OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - ID 3410 - 38/10

Dostawa   energii elektrycznej i świadczenie usług dystrybucji energii elektrycznej do Urzędu Gminy  Jaktorów  oraz  podległych  siedzib i obiektów.

Ogłoszenie o zamówieniu

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia

 

Opublikowane przez: Mariusz Peryt | Data wprowadzenia: 2010-12-06 17:32:51 | Data modyfikacji: 2010-12-06 17:34:30.

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU GOPS - ID 3410-2/10


Świadczenie usług opiekuńczych na terenie gminy Jaktorów.

Ogłoszenie o zamówieniu

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia

Załącznik nr 1 - Wzór Formularza oferty.

Załącznik nr 2 - Wzór oświadczenia o spełnianiu warunków, o których mowa w art.22 ust.1 Ustawy.

Załącznik nr 3 - Wzór oświadczenia o braku podstaw do wykluczenia.

Załącznik nr 4 - Wzór wykazu usług.

Załącznik nr 5 - Wzór wykazu osób.

Załącznik nr 6 - Wzór umowy.

 

Opublikowane przez: Danuta Mysiorska | Data wprowadzenia: 2010-11-30 15:40:51 | Data modyfikacji: 2010-11-30 15:41:08.

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU GOPS - ID 3410-1/10


Dożywianie uczniów w szkołach na terenie Gminy Jaktorów od 03.01.2011r. do 31.12.2011r. w dniach nauki szkolnej.

Ogłoszenie o zamówieniu

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia

Załącznik nr 1 - Wzór Formularza oferty.

Załącznik nr 2 - Wzór oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art.22 ust.1 Ustawy.

Załącznik nr 3 - Wzór oświadczenia o braku podstaw do wykluczenia z powodu nie spełniania warunków, o których mowa w art. 24 ust.1 Ustawy.

Załącznik nr 4 - Wzór wykazu usług.

Załącznik nr 5 - Wzór wykazu sprzętu.

Załącznik nr 6 - Wzór umowy.

 

Opublikowane przez: Danuta Mysiorska | Data wprowadzenia: 2010-11-30 12:56:23 | Data modyfikacji: 2010-11-30 12:58:04.

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - ID 3410 - 37/10

Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na budowę stacji uzdatniania wody w Grądach wraz z zasilaniem energetycznym, stacją trafo i siecią wodociągową we wsi Grądy i Henryszew ,Budy Zosine, Budy Stare, Jaktorów Kolonia, Budy Grzybek.

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia

Ogłoszenie o zamówieniu

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia

Odpowiedź na zapytania do siwz

Odpowiedź na zapytania do siwz 2

Odpowiedź na zapytania do siwz 3

Odpowiedź na zapytania do siwz 4

 

Opublikowane przez: Danuta Mysiorska | Data wprowadzenia: 2010-11-29 17:38:06 | Data modyfikacji: 2010-11-29 17:40:47.

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - ID 3410-  36/10


Dowożenie dzieci do szkół na terenie Gminy Jaktorów w dni nauki szkolnej w roku 2011.

Ogłoszenie o zamówieniu

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia

 

Opublikowane przez: Danuta Mysiorska | Data wprowadzenia: 2010-11-25 12:14:20 | Data modyfikacji: 2010-11-25 12:14:32.

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - ID 3410-35/10


Bieżące utrzymanie i konserwacja oświetlenia ulicznego i drogowego na terenie Gminy Jaktorów.

Ogłoszenie o zamówieniu

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia

 

Opublikowane przez: Danuta Mysiorska | Data wprowadzenia: 2010-11-17 15:33:20 | Data modyfikacji: 2010-11-17 15:36:27.

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - ID 3410-  34/10


Dowożenie dzieci do szkół na terenie Gminy Jaktorów w dni nauki szkolnej w roku 2011.

Ogłoszenie o zamówieniu

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia

 

Opublikowane przez: Danuta Mysiorska | Data wprowadzenia: 2010-11-16 15:49:25 | Data modyfikacji: 2010-11-16 15:50:49.

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - ID 3410-  32/10


Dowożenie dzieci niepełnosprawnych do szkół i placówek oświatowych w dni nauki szkolnej w  roku 2011.

Ogłoszenie o zamówieniu

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia

 

Opublikowane przez: Mariusz Peryt | Data wprowadzenia: 2010-11-09 15:22:59 | Data modyfikacji: 2010-11-09 15:44:31.

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - ID 3410-31/10


Zimowe utrzymanie dróg i ulic w przejezdności na terenie Gminie Jaktorów.

Ogłoszenie o zamówieniu

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia

 

Opublikowane przez: Mariusz Peryt | Data wprowadzenia: 2010-11-09 14:51:20 | Data modyfikacji: 2010-11-09 14:52:31.

