opublikowane przez: Danuta Mysiorska | Data wprowadzenia: 2008-06-26 10:02:29 | Data modyfikacji: 2013-02-06 09:27:32.
Ewidencja Ludności 

Meldunek czasowy, stały, zmiana meldunku dziecka. Zameldowanie cudzoziemca - FORMULARZE, INFORMACJE, WSKAZÓWKI.

KARTA DUŻEJ RODZINY

Wniosek o nadanie numeru PESEL

Wniosek o wpisanie do Rejestru Wyborców w części A/B oraz pisemna deklaracja zawierająca informacje niezbędne do wpisania do Rejestru Wyborców

Wniosek o skreślenie z Rejestru Wyborców

Wniosek o udostępnienie danych z rejestru mieszkańców, rejestru zamieszkania cudzoziemców oraz rejestru PESEL

 

Opublikowane przez: Danuta Mysiorska | Data wprowadzenia: 2010-10-07 08:13:28 | Data modyfikacji: 2018-06-12 11:21:12.
 Inwestycje

Wniosek o wydanie zezwolenia na zajęcie pasa drogowego w celu prowadzenia robót w pasie drogowym

Wniosek o uzgodnienie projektowanego zjazdu indywidualnego z drogi gminnej

Wniosek o wydanie zezwolenia w celu prowadzenia awaryjnych robót w pasie drogowym

Wniosek o wydanie zezwolenia na remont zjazdu

Wniosek o wydanie decyzji na umieszczenie w pasie drogowym urządzeń infrastruktury technicznej niezwiązanej z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego

Wniosek o wydanie zezwolenia na zajęcie pasa drogowego w celu umieszczenia urządzeń infrastruktury technicznej nie związanej z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego.

Wniosek o wydanie zezwolenia na lokalizację zjazdu (publicznego, indywidualnego) z drogi

Wniosek o wyrażenie zgody na ustawienie reklam w pasie drogowym drogi gminnej

Wniosek o wydanie warunków technicznych przyłączenia się do gminnej sieci wodociągowej

Wniosek o wyrażenie zgody na wkonanie przylacza

 

Opublikowane przez: Danuta Mysiorska | Data wprowadzenia: 2008-06-26 10:06:28 | Data modyfikacji: 2008-07-07 16:11:21.
 Ochrona Środowiska

Procedura uzyskiwania zezwolenia na utrzymywanie psa rasy uznanej za agresywną wraz z wnioskiem (doc)

Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia

Wytyczne do sporządzenia charakterystyki przedsięwzięcia - do wniosku o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia

Wniosek o zezwolenie na wycięcie drzew

Wniosek o udzielenie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych

Wniosek o wpis do rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości

Zgłoszenie drzew lub krzewów stanowiących złomy lub wywroty

 

Opublikowane przez: Danuta Mysiorska | Data wprowadzenia: 2008-06-26 10:13:07 | Data modyfikacji: 2008-07-07 16:11:35.
 
Podatki, opłaty

Podatek od nieruchomości - Deklaracja - osoby prawne

Podatek od nieruchomości - Informacja - osoby fizyczne

Podatek rolny - Deklaracja - osoby prawne

Podatek rolny - Informacja - osoby fizyczne

Podatek leśny - Deklaracja - osoby prawne

Podatek leśny - Informacja - osoby fizyczne

Załącznik do deklaracji oraz informacji - podatek rolny, leśny, od nieruchomości

Podatek od środków transportowych - Deklaracja DT-1.

Podatek od środków transportowych - Załącznik do deklaracji DT-1

Wniosek o zwrot akcyzy za olej napędowy

 

Opublikowane przez: Danuta Mysiorska | Data wprowadzenia: 2008-06-26 10:18:34 | Data modyfikacji: 2008-07-07 16:11:54.
Urząd Stanu Cywilnego  

Wniosek o wydanie dowodu osobistego

 

Opublikowane przez: Danuta Mysiorska | Data wprowadzenia: 2016-02-26 09:35:23.
Data wprowadzenia: 2016-02-26 09:35:23
Opublikowane przez: Danuta Mysiorska
 
Dodatkowe Informacje:
Adres:
Urząd Gminy
ul. Warszawska 33
96-313 Jaktorów
Kierownik Jednostki
inż. Maciej Śliwerski
Kontakt:
Tel: (+48 46) 855-21-88
Fax: (+48 46) 856-40-26
e-mail: gmina@jaktorow.pl