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - ID 3410-28/10


Ogłoszenie o otwartym naborze na partnera w celu wspólnej realizacji projektu w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka

Ogłoszenie o zamówieniu

 

Opublikowane przez: Mariusz Peryt | Data wprowadzenia: 2010-10-08 11:13:29 | Data modyfikacji: 2010-10-08 11:15:34.

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - ID 3410-27/10


Wykonywanie robót związanych z utrzymaniem i konserwacją dróg o nawierzchni gruntowej  na terenie Gminy Jaktorów.

Ogłoszenie o zamówieniu

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia

Kosztorys

 

Opublikowane przez: Mariusz Peryt | Data wprowadzenia: 2010-09-22 14:51:31 | Data modyfikacji: 2010-09-22 14:58:13.

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - ID 3410-26/10


Wykonywanie robót związanych z utrzymaniem i konserwacją dróg o nawierzchni gruntowej  na terenie Gminy Jaktorów.

Ogłoszenie o zamówieniu

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia

 

Opublikowane przez: Mariusz Peryt | Data wprowadzenia: 2010-09-06 17:22:59 | Data modyfikacji: 2010-09-06 17:24:31.

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - ID 3410-25/10


Budowa sieci wodociągowej wraz z przyłączami w Gminie Jaktorów.


Spakowane projekty można otworzyć przy pomocy programu 7zip. Należy ściągnąć wszystkie paczki z projektami a następnie rozpakować pierwszą z nich.

Ogłoszenie o zamówieniu

Projekty 1/3

Projekty 2/3

Projekty 3/3

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia

Szczegółowa Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych

Przedmiary

 

Opublikowane przez: Danuta Mysiorska | Data wprowadzenia: 2010-08-26 18:22:47 | Data modyfikacji: 2010-08-26 19:19:06.

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - ID 3410-24/10


Wykonywanie robót związanych z utrzymaniem i konserwacją dróg o nawierzchni gruntowej na terenie Gminy Jaktorów.

Zmiana ogłoszenia

Ogłoszenie o zamówieniu

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia

Załączniki do siwz

Kosztorys

 

Opublikowane przez: Mariusz Peryt | Data wprowadzenia: 2010-08-20 13:23:25 | Data modyfikacji: 2010-08-24 11:26:51.

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - ID 3410-22/10 

Poprawa jakości nauczania i wyrównywania szans edukacyjnych dzieci i młodzieży wiejskiej przez budowę przedszkola, organizacje klas „0”, biblioteki, hali sportowej wraz z łącznikiem przy Zespole Szkół Publicznych w Międzyborowie

Spakowane załączniki można otworzyć przy pomocy programu 7zip. Należy ściągnąć wszystkie paczki z załącznikami a następnie rozpakować pierwszą z nich.

Ogłoszenie o zamówieniu

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia

Odpowiedź na zapytania do siwz

Odpowiedź na zapytania do siwz 2

Odpowiedź na zapytania do siwz 3

Odpowiedź na zapytania do siwz 4

Załączniki do siwz 1/9

Załączniki do siwz 2/9

Załączniki do siwz 3/9

Załączniki do siwz 4/9

Załączniki do siwz 5/9

Załączniki do siwz 6/9

Załączniki do siwz 7/9

Załączniki do siwz 8/9

Załączniki do siwz 9/9

Załączniki do siwz 10

5 przedmiarów z załącznika nr 26 do siwz przekonwertowanych z formatu html do pdf

 

Opublikowane przez: Mariusz Peryt | Data wprowadzenia: 2010-08-19 15:21:07 | Data modyfikacji: 2010-08-24 11:27:54.

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - ID 3410-21/10


Wykonywanie robót związanych z utrzymaniem i konserwacją dróg o nawierzchni gruntowej terenie Gminy Jaktorów.

Ogłoszenie o zamówieniu

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia z załącznikami

Kosztorys

 

Opublikowane przez: Mariusz Peryt | Data wprowadzenia: 2010-08-04 14:27:30 | Data modyfikacji: 2010-08-04 14:42:17.

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - ID 3410-20/10


Pełnienie nadzoru inwestorskiego dla zadania o pn "Budowa hali sportowej wraz z przedszkolem, biblioteką i łącznikiem przy Zespole Szkół w Międzyborowie ul. Staszica 5"

Ogłoszenie o zamówieniu

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia z załącznikami

 

Opublikowane przez: Mariusz Peryt | Data wprowadzenia: 2010-07-28 15:23:59.

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - ID 3410-18/10Wykonywanie robót związanych z utrzymaniem i konserwacją dróg o nawierzchni gruntowej na terenie Gminy Jaktorów.

Ogłoszenie o zamówieniu

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia z załącznikami

Kosztorys

 

Opublikowane przez: Mariusz Peryt | Data wprowadzenia: 2010-07-15 14:54:25.

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - ID 3410-16/10Pełnienie nadzoru inwestorskiego dla zadania o pn "Budowa hali sportowej wraz z przedszkolem, biblioteką i łącznikiem przy Zespole Szkół w Międzyborowie ul. Staszica 5"

Ogłoszenie o zamówieniu

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia

Załącznik nr 1 do SIWZ - Wzór formularza oferty.

Załącznik nr 2 - Wzór oświadczenia o spełnianiu warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 Ustawy.

Załącznik nr 3 – Wzór oświadczenia o braku podstaw do wykluczenia

Załącznik nr 4 do SIWZ – Wykaz usług potwierdzających spełnianie warunku dotyczącego posiadania wiedzy i doświadczenia

Załącznik nr 5 do SIWZ - Wykaz osób, potwierdzający spełnianie warunku dotyczącego dysponowania osobami zdolnymi do wykonania zamówienia

Załącznik nr 6 do SIWZ - Wzór umowy.

Odpowiedź na zapytania do siwz

 

Opublikowane przez: Danuta Mysiorska | Data wprowadzenia: 2010-07-02 16:41:34 | Data modyfikacji: 2010-07-07 10:34:33.

Ogłoszenie o zamówieniu Parafii Rzymsko-Katolickiej p.w. Świętej Rodziny w Jaktorowie - PJ 3/2010


Modernizacja dachu zabytkowego kościoła p.w. ŚWIĘTEJ RODZINY współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rolnego w ramach PROGRAMU ROZWOJU OBSZARÓW WIEJSKICH na lata 2007-2013, Działanie ODNOWA I ROZWÓJ WSI.

Ogłoszenie o zamówieniu

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia 1/4

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia 2/4

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia 3/4

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia 4/4

 

Opublikowane przez: Danuta Mysiorska | Data wprowadzenia: 2010-06-23 13:17:57 | Data modyfikacji: 2010-06-23 13:18:18.

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - ID 3410-14/10


Wykonywanie robót związanych z utrzymaniem i konserwacją dróg o nawierzchni gruntowej na terenie Gminy Jaktorów.

Zawiadomienie o modyfikacji siwz

Ogłoszenie o zamówieniu

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia

Kosztorys

 

Opublikowane przez: Danuta Mysiorska | Data wprowadzenia: 2010-06-21 17:53:02 | Data modyfikacji: 2010-06-21 17:57:17.
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - ID 3410-13/10

Przedmiot zamówienia obejmuje 11 zadań :

 • Zadanie nr 1: Remont drogi, ulica bez nazwy w m. Mariampol km 0+000 – 0+ 649 + Łącznik

 • Zadanie nr 2: Remont drogi ulica Górnośląska w m. Chylice Kolonia km 0+ 000 – 0+ 070

 • Zadanie nr 3: Remont drogi ulica Konopnickiej w m. Chylice Kolonia km 0+000- 0+516

 • Zadanie nr 4: Remont drogi ulica Alpejska w m. Chylice km 0+000- 1+200

 • Zadanie nr 5 : Remont drogi ulice: Ogrodowa km 0+000- 0+141, Polna km 0+141- 0+288, Sobieskiego km 0+288- 0+362, Jagiełły km 0+362- 0+645 w m. Sade Budy

 • Zadanie nr 6 : Remont drogi ulica Cygańskiej w m. Chylice Kolonia km 0 + 000 – 0 + 081

 • Zadanie nr 7 : Remont drogi ulica Topolowa w m. Bieganów 0+000- 0+516

 • Zadanie nr 8 : Remont drogi ulica 1 Maja w m. Chylice Kolonia km 0+ 000- 0+137

 • Zadanie nr 9 : Remont drogi ulica Powstańców w m. Jaktorów km 0+ 000- 0+ 274

 • Zadanie nr 10: Remont drogi ulica Chmielowskiego w m. Jaktorów km 0 + 000 – 0 + 226

 • Zadanie nr 11: Remont drogi ul. Poznańska w m. Chylice-Kolonia km 0+000 - 0+211

Ogłoszenie o zamówieniu

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia

Zadania od 1 do 11

 

Opublikowane przez: Danuta Mysiorska | Data wprowadzenia: 2010-06-18 14:22:46 | Data modyfikacji: 2010-06-18 14:27:58.
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - ID 3410-12/10

Budowa i rozbudowa oświetlenia drogowego w Gminie Jaktorów.


Spakowane załączniki można otworzyć przy pomocy programu 7zip


W przypadku załączników z rozszerzeniem 7z (zadanie 4 cz. 2 i 3, zadanie 6) należy ściągnąć wszystkie paczki zadania a następnie rozpakować pierwszą z nich przy pomocy wyżej wspomnianego programu.


Informacja: W nazewnictwie plików jest błąd zamiast liczby 13 powinna być lczba 12.

Ogłoszenie o zamówieniu

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia

Zadanie 1

Zadanie 2

Zadanie 3

Zadanie 4 cz. 1

Zadanie 4 cz. 2

Zadanie 4 cz. 3

Zadanie 5 cz. 1

Zadanie 5 cz. 2

Zadanie 6 cz. 1

Zadanie 6 cz. 2

Zadanie 6 cz. 3

Zadanie 6 cz. 4

 

Opublikowane przez: Danuta Mysiorska | Data wprowadzenia: 2010-06-17 14:06:38 | Data modyfikacji: 2010-06-18 14:16:59.

Ogłoszenie o zamówieniu Parafii Rzymsko-Katolickiej p.w. Świętej Rodziny w Jaktorowie - PJ 2/2010


Modernizacja dachu zabytkowego kościoła p.w. ŚWIĘTEJ RODZINY współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rolnego w ramach PROGRAMU ROZWOJU OBSZARÓW WIEJSKICH na lata 2007-2013, Działanie ODNOWA I ROZWÓJ WSI.

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia

Ogłoszenie o zamówieniu

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia 1/3

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia 2/3

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia 3/3

Odpowiedź na zapytania do siwz

Odpowiedź na zapytania do siwz 2

Odpowiedź na zapytania do siwz 3

 

Opublikowane przez: Danuta Mysiorska | Data wprowadzenia: 2010-06-02 15:12:34.
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - ID 3410-9/10

Wymiana stolarki okiennej i drzwiowej w budynku Sali Gimnastycznej w Zespole Szkół Publicznych w Międzyborowie przy ul. Staszica 5 wraz z robotami towarzyszącymi

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia

Ogłoszenie o zamówieniu

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia

Przedmiar robót

Specyfikacja techniczne

Kosztorys

Wzór umowy

Odpowiedź na zapytania do siwz

Odpowiedź na zapytania do siwz 2

 

Opublikowane przez: Danuta Mysiorska | Data wprowadzenia: 2010-05-27 15:19:52 | Data modyfikacji: 2010-05-27 15:29:31.
 

Opublikowane przez: Danuta Mysiorska | Data wprowadzenia: 2010-05-14 13:52:51.

Ogłoszenie o zamówieniu Parafii Rzymsko-Katolickiej p.w. Świętej Rodziny w Jaktorowie - PJ 1/2010


Modernizacja dachu zabytkowego kościoła p.w. ŚWIĘTEJ RODZINY współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rolnego w ramach PROGRAMU ROZWOJU OBSZARÓW WIEJSKICH na lata 2007-2013, Działanie ODNOWA I ROZWÓJ WSI.

Ogłoszenie o zamówieniu

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia 1/3

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia 2/3

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia 3/3

 

Opublikowane przez: Danuta Mysiorska | Data wprowadzenia: 2010-05-14 13:52:47 | Data modyfikacji: 2010-05-14 14:40:42.

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - ID 3410-6/10  


Wykonywanie robót związanych z utrzymaniem i konserwacją dróg o nawierzchni gruntowej na terenie Gminy Jaktorów w 2010 roku.

Ogłoszenie o zamówieniu

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia

Przedmiar robót

Kosztorys

Szczegółowe specyfikacje techniczne

Wzór umowy

 

Opublikowane przez: Danuta Mysiorska | Data wprowadzenia: 2010-05-07 15:21:20 | Data modyfikacji: 2010-05-07 15:30:39.

Ogłoszenie o zamówieniu Parafii Rzymsko-Katolickiej p.w. Przemienienia Pańskiego w Międzyborowie - 1/2010


strona internetowa parafii


Ukształtowanie centrum wsi Międzyborów poprzez modernizacje placu wokół kościoła współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rolnego w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013, działanie Odnowa i rozwój wsi.

Ogłoszenie o zamówieniu

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia

Przedmiar robót

Specyfikacja techniczna

Opis techniczny

Odpowiedź na zapytanie do siwz

 

Opublikowane przez: Danuta Mysiorska | Data wprowadzenia: 2010-04-20 15:48:04 | Data modyfikacji: 2010-04-27 14:04:04.

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - ID 3410-5/10


Dostawa paliwa na potrzeby Gminy Jaktorów.

Ogłoszenie o zamówieniu

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia

 

Opublikowane przez: Danuta Mysiorska | Data wprowadzenia: 2010-04-16 14:44:27 | Data modyfikacji: 2010-04-16 15:59:33.

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - ID 3410-4/10


Pełnienie nadzoru inwestorskiego dla zadania pn.: Przebudowa drogi gminnej nr 150302W i 150303W Międzyborów - Bieganów

Ogłoszenie o zamówieniu

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia

Zawiadomienie o modyfikacji siwz z dnia 22.03.2010 r.

Załączniki do siwz

 

Opublikowane przez: Danuta Mysiorska | Data wprowadzenia: 2010-03-18 15:52:20 | Data modyfikacji: 2010-03-18 16:14:24.

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - ID 3410-3/10


Wykonywanie robót związanych z utrzymaniem i konserwacją dróg o nawierzchni gruntowej i asfaltowej na terenie Gminy Jaktorów w 2010 roku.

Ogłoszenie o zamówieniu

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia

Załączniki do siwz

Załącznik do siwz - kosztorys ofertowy

Załącznik do siwz - przedmiar robót

Specyfikacje techniczne

 

Opublikowane przez: Danuta Mysiorska | Data wprowadzenia: 2010-02-26 14:35:56 | Data modyfikacji: 2010-02-26 15:26:57.

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - ID 3410-2/10

Budowa ścieżki pieszo-rowerowej w m. Chylice Kolonia, oraz Budowa jednostronnego chodnika w m. Sade Budy, Stare Budy

Spakowane załączniki można otworzyć przy pomocy programu 7zip

W przypadku załącznika do projektu ścieżki należy ściągnąć wszystkie 10 paczek a następnie rozpakować pierwszą z nich przy pomocy wyżej wspomnianego programu.

Ogłoszenie o zamówieniu

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia

Załączniki do siwz

Załącznik - projekt wykonawczy chodnik

Załącznik - specyfikacja techniczna chodnik

Załącznik - specyfikacja techniczna ścieżka

Załącznik - kosztorys ofertowy chodnik

Załącznik - kosztorys ofertowy ścieżka

Załącznik - projekt ścieżka 1/10

Załącznik - projekt ścieżka 2/10

Załącznik - projekt ścieżka 3/10

Załącznik - projekt ścieżka 4/10

Załącznik - projekt ścieżka 5/10

Załącznik - projekt ścieżka 6/10

Załącznik - projekt ścieżka 7/10

Załącznik - projekt ścieżka 8/10

Załącznik - projekt ścieżka 9/10

Załącznik - projekt ścieżka 10/10

 

Opublikowane przez: Danuta Mysiorska | Data wprowadzenia: 2010-02-23 16:07:23 | Data modyfikacji: 2010-02-23 16:43:56.
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - ID 3410-1/10

Przebudowa drogi gminnej nr 150302W i 150303W Międzyborów - Bieganów


W podanej poniżej dokumentacji są dwie paczki zip ( „Załączniki do siwz” oraz „Specyfikacja techniczna” ) należy je ściągnąć i rozpakować. Instrukcje jak można to zrobić znajdą Państwo poniżej.

Instrukcja rozpakowania archiwum

Ogłoszenie o zamówieniu

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia

Odpowiedź na zapytanie, modyfikacja siwz

Odpowiedź na zapytanie 2

Załaczniki do siwz

Specyfikacja techniczna

Kosztorys ofertowy

Przedmiar robót

Projekt techniczny cz.1

Projekt techniczny cz.2

Projekt techniczny cz.3

Projekt techniczny cz.4

Projekt techniczny cz.5

Projekt techniczny cz.6

Projekt techniczny cz.7

 

Opublikowane przez: Danuta Mysiorska | Data wprowadzenia: 2010-01-28 16:36:40 | Data modyfikacji: 2010-02-03 14:07:26.

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - ID 3410-19/09


Budowa ścieżki pieszo-rowerowej w m. Chylice Kolonia, oraz Budowa jednostronnego chodnika w m. Sade Budy, Stare Budy


Spakowane załączniki można otworzyć przy pomocy programu 7zip

Ogłoszenie o zamówieniu

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia

Załącznik - projekt wykonawczy chodnik

Załącznik - specyfikacja techniczna chodnik

Załącznik - specyfikacja techniczna ścieżka

Załącznik - kosztorys ofertowy chodnik

Załącznik - kosztorys ofertowy ścieżka

Załącznik - projekt ścieżka 1/10

Załącznik - projekt ścieżka 2/10

Załącznik - projekt ścieżka 3/10

Załącznik - projekt ścieżka 4/10

Załącznik - projekt ścieżka 5/10

Załącznik - projekt ścieżka 6/10

Załącznik - projekt ścieżka 7/10

Załącznik - projekt ścieżka 8/10

Załącznik - projekt ścieżka 9/10

Załącznik - projekt ścieżka 10/10

 

Opublikowane przez: Danuta Mysiorska | Data wprowadzenia: 2009-12-21 16:40:16 | Data modyfikacji: 2010-02-23 16:44:19.

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - ID 3410-18/09


Dowożenie dzieci do szkół na terenie Gminy Jaktorów w dni nauki szkolnej w roku 2010

Ogłoszenie o zamówieniu

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia

 

Opublikowane przez: Danuta Mysiorska | Data wprowadzenia: 2009-12-14 15:44:35 | Data modyfikacji: 2009-12-14 15:52:08.

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - ID 3410-17/09


 Dowożenie dzieci niepełnosprawnych do szkół i placówek oświatowych w dni nauki szkolnej w roku 2010.

Ogłoszenie o zamówieniu

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia

 

Opublikowane przez: Danuta Mysiorska | Data wprowadzenia: 2009-12-09 15:41:51 | Data modyfikacji: 2009-12-09 15:44:01.
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU GOPS - ID 3410-5/09

Dożywianie uczniów w szkołach na terenie Gminy Jaktorów

Ogłoszenie o zamówieniu

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia

Modyfikacja do specyfikacji istotnych warunków zamówienia - 03.12.2009

 

Opublikowane przez: Danuta Mysiorska | Data wprowadzenia: 2009-12-02 15:51:39.

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU GOPS - ID 3410-4/09


Świadczenie usług opiekuńczych na terenie gminy Jaktorów.

Ogłoszenie o zamówieniu

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia

 

Opublikowane przez: Danuta Mysiorska | Data wprowadzenia: 2009-12-01 15:35:25 | Data modyfikacji: 2009-12-01 15:38:48.

 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - ID 3410-16/09


Bieżące utrzymanie i konserwacja oświetlenia ulicznego i drogowego na obszarze administracyjnym Gminy Jaktorów.

Ogłoszenie o zamówieniu

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia

 

Opublikowane przez: Danuta Mysiorska | Data wprowadzenia: 2009-11-27 14:46:54 | Data modyfikacji: 2009-11-27 14:50:06.

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - ID 3410-13/09


 


Równanie i profilowanie dróg gminnych na terenie Gminy Jaktorów, przy użyciu równiarki.

Ogłoszenie o zamówieniu

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia

 

Opublikowane przez: Danuta Mysiorska | Data wprowadzenia: 2009-10-02 14:50:44 | Data modyfikacji: 2009-10-05 12:35:44.

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - ID 3410-12/09


Dostawa materiałów wraz z mechanicznym rozplantowaniem przy użyciu koparko-ładowarki na uzupełnienie ubytków w nawierzchni dróg gminnych na terenie Gminy Jaktorów. 

Ogłoszenie o zamówieniu

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia

 

Opublikowane przez: Danuta Mysiorska | Data wprowadzenia: 2009-10-01 15:04:33 | Data modyfikacji: 2010-02-01 17:34:35.

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - ID 3410-11/09


Dostawa energii elektrycznej do Urzędu Gminy Jaktorów oraz pozostałych siedzib i obiektów w Gminie Jaktorów.

Ogłoszenie o zamówieniu

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia

 

Opublikowane przez: Danuta Mysiorska | Data wprowadzenia: 2009-09-15 12:07:14.

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - ID 3410-10/09


Dostawa energii elektrycznej do Urzędu Gminy Jaktorów oraz pozostałych siedzib i obiektów w Gminie Jaktorów.

Ogłoszenie o zamówieniu

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia

 

Opublikowane przez: Danuta Mysiorska | Data wprowadzenia: 2009-08-27 13:12:37 | Data modyfikacji: 2009-08-27 13:14:52.

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - ID 3410-9/09


Dostawa materiałów wraz z mechanicznym rozplantowaniem przy użyciu koparko-ładowarki na uzupełnienie ubytków w nawierzchni dróg gminnych na terenie Gminy Jaktorów. 

Ogłoszenie o zamówieniu

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia

 

Opublikowane przez: Danuta Mysiorska | Data wprowadzenia: 2009-07-20 14:32:50.

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - ID 3410-8/09


Wynajem koparki przedsiębiernej o pojemności łyżki do 0,8 m3, wraz z obsługą operatora - do bieżącego utrzymania dróg gminnych ( konserwacja rowów i ścinanie poboczy ). Planowana ilość godzin ok. 560. 

Ogłoszenie o zamówieniu

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia

 

Opublikowane przez: Danuta Mysiorska | Data wprowadzenia: 2009-06-29 16:44:38 | Data modyfikacji: 2009-06-29 16:47:56.

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - ID 3410-7/09

Dostawa fabrycznie nowego ciężkiego samochodu ratowniczo – gaśniczego o napędzie 4x4 dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Międzyborowie

Ogłoszenie o zamówieniu

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia

 

Opublikowane przez: Danuta Mysiorska | Data wprowadzenia: 2009-06-05 14:03:39 | Data modyfikacji: 2009-06-05 14:06:01.

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - ID 3410-6/09


Wykonanie systemu monitoringu wizyjnego w gminie Jaktorów.

Ogłoszenie o zamówieniu

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia

 

Opublikowane przez: Danuta Mysiorska | Data wprowadzenia: 2009-05-28 14:29:23 | Data modyfikacji: 2009-06-05 14:07:26.

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - ID 3410-5/09


Dostawa fabrycznie nowego ciężkiego samochodu ratowniczo – gaśniczego o napędzie 4x4 dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Międzyborowie.

Ogłoszenie o zamówieniu

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia

Odpowiedź na zapytanie związane z s.i.w.z.

 

Opublikowane przez: Danuta Mysiorska | Data wprowadzenia: 2009-05-22 14:01:19 | Data modyfikacji: 2009-06-05 14:07:33.

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - ID 3410-4/09


dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Numer sprawy: ID 3410-4/2009. Nazwa zadania: Dostawa paliwa w latach 2009 i 2010 na potrzeby Gminy Jaktorów.

Ogłoszenie o zamówieniu

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia

 

Opublikowane przez: Danuta Mysiorska | Data wprowadzenia: 2009-04-17 14:55:42 | Data modyfikacji: 2009-06-05 14:07:38.

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - ID 3410-3/09


dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Numer sprawy: ID 3410-3/2009. Nazwa zadania: Wykonanie ujęcia wód podziemnych – otworu studziennego nr 1, systemem mechanicznym-udarowym w miejscowości Grądy, gm. Jaktorów

Ogłoszenie o zamówieniu

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia

Projekt - część 1

Projekt - część 2

Projekt - część 2

Projekt - część 4

Odpowiedź na zapytanie związane z s.i.w.z.

Odpowiedź na 2 zapytanie związane z s.i.w.z.

 

Opublikowane przez: Danuta Mysiorska | Data wprowadzenia: 2009-04-08 14:52:17 | Data modyfikacji: 2009-06-05 14:07:45.

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - ID 3410-2/09


 


Równanie i profilowanie dróg gminnych w roku 2009 na terenie Gminy Jaktorów, przy użyciu równiarki i koparko-spycharki. 

Ogłoszenie o zamówieniu

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia

 

Opublikowane przez: Danuta Mysiorska | Data wprowadzenia: 2009-03-06 12:34:31 | Data modyfikacji: 2009-06-05 14:07:51.

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - ID 3410-1/09


Dostawa materiałów wraz z mechanicznym rozplantowaniem przy użyciu koparko-ładowarki na uzupełnienie ubytków w nawierzchni dróg gminnych na terenie gminy Jaktorów

Ogłoszenie o zamówieniu

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia

 

Opublikowane przez: Danuta Mysiorska | Data wprowadzenia: 2009-03-03 15:35:45 | Data modyfikacji: 2009-06-05 14:07:56.

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - GOPS 3410-2/09


Świadczenie usług opiekuńczych na terenie gminy Jaktorów.

Ogłoszenie o zamówieniu

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia

 

Opublikowane przez: Danuta Mysiorska | Data wprowadzenia: 2009-02-06 12:53:17 | Data modyfikacji: 2009-06-05 14:08:01.

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - GOPS 3410-1/09


Świadczenie usług opiekuńczych na terenie gminy Jaktorów.

Ogłoszenie o zamówieniu

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia

 

Opublikowane przez: Danuta Mysiorska | Data wprowadzenia: 2009-01-27 14:24:25 | Data modyfikacji: 2009-06-05 14:08:06.

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - ID 3410-18/2008


Dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Numer sprawy: ID 3410-17/2008. Nazwa zadania: wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na przebudowę obiektu mostowego na rzece Pisia Tuczna w m. Jaktorów w ciągu drogi wojewódzkiej nr 719 ( nr ewidencyjny obiektu INI 155400017 ) wraz dojazdami w km 40-272 na terenie Gminy Jaktorów, powiat grodziski, woj. mazowieckie.

Ogłoszenie o zamówieniu

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia

 

Opublikowane przez: Danuta Mysiorska | Data wprowadzenia: 2008-10-10 11:57:46 | Data modyfikacji: 2009-06-05 14:08:13.

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - ID 3410-17/2008


Wykonanie oświetlenia ulicznego ulic Al. Niepodległości, Golczyka, Wieniawskiego w Międzyborowie, Gmina Jaktorów

Ogłoszenie o zamówieniu

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia + specyfikacja techniczna

Zawiadomienie o modyfikacji SIWZ

Projekt wykonawczy

 

Opublikowane przez: Danuta Mysiorska | Data wprowadzenia: 2008-09-18 13:56:55 | Data modyfikacji: 2009-06-05 14:08:23.

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - ID 3410-16/2008


Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 719 w miejscowości Sade Budy w zakresie budowy jednostronnego ciągu pieszego wraz ze zjazdami

Ogłoszenie o zamówieniu

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia

Przedmiar robót

Projekt wykonawczy - projekt wyrębu drzew

Materiały do zgłoszenia robót - przebudowa drogi woj. Nr 719

 

Opublikowane przez: Danuta Mysiorska | Data wprowadzenia: 2008-08-11 14:18:55 | Data modyfikacji: 2009-06-05 14:08:36.

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - ID 3410-15/2008


Wmontowanie trójników w istniejące rurociągi kanalizacji podciśnieniowej i ułożenie kabla monitorującego pracę zaworów podciśnieniowych na terenie gminy Jaktorów.

Ogłoszenie o zamówieniu

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia

Załącznik nr 1a - specyfikacja techniczna

Załącznik nr 1b - projekt wykonawczy

Załącznik nr 1c - przedmiar robót

Załącznik nr 2 do SIWZ

Załącznik nr 3 do SIWZ

Załacznik nr 4 do SIWZ

Załacznik nr 5 do SIWZ

Załacznik nr 6 do SIWZ

Załacznik nr 7 do SIWZ

Załacznik nr 8 do SIWZ

 

Opublikowane przez: Danuta Mysiorska | Data wprowadzenia: 2008-08-04 14:31:43 | Data modyfikacji: 2009-06-05 14:08:45.
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - ID 3410-14/2008

Modernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Jaktorowie - wejście główne do szkoły wraz z podjazdem dla osób niepełnosprawnych.

Ogłoszenie o zamówieniu

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia

Architektura - elewacje

Architektura - geometria detali

Architektura - opis Jaktorów-wejście

Architektura - przekrój

Architektura - rzut

Architektura - plan zagospodarowania 1

Architektura - plan zagospodarowania 2

Cześć elektryczna - Jaktorów modernizacja szkoły kosztorys ofertowy

Cześć elektryczna - projekt budowlany modernizacji Szkoły Podstawowej w Jaktorowie branża elektryczna

Cześć elektryczna - rysunek nr 1

Cześć elektryczna - rysunek nr 2

Cześć elektryczna - specyfikacja techniczna modernizacji Szkoly Podstawowej w Jaktorowie

Konstrukcja - balustrada wejście

Konstrukcja - opis konstrukcyjny wejście

Konstrukcja - rozwinięcie wejście

Konstrukcja - rzut 1 wejście

Konstrukcja - rzut 2 wejście

Konstrukcja - schody wejście

Przedmiar robót - strona tytułowa

Przedmiar robót - ogólna charakterystyka robót

Przedmiar robót - odniesienie pozycji przedmiaru robót

Przedmiar robót - Przedmiar robót

Przedmiar robót - przedmiar robót do wypełnienia

Specyfikacja Techniczna - strona tytułowa

Specyfikacja Techniczna - wymagania ogólne

Specyfikacja Techniczna - ST1- roboty rozbiórkowe

Specyfikacja Techniczna - ST2- roboty ziemne

Specyfikacja Techniczna - ST3- roboty betonowe i żelbetowe

Specyfikacja Techniczna - ST4- roboty murowe

Specyfikacja Techniczna - ST5- roboty tynkarskie

Specyfikacja Techniczna - ST6- roboty malarskie

Specyfikacja Techniczna - ST7- roboty posadzkowe

Specyfikacja Techniczna - ST8- roboty stolarskie

Specyfikacja Techniczna - ST9- roboty ociepleniowe

Specyfikacja Techniczna - ST10- roboty izolacyjne

Specyfikacja Techniczna - ST11- obróbki blacharskie

Specyfikacja Techniczna - ST12- roboty rózne

 

Opublikowane przez: Danuta Mysiorska | Data wprowadzenia: 2008-07-18 12:23:45 | Data modyfikacji: 2008-08-11 16:25:25.

Zobacz:
 2019 r .  2018 r. .  2017 r .  2016 r. / 2015 r. .  2014 r. .  2013 r .  2012 r .  2011 r .  2010 r. - 2008 r. . 
Data wprowadzenia: 2008-07-18 12:23:45
Data modyfikacji: 2008-08-11 16:25:25
Opublikowane przez: Danuta Mysiorska